Les condicions de les operadores de telefonia en les adhesions a l’arbitratge de consum

En aquesta TAULA podreu analitzar les condicions de les ofertes d’adhesió limitada, que han subscrit les empreses més importants, que presten serveis de comunicacions electròniques, per tal de resoldre els conflictes que puguin sorgir amb els seus usuaris, mitjançant el sistema de l’arbitratge de consum.

Com he comentat a l’entrada “L’arbitratge de consum i la resolució de les reclamacions amb les operadores de telefonia”, d’aquest mateix  blog, les empreses poden anar variant aquestes condicions, pel que és important que davant de qualsevol problema, primer es verifiqui quines són les condicions vigents en el moment en que s’hagi de presentar la nostra sol·licitud d’arbitratge i això ho podreu fer, bé consultant a l’empresa o bé consultant a la Junta Arbitral corresponent.

Trobareu més informació al següent enllaç extern a l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya: http://consum.gencat.cat/ca/empreses/aspectes-voluntaris/adhesio-al-sistema-arbitral-de-consum/empreses-adherides-al-sistema-arbitral-de-consum/

En concret, a maig de 2018 i sense que s’hagi pogut verificar l’exactitud d’aquestes dades, estan adherides a aquest sistema arbitral les següents empreses, amb les següents limitacions:

VODAFONE ENABLER ESPAÑA SL, LOWI

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum de Vodafone Enabler és per a tot el Sistema Arbitral, per tant, accepta l’arbitratge davant de qualsevol Junta Arbitral de Consum, pel que si en el vostre àmbit territorial no hi ha Junta Arbitral Municipal, podeu dirigir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
SERVEIS Telefonia fixa, mòbil i internet
LIMITACIONS TEMPORALS Reclamacions que malgrat s’hagin presentat prèviament a Vodafone Enabler España SL, encara no hagin passat 30 dies des de la data de presentació sense haver rebut resposta.
LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional, SMS Premium, Pagaments Vodafone i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons de tarifació especial identificats amb el prefix 800.

 

Reclamacions que no s’hagin presentat prèviament a VODAFONE ENABLER ESPAÑA SL

 

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.

 

Reclamacions en les que existeixi resolució prèvia judicial o administrativa.

 

LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Acceptació de la mediació prèvia

VODAFONE ONO SAU

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum de VODAFONE ONO SAU és per a tot el Sistema Arbitral, per tant, accepta l’arbitratge davant de qualsevol Junta Arbitral de Consum, pel que si en el vostre àmbit territorial no hi ha Junta Arbitral Municipal, podeu dirigir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
Tipus de serveis Telefonia fixa, mòbil i internet
LIMITACIONS TEMPORALS Reclamacions que malgrat s’hagin presentat prèviament a Vodafone Ono SAU, encara no hagin passat 30 dies des de la data de presentació sense haver rebut resposta.
LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional, SMS Premium, Pagaments Vodafone i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons de tarifació especial identificats amb el prefix 800.

 

Reclamacions que no s’hagin presentat prèviament a VODAFONE ONO SAU

 

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.

 

Reclamacions en les que existeixi resolució prèvia judicial o administrativa.

 

LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Acceptació de la mediació prèvia

 VODAFONE ESPAÑA SAU

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum de VODAFONE és per a tot el Sistema Arbitral, per tant, VODAFONE accepta l’arbitratge davant de qualsevol Junta Arbitral de Consum, pel que si en el vostre àmbit territorial no hi ha Junta Arbitral Municipal, podeu dirigir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
Tipus de serveis Telefonia fixa, mòbil i internet
LIMITACIONS TEMPORALS Reclamacions que malgrat s’hagin presentat prèviament a Vodafone, encara no hagin passat 30 dies des de la data de presentació sense haver rebut resposta.
LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional, SMS Premium, Pagaments Vodafone i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons de tarifació especial identificats amb el prefix 800.

 

Reclamacions que no s’hagin presentat prèviament a VODAFONE

 

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.

 

Reclamacions en les que existeixi resolució prèvia judicial o administrativa.

 

LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Acceptació de la mediació prèvia

VODAFONE SERVICIOS SLU

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum de VODAFONE és per a tot el Sistema Arbitral, per tant, VODAFONE accepta l’arbitratge davant de qualsevol Junta Arbitral de Consum, pel que si en el vostre àmbit territorial no hi ha Junta Arbitral Municipal, podeu dirigir-vos a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
Tipus de serveis Telefonia fixa, mòbil i internet
LIMITACIONS TEMPORALS Reclamacions que malgrat s’hagin presentat prèviament a Vodafone, encara no hagin passat 30 dies des de la data de presentació sense haver rebut resposta.
LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional, SMS Premium, Pagaments Vodafone i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons de tarifació especial identificats amb el prefix 800.

 

Reclamacions que no s’hagin presentat prèviament a VODAFONE

 

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.

 

Reclamacions en les que existeixi resolució prèvia judicial o administrativa.

 

LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Acceptació de la mediació prèvia

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum, no és per a totes  les juntes arbitrals, pel que només podem anar a la Junta Arbitral Municipal, en el  cas que el municipi tingui més de 100.000 habitants, o també podem anar a la de la Junta Arbitral de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
LIMITACIONS TEMPORALS Sobre factures emeses amb una antiguitat superior als 6 mesos, des de la data d’interposició de la sol·licitud d’arbitratge.

En les que hagi transcorregut més d’un any, des del moment  que va tenir lloc el fet reclamat i no es tracti d’un problema de facturació.

LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS L’empresa no accepta l’arbitratge en els següents temes:

·         Sobre equips, terminals i serveis no adquirits directament o  contractats amb TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. o un dels seus canals de distribució.

·         Sobre sol·licituds de connexió a la xarxa telefònica pública fixa i d’accés als serveis públics disponibles i a la resta d’obligacions de servei públic.

·         Relatives a serveis de tarifació addicional, quan la  reclamació es fonamenti en la prestació del servei pel proveïdor del mateix.

·         Sobre indemnitzacions per danys i perjudicis.

No s’accepten les reclamacions si:

 • No han estat prèviament presentades, en primera instància davant TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, o que malgrat s’hagin presentat davant de TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, no hagin transcorregut més de 30 dies des de la seva presentació.
 • Tampoc les que s’ha presentat prèviament davant la SETSI, l’Administració de Justícia, o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.
 • Tampoc s’accepten les reclamacions de persones jurídiques o d’entitats sense personalitat jurídica.
 • Tampoc s’accepten les reclamacions de  persones físiques en l’exercici de la seva activitat   professional.
LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Vistes presencials a les seus arbitrals

TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA

JUNTA ARBITRAL L’Adhesió al sistema arbitral de consum, no és per a totes  les juntes arbitrals, pel que només podem anar a la Junta Arbitral Municipal, en el  cas que el municipi tingui més de 100.000 habitants, o també podem anar a la de la Junta Arbitral de Catalunya.
TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
LIMITACIONS TEMPORALS Sobre factures emeses amb una antiguitat superior als 6 mesos, des de la data d’interposició de la sol·licitud d’arbitratge.

En les que hagi transcorregut més d’un any, des del moment  que va tenir lloc el fet reclamat i no es tracti d’un problema de facturació.

LIMITACIONS QUANTITATIVES Cap
LIMITACIONS MATERIALS L’empresa no accepta l’arbitratge en els següents temes:

·         Sobre equips, terminals i serveis no adquirits directament o  contractats amb TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. o un dels seus canals de distribució.

·         Sobre sol·licituds de connexió a la xarxa telefònica pública fixa i d’accés als serveis públics disponibles i a la resta d’obligacions de servei públic.

·         Relatives a serveis de tarifació addicional, quan la  reclamació es fonamenti en la prestació del servei pel proveïdor del mateix.

·         Sobre indemnitzacions per danys i perjudicis.

No s’accepten les reclamacions si:

 • No han estat prèviament presentades, en primera instància davant TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, o que malgrat s’hagin presentat davant de TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU, no hagin transcorregut més de 30 dies des de la seva presentació.
 • Tampoc les que s’ha presentat prèviament davant la SETSI, l’Administració de Justícia, o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.
 • Tampoc s’accepten les reclamacions de persones jurídiques o d’entitats sense personalitat jurídica.
 • Tampoc s’accepten les reclamacions de  persones físiques en l’exercici de la seva activitat   professional.
LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Vistes presencials a les seus arbitrals

 ORANGE ESPAGNE SAU

JUNTA ARBITRAL Adhesió al sistema arbitral de consum amb limitacions a la Junta Arbitral Nacional i a les Autonòmiques, però no a les Municipals.

Per tant només podrem anar a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
Tipus de servei Telefonia fix, mòbil i Internet. dispositius comprats mitjançant finançament o a terminis.
LIMITACIONS TEMPORALS S’exclouen els temes amb antiguitats superiors als 12 mesos
LIMITACIONS QUANTITATIVES Les reclamacions que superin els 3.005 € per persones físiques i 5.000 € per persones jurídiques.
LIMITACIONS MATERIALS L’empresa no accepta l’arbitratge en els següents temes:

Les que facin referència a danys corporals

Reclamacions relatives a serveis de tarifació addicional i números especials, tals com telèfons d’atenció amb numeració 118XX i telèfons  amb el prefix 80X o 90X.

Reclamacions en factura ORANGE de pagaments a tercers.

Reclamacions amb sol·licitud d’arbitratge en les que de forma prèvia o simultània es formuli reclamació i/o denúncia davant de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat d’Informació, Organismes de l’Administració de Justícia, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques o locals.

LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Cap

XFERA MÓVILES, S.A, YOIGO

JUNTA ARBITRAL Adhesió al sistema arbitral de consum amb limitacions a la Junta Arbitral Nacional i a les Autonòmiques, però no a les Municipals.

Caldrà anar a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

TIPUS D’ARBITRATGE Equitat
LIMITACIONS TEMPORALS Les sol·licituds d’arbitratge que facin referència a factures  emeses amb una antiguitat superior a 6 mesos.

Les sol·licituds que no es refereixin a facturacions i que siguin relatives a conflictes nascuts amb una anterioritat a un any.

LIMITACIONS QUANTITATIVES Les reclamacions superiors als 600 € o que no estigui quantificada.
LIMITACIONS MATERIALS L’empresa no accepta l’arbitratge en els següents temes:

 • Les reclamacions sobre els aparells
 • Les plantejades davant la SETSI, l’Administració de Justícia, o les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Autonòmiques.
 • Les que no siguin persones físiques.
 • Les reclamacions que no s’hagin presentat prèviament davant de XFERA i que no hagin transcorregut més de 30 dies.
 • Les indemnitzacions per danys i perjudicis.
LIMITACIONS PROCEDIMENTALS Cap

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

 

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 14 Setembre 2013, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, SERVEIS BÀSICS and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: