Què és un servei públic de consum?

Un servei públic de consum és qualsevol òrgan o organisme de titularitat pública dependent d’una administració pública catalana que acompleixi tasques d’informació, orientació i assessorament a les persones consumidores.

Per tant, els serveis públics de consum són tots aquells serveis que els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions i la Generalitat de Catalunya, , posen a disposició de totes les persones consumidores per tal d’ajudar-los a tramitar les seves queixes, reclamacions i denúncies i poder així garantir la protecció dels seus drets i interessos, en les relacions de consum amb les empreses.

Quines són les seves funcions?

L’article 126-10 de la  Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya –LCCC- assenyala quines són les funcions dels serveis públics de consum.

a) Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.

b) Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d’exercir-los.

c) Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.

d) Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’inspecció en matèria de consum.

e) Iniciar procediments sancionadors de consum.

f) Fomentar l’arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.

g) Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius especialment protegits, sia per mitjà d’actuacions directes sia a través dels mitjans de comunicació de titularitat pública.

h) Fer difusió de les organitzacions de persones consumidores i col·laborar-hi.

A quin servei públic de consum hem d’anar a presentar les nostres reclamacions o denúncies?

Oficina municipal d'informació al consumidorEls serveis públics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions, com a mínim, de les persones consumidores domiciliades en llur demarcació territorial, dur a terme la mediació i, si escau, adreçar-les al sistema arbitral de consum.

Per tant, totes les persones consumidores s’han d’adreçar al servei públic de consum del seu municipi i si no n’hi ha, s’ha d’adreçar al servei públic de consum de la seva comarca, i si no fos possible, cal adreçar-se a l’Agència Catalana del Consum.

Si la persona consumidora ha comprat un producte fora del seu municipi o de la seva comarca, també es pot dirigir al servei públic de consum del municipi o de la comarca on estigui establert l’establiment o l’empresa contra la que vol reclamar.

No tots els serveis públics de consum presten tots els serveis que s’indiquen en l’article 126-10 de la LCCC. Com hem dit, els serveis públics de consum han de rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions de les persones consumidores, però pot ser que no disposin de recursos suficients per gestionar les denúncies i acomplir les tasques d’inspecció en matèria de consum i que no puguin iniciar procediments sancionadors de consum.

En aquests casos, el servei públic de consum derivarà les vostres denúncies al servei de consum supramunicipal o autonòmic.

  • Els serveis públics de consum municipals es solen denominar OMIC (oficina municipal d’informació al consumidor).
  • Els serveis públics de consum comarcals es solen denominar OCIC (oficina comarcal d’informació al consumidor).
  • Els serveis públics de consum provincials es solen denominar OPIC (oficina provincial d’informació al consumidor). Aquestes oficines son serveis públics de consum que presta la Diputació de Barcelona, en nom dels municipis de la província de Barcelona.

Podeu trobar les adreces dels serveis públics de consum de Catalunya en el següent enllaç de l’Agència Catalana del Consum.

L’Agència Catalana de Consum (ACC) es va crear i s’organitza com a un organisme autònom administratiu i és la màxima autoritat en la planificació i l’execució de les polítiques de consum del Govern de Catalunya.

Mitjançant la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum  -LACC-  l’Agència Catalana del Consum assumeix totes les competències de la Generalitat en matèria de consum, entre les quals cal remarcar les relatives a la informació, la formació, l’educació, la mediació, l’arbitratge, la disciplina del mercat, la inspecció, el desenvolupament normatiu, el foment i les relacions institucionals.

L’article 3 de la LACC estableix que les funcions d’aquest servei públic de consum són:

a) Orientar, informar i assessorar els consumidors i els usuaris sobre llurs drets i la manera d’exercir-los.

b) Promoure i impulsar els estudis necessaris i l’avaluació de les dinàmiques de consum amb l’objectiu de fixar els instruments i els procediments que permetin als consumidors i els usuaris elegir millor els productes i els serveis més adequats a llurs necessitats i exigències.

c) Vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta, la publicitat enganyosa i la utilització de clàusules abusives.

d) Fomentar el desenvolupament de les associacions i les entitats de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris I cooperar-hi, i col·laborar activament amb les dites associacions i entitats en l’exercici de llurs funcions d’assessorament, defensa i informació, especialment respecte a les persones amb necessitats específiques.

e) Promoure la formació i la informació dels consumidors i els usuaris, amb especial atenció als col·lectius especialment protegits, amb necessitats específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis.

f) Fomentar les pràctiques d’un consum socialment i ecològicament sostenible, en especial pel que fa al consum de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, tant pel que fa als recursos naturals que utilitzen com als residus que poden generar.

g) Promoure l’educació dels joves en els hàbits del consum responsable.

h) Fomentar el consum de productes ecològics i promoure el coneixement de l’oferta dels productes de comerç just i solidari.

i) Concloure acords i convenis de col·laboració en matèria d’informació i assessorament amb les organitzacions empresarials i gremials més representatives de cada sector d’activitat econòmica, adreçats de manera especial a les empreses comercials i als consumidors i els usuaris en l’àmbit dels objectius i les funcions de l’Agència.

j) Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per a avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.

k) Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en allò que sigui necessari per al millor exercici de llurs funcions i subscriure-hi convenis de col·laboració per a compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adients per al compliment de llurs finalitats.

l) Potenciar la mediació i l’arbitratge com a eines per a la resolució dels conflictes en matèria de consum, organitzant el funcionament de la Junta Arbitral de Catalunya i coordinant-se amb les juntes i els òrgans arbitrals d’àmbit municipal.

m) Exercir les competències d’inspecció i sanció en l’àmbit del consum, d’acord amb les disposicions vigents.

n) Impulsar la protecció legal efectiva dels consumidors i els usuaris, iniciant les accions judicials pertinents i compareixent en les que es refereixen a assumptes que mereixen una atenció especial per raó de la transcendència dels drets que cal protegir o de l’alarma social que generen.

o) Elaborar les propostes de disposicions relacionades amb totes les matèries que poden afectar els consumidors i els usuaris, i informar sobre les que facin d’altres administracions en aquest àmbit.

p) Exercir totes les altres funcions que li siguin encomanades amb relació a la protecció i la defensa dels consumidors i els usuaris.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior de l’article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 29 Agost 2013, in SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 7 comentaris.

%d bloggers like this: