Els drets dels passatgers del servei de taxi

El servei de taxi té una normativa pròpia, la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi (LT), que el defineix com el transport de viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s’efectua per compte d’altri mitjançant el pagament d’un preu.

servei de tàxi

El serveis de taxi poden ser urbans i interurbans.

Els serveis urbans de taxi són els  que transcorren íntegrament per sòl urbà i urbanitzable i els dedicats exclusivament a comunicar sòls urbans i urbanitzables d’un mateix terme municipal. També tenen la consideració de serveis urbans de taxi els que es presten íntegrament en àmbits metropolitans o en els propis de les àrees territorials de prestació conjunta establertes a aquest efecte. Els termes sòl urbà i sòl urbanitzable s’han d’entendre definits d’acord amb la legislació urbanística.

Els serveis interurbans de taxi són tota la resta.

Pel que fa als drets dels passatgers, l’article 25 de la LT estableix que l’accés al servei ha d’ésser en condicions d’igualtat, no-discriminació, qualitat i seguretat, pel que totes les administracions competents en la matèria han de garantir l’accés de tots els usuaris als serveis de taxi, i amb aquesta finalitat han de promoure la incorporació de vehicles adaptats per a l’ús de persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.

Les persones que presten el servei de taxi poden negar-se a prestar-lo en el cas que el servei sigui sol·licitat per a finalitats il·lícites o que hi concorrin circumstàncies de risc per a la seguretat o la integritat física dels usuaris, del conductor o conductora mateix o d’altres persones, o de risc de danys en el vehicle.

Els usuaris del servei de taxi tenen els drets següents:

a) Conèixer el número de llicència i les tarifes aplicables als   serveis, documents que han d’ésser col·locats en un lloc visible del vehicle.
b) Transportar equipatges, d’acord amb les condicions establertes per   les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. En aquest sentit, el conductor   o conductora ha d’agafar l’equipatge dels usuaris i col·locar-lo en l’espai   del vehicle destinat a aquest efecte.
c) Obtenir un rebut o una factura en què constin el preu, l’origen i la   destinació del servei i les dades de la llicència corresponent, i que   acrediti que s’ha satisfet la tarifa del servei.
d) Triar el recorregut que considerin més adequat per a la prestació   del servei. Si els usuaris no opten per cap recorregut concret, el servei   sempre s’ha de dur a terme seguint l’itinerari previsiblement més curt,   tenint en compte tant la distància a recórrer com el temps estimat de durada   del servei.
e) Veure respectada la normativa aplicable en matèria de substàncies   que poden generar dependència, pel que fa a la prohibició de fumar en els   vehicles.
f) Rebre el servei amb vehicles que tinguin les condicions adequades,   en l’interior i en l’exterior, quant a la higiene i l’estat de conservació.
g) Sol·licitar que s’apagui el receptor de ràdio o altres aparells de   reproducció de so instal·lats a l’interior dels vehicles o que se n’abaixi el   volum.
h) Accedir als vehicles en condicions de comoditat i seguretat. En   aquest sentit, els conductors que presten el servei han d’ajudar a pujar al   vehicle i baixar-ne les persones amb mobilitat reduïda i les persones que   vagin amb infants, i a carregar els aparells que els usuaris puguin   necessitar per a desplaçar-se, com ara cadires de rodes o cotxets de   criatura, en l’espai del vehicle destinat a aquest efecte.
i) Sol·licitar que, si és fosc, s’encengui el llum interior del   vehicle, tant per a accedir-hi o baixar-ne com en el moment de pagar el   servei.
j) Pujar al vehicle i baixar-ne en llocs on restin prou garantides la   seguretat de les persones, la circulació correcta i la integritat del   vehicle.
k) Rebre el canvi del pagament del preu del servei fins a l’import que   determinin les normes de desenvolupament d’aquesta Llei.
l) Triar, a les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja   rebre el servei, llevat que, per motius d’organització o de fluïdesa del   servei, hi hagi un sistema de torns relacionat amb l’espera prèvia dels   vehicles. En tots els casos, el dret de triar s’ha de justificar per   circumstàncies objectives, com l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de   conservació i la neteja correctes d’aquest o el sistema de pagament del   servei.
m) Poder portar gratuïtament gossos pigall i altres gossos   d’assistència, en el cas de persones amb mobilitat reduïda.
n) Ésser atesos amb la disposició personal i l’atenció correctes del   conductor o conductora en la prestació del servei.
o) Formular les reclamacions que estimin convenients en relació amb la   prestació del servei, en la forma que determinin les normes que desenvolupin   aquesta Llei.
p) Obrir o tancar les finestres del vehicle o que el sistema d’aire   condicionat resti obert o tancat.

Són deures dels usuaris del servei de taxi:

a) Pagar el preu dels serveis segons el règim de tarifes establert.
b) Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir en   la conducció del vehicle i sense que pugui ésser considerat molest o ofensiu   o que pugui implicar perill, tant per al mateix vehicle que presta el servei   com per a la resta de vehicles o els usuaris de la via pública.
c) No manipular, destruir ni deteriorar cap element del vehicle durant   el servei.
d) Respectar les instruccions del conductor o conductora per a una   millor prestació del servei.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 19 Setembre 2013, in TRANSPORTS DE VIATGERS and tagged , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: