Les operadores de telefonia i l’arbitratge de consum

En aquesta TAULA podreu analitzar les condicions de les ofertes d’adhesió limitada, que han subscrit les empreses més importants, que presten serveis de comunicacions electròniques, per tal de resoldre els conflictes que puguin sorgir amb els seus usuaris, mitjançant el sistema de l’arbitratge de consum.

Com he comentat a l’entrada “L’arbitratge de consum i la resolució de les reclamacions amb les operadores de telefonia”, d’aquest mateix  blog, les empreses poden anar variant aquestes condicions, pel que és important que davant de qualsevol problema, primer es verifiqui quines són les condicions vigents en el moment en que s’hagi de presentar la nostra sol·licitud d’arbitratge i això ho podreu fer, bé consultant a l’empresa o bé consultant a la Junta Arbitral corresponent.

En concret, a data d’avui i sense que s’hagi pogut verificar l’exactitud d’aquestes dades, estan adherides a aquest sistema arbitral les següents empreses:

VODAFONE (Adhesió amb limitacions)

JUNTA ARBITRAL

L’Adhesió al sistema arbitral de consum   de VODAFONE és per a tot el Sistema Arbitral, per tant, VODAFONE accepta   l’arbitratge davant de qualsevol Junta Arbitral de Consum, pel que si en el   vostre àmbit territorial no hi ha Junta Arbitral Municipal, podeu dirigir-vos   a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE

Equitat

LIMITACIONS   TEMPORALS

Reclamacions que malgrat s’hagin presentat prèviament
a Vodafone, encara no hagin passat 30 dies des de la data de presentació sense haver
rebut resposta.

LIMITACIONS   QUANTITATIVES

Cap

LIMITACIONS   MATERIALS

Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional, SMS Premium, Pagaments Vodafone i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons de tarifació especial identificats amb el prefix 800.

Reclamacions que no s’hagin presentat prèviament a VODAFONE

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.

Reclamacions en les que existeixi resolució prèvia judicial o administrativa.

LIMITACIONS   PROCEDIMENTALS

Acceptació de la mediació prèvia

 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A (Adhesió amb limitacions)

JUNTA ARBITRAL

L’Adhesió al sistema arbitral de   consum, no és per a totes  les juntes   arbitrals, pel que només podem anar a la Junta Arbitral Municipal, en el  cas que el municipi tingui més de 100.000   habitants, o també podem anar a la de la Junta Arbitral de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE

Equitat

LIMITACIONS   TEMPORALS

Sobre factures emeses amb una antiguitat superior als 6   mesos, des de la data d’interposició de la sol·licitud d’arbitratge.En les que hagi transcorregut més d’un any, des del moment    que va tenir lloc el fet reclamat i no es tracti d’un problema de facturació.

LIMITACIONS   QUANTITATIVES

Cap

LIMITACIONS   MATERIALS

L’empresa no accepta l’arbitratge en   els següents temes:

 •   Sobre equips,   terminals i serveis no adquirits directament o  contractats amb   TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. o un dels seus canals de distribució.
 •   Sobre sol·licituds   de connexió a la xarxa telefònica pública fixa i d’accés als serveis públics   disponibles i a la resta d’obligacions de servei públic.
 •   Relatives a serveis   de tarifació addicional, quan la  reclamació es fonamenti en la   prestació del servei pel proveïdor del mateix.
 •   Sobre   indemnitzacions per danys i perjudicis.

No s’accepten les reclamacions si:

 • No han estat prèviament        presentades, en primera instància davant TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, o que        malgrat s’hagin presentat davant de TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, no hagin transcorregut        més de 30 dies des de la seva presentació.
 • Tampoc les que        s’ha presentat prèviament davant la SETSI, l’Administració de Justícia, o les        Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.
 • Tampoc        s’accepten les reclamacions de persones jurídiques o d’entitats sense        personalitat jurídica.
 • Tampoc        s’accepten les reclamacions de  persones físiques en l’exercici de la        seva activitat   professional.

LIMITACIONS   PROCEDIMENTALS

Vistes presencials a les seus arbitrals

FRANCE TELECOM ESPAÑA SA (ORANGE) (Adhesió amb limitacions)

JUNTA ARBITRAL

Adhesió al sistema arbitral de consum   amb limitacions a la    Junta Arbitral Nacional i a les Autonòmiques, però no a les   Municipals. Per tant només podrem anar a la Junta   Arbitral de Consum de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE

Equitat

LIMITACIONS   TEMPORALS

S’exclouen els temes amb antiguitats superiors als 8 mesos

LIMITACIONS   QUANTITATIVES

Les reclamacions que superin els 3.005 €

LIMITACIONS   MATERIALS

L’empresa no accepta l’arbitratge en   els següents temes:Les que facin referència a danys corporals. Les que facin referència als terminals dels portadors de telefonia   mòbil ni als aparells utilitzats en la prestació d’aparells de telecomunicacions   fixes i o Internet.

LIMITACIONS   PROCEDIMENTALS

Cap

YOIGO  i ya.com (Xfera Móviles, S.A) (Adhesió amb limitacions)

JUNTA ARBITRAL

Adhesió al sistema arbitral de consum   amb limitacions a la    Junta Arbitral Nacional i a les Autonòmiques, però no a les   Municipals.Caldrà anar a la Junta Arbitral de   Consum de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE

Equitat

LIMITACIONS   TEMPORALS

Les sol·licituds d’arbitratge que facin referència a   factures  emeses amb una antiguitat   superior a 6 mesos.Les sol·licituds que no es refereixin a facturacions i que   siguin relatives a conflictes nascuts amb una anterioritat a un any.

LIMITACIONS   QUANTITATIVES

Les reclamacions superiors als 600 € o que no estigui   quantificada.

LIMITACIONS   MATERIALS

L’empresa no accepta l’arbitratge en   els següents temes:

 • Les        reclamacions sobre els aparells
 • Les        plantejades davant la         SETSI, l’Administració de Justícia, o les Forces i        Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.
 • Les que no        siguin persones físiques.
 • Les reclamacions que no s’hagin presentat        prèviament davant de XFERA i que no hagin transcorregut més de 30 dies.
 • Les        indemnitzacions per danys i perjudicis.

LIMITACIONS   PROCEDIMENTALS

Cap

 

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 14 Setembre 2013, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, SERVEIS BÀSICS and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: