Llocs on les persones consumidores poden buscar informació abans de comprar o arrendar béns immobles

Oficina del cadastre

Les característiques dels solarsEl Cadastre immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques on es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

La inscripció és obligatòria i gratuïta, característiques que el diferencien del Registre de la Propietat.

La descripció cadastral dels béns immobles inclou les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques, on hi podem trobar la localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.

Es regula pel Reial Decret Legislatiu  1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari i el Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari

Podeu trobar més informació al seu portal www.catastro.meh.es però és important destacar els següents aspectes:

 • Les dades del cadastre protegeixen als compradors.

El mercat immobiliari precisa d’uns mínims elements que aportin seguretat al sistema, impedint la compra o la venda de finques inexistents o de característiques diferents a les reals. La Direcció General del Cadastre proporciona informació gràfica i alfanumèrica que s’incorpora al títol privat o públic contribuint a la definició precisa de l’immoble objecte de la transacció i reforçant així la seguretat jurídica del tràfic immobiliari.

Per aquest motiu, la referència cadastral (codi de vint dígits assignat pel Cadastre a cada immoble i que permet la seva identificació sobre la cartografia cadastral) ha de figurar en tots els documents públics que reflecteixin relacions de naturalesa econòmica o de transcendència tributària vinculades a l’immoble i la certificació cadastral descriptiva i gràfica acreditativa de les característiques de l’immoble en tots els documents públics que continguin fets, actes o negocis susceptibles de generar una incorporació al Cadastre

 • El Cadastre i el Registre de la Propietat actuen per llei coordinadament amb la finalitat de donar certesa i transparència al mercat immobiliari.

La referència cadastral ha de ser consignada en tots els documents objecte d’inscripció al Registre de la Propietat que afectin els actes o negocis relatius al domini i altres drets sobre els béns immobles.

Així mateix, la certificació cadastral descriptiva i gràfica acreditativa de les característiques físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles haurà de ser incorporada al Registre de la Propietat en els supòsits previstos per la llei.

 • El Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles.

El SIGPAC desenvolupat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre permet identificar geogràficament les parcel·les declarades pels agricultors i ramaders, en qualsevol règim d’ajudes relacionat amb la superfície conreada o aprofitada pel bestiar, facilitant als agricultors la presentació de sol·licituds mitjançant la producció dels suports gràfics necessaris per a les declaracions de superfície i agilitant els controls administratius corresponents. etc.

 • L’ús de la informació cadastral contribueix a una reducció significativa dels terminis requerits en el procediment d’expropiació de béns immobles per causa d’utilitat pública o interès social.

En aportar informació sobre el seu emplaçament, superfície, característiques, valor i titular.

En particular, en la planificació de grans obres d’infraestructura pública com la construcció de noves autovies o el traçat de línies de ferrocarril s’utilitza tant la cartografia com la informació alfanumèrica cadastral.

 • La cartografia cadastral és també un instrument molt útil per a l’ordenació del territori i l’urbanisme.

El Cadastre ofereix a través d’Internet un servei WMS (Web Map Service) que permet l’accés lliure i gratuït a la cartografia cadastral a través d’un mapa continu amb cartografia urbana i rústica de tot el territori.

Es pot accedir a la informació del cadastre d’acord amb els següents criteris

Podeu accedir a aquesta informació a la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre (SEC).

Registres de la propietat

De qui depenen?

Els Registres de la Propietat depenen del Ministeri de Justícia i tots els assumptes que s’hi refereixen estan encomanats a la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Cada Registre de la Propietat és a càrrec d’un registrador. Cada Registre té una determinada circumscripció territorial.

Podeu obtenir informació sobre el registre de la propietat de la demarcació territorial que us interessi en el següent enllaç del Col·legi dels Registradors de la Propietat.

Com funciona?

El registre de la propietatEl Registre de la Propietat té per objecte la inscripció o anotació dels actes, contractes i resolucions judicials o administratives que afectin a la propietat i a altres drets sobre béns immobles, així com de determinades resolucions judicials que afecten la capacitat de les persones.

En el Registre de la Propietat s’inscriuen els actes que afecten la propietat o els drets reals sobre béns immobles, ja siguin aquests de titularitat pública o privada.

També s’hi poden  inscriure determinades concessions administratives i béns de domini públic.

S’ha de tenir en compte que l’accés dels fets inscriptibles al Registre de la Propietat és voluntari , excepte en el cas de la hipoteca.

Qui vulgui inscriure un títol ho ha de sol·licitar en el Registre corresponent  i en el cas que es pretenguin inscriure dos drets incompatibles , s’inscriurà el que arribi abans al Registre i en cas que hi hagi dos drets inscrits sobre la mateixa finca tindrà prioritat el més antic .

Per inscriure o anotar títols haurà de constar prèviament inscrit o anotat el dret de la persona que l’atorgui . En el cas de resultar inscrit aquell dret a favor d’una persona diferent de la que atorgui la transmissió o gravamen , els registradors han de denegar la inscripció sol·licitada .

En cas que el bé immoble al qual es refereixi el títol la inscripció o anotació es pretén no estigui inscrit a favor de cap persona , l’immoble ha de immatricular per primera vegada , a través de l’expedient d’immatriculació .

En cas que s’hagi interromput el tracte successiu, s’ haurà de reprendre aquest mitjançant un els següents procediments :

 • Acta de notorietat : es tracta d’un procediment que porta a terme un notari , a sol·licitud de l’interessat, pel qual el notari fa constar la notorietat d’un fet en virtut de la declaració de testimonis i altres proves .
 • Expedient de domini : es tracta d’un procediment que porta a terme el jutge de primera instància del lloc en què radiqui la finca , a sol·licitud de l’interessat, en el qual el sol·licitant farà valer els documents acreditatius del seu dret, si els té , i en què el jutge citarà i escoltar als que puguin tenir algun dret sobre l’immoble, decidint finalment sobre el dret del sol·licitant.

Per què serveix?

El Registre de la Propietat proporciona seguretat jurídica als drets inscrits, afavoreix la seguretat i agilitat del tràfic jurídic i estalvia constes de transacció.

Els registres es porten per finques, obrint a cadascuna d’elles un foli registral en què es consigna el seu historial jurídic.

Hi ha diversos tipus de assentaments en el Registre de la Propietat :

Assentament de presentació : que realitza el registrador en el llibre diari quan se li presenten documents , deixant constància de la data i hora de la presentació . Està subjecte a termini de caducitat .

Assentament  d’inscripció : són assentaments definitius a través dels quals s’inscriuen i publiquen en el Registre de la Propietat determinats fets , actes o drets que afecten béns immobles . Són objecte d’inscripció en el Registre de la Propietat :

 • Els títols en virtut dels quals es transmet o declara la propietat dels immobles .
 • Els títols en què es constitueixin , reconeguin , transmetin , modifiquin o extingeixin drets sobre béns immobles com : la hipoteca , els drets d’usdefruit , ús , habitació, emfiteusi , censos , servituds , superfície , vol i altres qualssevol reals .
 • Les resolucions judicials en què es declari la incapacitat legal per administrar , i qualssevol altres per les quals es modifiqui la capacitat civil de les persones pel que fa a la lliure disposició dels seus béns .
 • Els contractes d’arrendament financer o no de béns immobles , i els subarrendaments , cessions i subrogacions d’aquests.
 • Els títols referents als béns immobles i drets reals que pertanyin a l’Estat, o a les corporacions civils o eclesiàstiques .
 • Els títols referents a determinades concessions administratives .
 • Els títols referents a determinats béns immobles de domini públic .

Anotació preventiva : són assentaments subjectes a termini de caducitat que s’usen per protegir drets que encara no són ferms o per donar publicitat a determinades decisions judicials o administratives . Les anotacions preventives s’extingeixen per cancel·lació, per caducitat ( caduquen als quatre anys de la data de l’anotació , llevat de les que tinguin assenyalat en la Llei un termini més breu ) o per la seva conversió en inscripció .

Només poden practicar les anotacions preventives expressament previstes en les lleis , entre d’altres:

 • De demanda.
 • D’embargament .
 • De prohibició d’alienar .
 • De demanda d’incapacitat .
 • De dret hereditari .
 • De llegats .
 • De crèdit refaccionari .
 • Per defectes esmenables que impedeixen la inscripció .

Nota marginal : es practiquen al marge dels assentaments de presentació , de les inscripcions , anotacions o cancel·lacions i serveixen per donar notícia d’algun fet secundari que afecta les finques o drets inscrits .

Cancel·lacions : són els assentaments d’extinció d’altres , ja siguin aquests inscripcions o anotacions .

La inscripció en el Registre de la Propietat produeix els següents efectes

 • A tots els efectes legals es presumirà que els drets reals inscrits existeixen i pertanyen al seu titular en la forma que determini l’assentament respectiu . De la mateixa manera es presumirà que qui tingui inscrit el domini o els drets reals té la possessió dels mateixos .
 • Els títols de domini o d’altres drets reals sobre béns immobles que no estiguin degudament inscrits o anotats en el Registre de la Propietat no perjudiquen tercers .
 • La persona que de bona fe adquireixi a títol onerós algun dret d’ algú que al Registre consta amb facultats per transmetre’l , serà mantingut en la seva adquisició , una vegada que hagi inscrit el seu dret , encara que després el dret del transmetent resulti no ser vàlid per raons que no constin en el Registre.
 • Els assentaments pels quals s’inscriuen els títols en el Registre de la Propietat produeixen tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud . És a dir , es presumeix que el inscrit en el Registre de la Propietat es correspon amb la realitat mentre no es demostri el contrari .
 • Els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i produeixen tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud en els termes que estableix la Llei

Podeu obtenir més informació al portal del Deganat dels Registradors de Catalunya.

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC), garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics.

El Registre depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat i correspon a les comissions territorials d’urbanisme la recopilació, el dipòsit i el tractament dels documents que l’integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d’aquests documents.

 El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix l’accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d’ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

En aquest enllaç del Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya, trobareu la informació per poder accedir al registre.

Accés a l’aplicatiu del Registre de planejament urbanístic de Catalunya  del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Mapa urbanístic de Catalunya

El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) permet la lectura contínua de l’ordenació urbanística de Catalunya, i resol les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l’actualitat i és un instrument d’utilitat per a la ciutadania, que dóna transparència a la informació urbanística vigent.

Accés al MUC del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Condicions d’ús del MUC

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 17 gener 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, HABITATGE and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: