Les persones considerades interessades en un procediment sancionador de consum

Si els serveis públics de consum ens consideren persones interessades en el procediment podrem aconseguir que l’administració obligui a l’empresa, que ha comés la infracció i que ens ha provocat una  lesió en els nostres drets i interessos , a restituir les quantitats percebudes indegudament o, en el seu cas, reposar la situació alterada per la infracció al seu estat original i determinar la indemnització per danys i perjudicis.

Per la importància que té doncs ser considerat o no persona interessada en un procediment, un cop iniciat aquest,  l’administració ha de comunicar a la persona denunciant l’inici d’ofici de les actuacions pertinents i li ha d’indicar els possibles efectes de la denúncia i la seva posició jurídica respecte a les presumptes infraccions (si se’l considera persona interessada o no).

Cal tenir molt present que només pel fet d’haver presentat una denúncia no se’ns considerarà una persona interessada en el procediment sancionador de consum i només si som  considerats persones interessades, la llei  ens atorgarà drets que no tindríem pel simple fet de ser denunciants.

L’article 20 del Decret 151/2013, de 9 d’abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis –DPSC- ens diu que si de les proves aportades i dels fets se’n desprèn l’existència d’una presumpta infracció administrativa en matèria de consum i una lesió en els drets i interessos de la persona consumidora com a conseqüència d’aquella infracció, l’òrgan competent per incoar el procediment sancionador pot ordenar, en la mateixa provisió d’incoació, l’obertura del procediment per obligar a restituir les quantitats percebudes indegudament o, en el seu cas, reposar la situació alterada per la infracció al seu estat original i determinar la indemnització per danys i perjudicis.

El que vol dir que sempre que hi hagi un nexe causal entre una infracció de consum i una lesió en els interessos d’una persona consumidora com a conseqüència d’aquesta infracció, es pot  considerar a la persona consumidora interessada en el procediment sancionador.

Així s’especifica a l’article 17 del DPSC

17.1 És requisit per iniciar el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament l’existència d’indicis d’una infracció administrativa en la matèria i l’existència de quantitats o de preus cobrats superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats.

17.2 Són requisits per iniciar el procediment en matèria de reposició de la situació alterada i de rescabalament de danys i perjudicis en consum l’existència d’indicis d’una infracció administrativa en la matèria i un dany o perjudici causat a la persona consumidora com a conseqüència de la infracció.

Per tant, en el nostre escrit de denúncia dels fets també hem de sol·licitar ser considerats part interessada en el procediment, perquè si bé la nostra petició no obliga a l’administració a que ho faci, si que l’obliga a tenir-ho en compte i a motivar la seva decisió, tant si ens considera persona interessada com si no ho fa.

L’article  106 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya –LRJPAPC- ens diu que la resolució que posa fi al procediment ha d’ésser motivada i ha de resoldre totes les qüestions plantejades en l’expedient i de forma similar, l’article 15.1 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat –DPSCG- ens diu que l’òrgan   competent   dictarà   la   resolució    de   l’expedient,  que  haurà  de ser motivada, i decidirà sobre   totes les qüestions que plantegin els interessats i les que    derivin de l’expedient.

Per altra banda, l’article 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –LRJAPPAC- també ens diu què la resolució que posi fi al procediment ha de decidir totes les qüestions plantejades per les persones interessades i les altres que en deriven i que en els  procediments tramitats a sol·licitud de la persona interessada, la resolució ha de ser congruent amb les peticions que aquesta hagi formulat.

En definitiva, si demanem ser considerats persones consumidores interessades en el procediment  i es donen els supòsits legals, l’administració ho haurà d’acordar així.

Altres avantatges què implica que les persones consumidores es considerin persones interessades en el procediment són:

  • L’administració ha de causar les mínimes molèsties a les persones consumidores interessades i ha de permetre que compareguin amb els seus assessors legals – article 85 LRJAPPAC –

Els actes d’instrucció que requereixin la intervenció de les persones interessades s’han de realitzar de la manera que els resulti més còmoda i sigui compatible, en la mesura que sigui possible, amb les seves obligacions laborals o professionals.

Les persones interessades poden actuar, en qualsevol cas, assistides d’un assessor si ho consideren convenient en defensa dels seus interessos.

En qualsevol cas, l’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures necessàries per a obtenir el ple respecte dels principis de contradicció i d’igualtat de les persones interessades en el procediment.

  • Les persones consumidores interessades tenen dret a rebre les notificacions – article 25 DPSC-

S’han de notificar a les parts interessades en el procediment, tots aquells actes i tràmits del procediment que afectin els seus drets o interessos.

Als efectes del còmput del termini de prescripció de les infraccions o de caducitat del procediment sancionador, només s’ha de tenir en compte la notificació a l’empresa infractora expedientada. La manca o el retard en la notificació a algunes de les persones consumidores interessades en l’expedient no paralitza la tramitació de l’expedient sancionador ni afecta la seva eficàcia ni la validesa dels actes que en deriven.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret d’accés als expedients administratius del seu cas – article 26 de la LRJPAPC-

Els ciutadans que tenen la condició de persones interessades en un procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l’expedient i a obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret d’accés a arxius i registres – article 27 de la  LRJPAC-

Els ciutadans tenen dret a accedir, per qualsevol mitjà, als registres i als documents que formin part d’un expedient i es trobin en els arxius de les administracions públiques catalanes, sempre que els expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.

L’accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de les persones està reservat a aquestes, que, en el supòsit que observin que aquestes dades hi figuren incompletes o inexactes, poden exigir que es rectifiquin o es completin, llevat que figurin en expedients caducats pel transcurs del temps, d’acord amb els terminis màxims que determinin els diferents procediments, dels quals no es pugui derivar cap efecte substantiu.

L’autorització i la denegació d’accés als registres i als arxius de les administracions públiques catalanes s’ha de fer, en els termes que estableix la legislació bàsica, per resolució motivada de l’òrgan competent i ponderant sempre els drets i interessos de privacitat, confidencialitat, protecció de dades i altres que podrien resultar afectats.

El personal responsable dels registres i els arxius de les administracions públiques catalanes ha de vetllar perquè no es produeixi cap demora injustificada en l’exercici del dret d’accés a arxius i registres.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret  a que s’expedeixin certificats administratius – article 47 LRJAPC-

Els certificats administratius es lliuren a sol·licitud de la persona interessada o a instància de l’òrgan competent, i requereixen el consentiment de la persona interessada si és preceptiu en virtut d’una norma legal.

Els certificats administratius han de contenir les dades objecte de certificació i la signatura de l’òrgan competent per a lliurar-los.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret  a audiència – article 51 LRJAPC-

Un cop s’ha instruït el procediment i immediatament abans de redactar la proposta de resolució, s’ha de posar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés, en coneixement de les persones interessades, o de llurs representants, perquè puguin formular les al·legacions i aportar els documents que considerin procedents en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies, llevat que se’n fixi un altre a la normativa corresponent.

L’audiència es pot fer per escrit, oralment mitjançant la compareixença de la persona interessada, o per mitjans electrònics i a distància, en els termes fixats per reglament. Si l’audiència és duu a terme per mitjans electrònics, se n’ha d’estendre una acta signada electrònicament per la persona interessada i per l’instructor o instructora del procediment.

Es pot prescindir del tràmit d’audiència si no figuren en el procediment ni s’han de tenir en compte a la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per la persona interessada.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret a proposar proves i a assistir personalment quan es practiquin o a nomenar tècnics que l’assisteixin – article 81 de la LRJAPPAC-

L’Administració ha de comunicar a les persones interessades, amb l’antelació suficient, l’inici de les actuacions necessàries per a la realització de les proves que hagin estat admeses.

En la notificació cal consignar el lloc, la data i l’hora en què s’ha de dur a terme la prova, amb l’advertiment, si s’escau, que la persona interessada pot nomenar tècnics que l’assisteixin.

En els casos en què, a petició de la persona interessada, calgui efectuar proves la realització de les quals comporti despeses que no hagi de suportar l’Administració, aquesta en pot exigir l’avançament, a reserva de la liquidació definitiva un cop realitzada la prova. La liquidació de les despeses s’ha de dur a terme adjuntant els comprovants que n’acreditin la realitat i quantia.

  • Les persones consumidores  interessades tenen dret a que es notifiqui la proposta de resolució – article 23 del DPSC –

La proposta de resolució s’ha de notificar a les parts interessades en l’expedient en allò que els afecti en els seus interessos directes i legítims i es poden fer al·legacions en els terminis fixats pel procediment sancionador.

S’ha de tenir en compte que si bé hi ha un sol procediment sancionador, la persona consumidora només és part interessada pel que fa a la seva petició de rescabalament, pel que tal i com diu l’article 24 del DPSC, la restitució de les quantitats percebudes indegudament, la quantia de la indemnització per danys i perjudicis i, si s’escau, la reposició de la situació alterada per la infracció ha de ser determinada per la resolució, sense tenir el caràcter de sanció, amb pronunciament separat de la part sancionadora, el que vol dir que tots els drets que la persona consumidora té, com a persona interessada, només els té en la part que afecta els seus interessos particulars, no en la part de protecció dels interessos generals, corresponents als aspectes sancionadors.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 29 Agost 2013, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 comentaris.

%d bloggers like this: