Les persones consumidores i la responsabilitat patrimonial de l’administració pública

En que es fonamenta la possibilitat d’exigir la responsabilitat patrimonial a l’administració pública?

Perquè els particulars tinguin dret a ser indemnitzats per les administracions públiques cal que hagin patit una  lesió en qualsevol dels seus béns i drets, excepte en els casos de força major , sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Per haver d’indemnitzar, cal que el dany al·legat sigui efectiu , avaluable econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de persones .

Només són indemnitzables les lesions produïdes al particular provinents de danys que aquest no tingui el deure jurídic de suportar d’ acord amb la Llei.

No són indemnitzables els danys que es derivin de fets o circumstàncies que no s’haguessin pogut preveure o evitar segons l’estat de els coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de producció d’aquells, tot això sense perjudici de les prestacions assistencials o econòmiques que les lleis puguin establir per a aquests casos .

Quina administració ha de respondre?

Si la lesió s’ha provocat per uns fets on hi ha intervingut més d’una administració pública, les administracions que han intervingut han de respondre de manera solidària, però pot ser que les administracions actuants hagin pactat entre elles la distribució d’aquesta responsabilitat.

En tot cas, la responsabilitat es fixa per a cada administració atenent els criteris de competència, interès públic tutelat i intensitat de la intervenció i la responsabilitat és solidària quan no sigui possible aquesta determinació.

A l’hora de presentar la reclamació per responsabilitat patrimonial, el particular o particulars afectats s’hauran d’adreçar a l’administració que hagi assumit aquesta funció en els seus Estatuts o Regles d’organització col·legiada.

Si no existissin, en aquest casos, la competència és atribuïda a l’Administració pública amb major participació en el finançament del servei afectat per la reclamació.

Quines són les indemnitzacions que es poden rebre?

La indemnització es calcularà d’acord amb els criteris de valoració establerts en la legislació d’expropiació forçosa , legislació fiscal i altres normes aplicables, i es ponderen, si s’escau, les valoracions predominants en el mercat .

La quantia de la indemnització es calcula amb referència al dia en què la lesió efectivament es va produir, sense perjudici de la seva actualització a la data en què es posi fi al procediment de responsabilitat d’acord amb l’ índex de preus al consum , fixat per l’Institut Nacional d’Estadística, i dels interessos que siguin procedents per demora en el pagament de la indemnització fixada , els quals s’exigeixen d’acord amb el que estableix la Llei general pressupostària .

La indemnització procedent es pot substituir per una compensació en espècie o ser abonada mitjançant pagaments periòdics , quan això sigui més adequat per aconseguir la reparació deguda i convingui a l’ interès públic , sempre que hi hagi acord amb l’interessat .

Quin procediment s’ha de seguir per exigir la responsabilitat patrimonial a les administracions?

Els procediments de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques els poden iniciar les mateixes administracions, d’ofici o bé a instància de les persones afectades, mitjançant una reclamació dels interessats.

Si no recau resolució expressa es podrà entendre desestimada la sol·licitud d’indemnització .

És molt important saber que  el dret a reclamar prescriu a l’any de produït el fet o l’ acte que motivi la indemnització o de manifestar el seu efecte lesiu .

En el cas de danys , de caràcter físic o psíquic , a les persones el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles .

L’administració inicia d’ofici el procediment per indemnitzar

Quan l’òrgan competent, per iniciar el procediment de responsabilitat patrimonial, entengui que s’han produït lesions en els béns i drets dels particulars en els termes que preveu la llei haurà d’iniciar el procediment corresponent per tal d’indemnitzar al particular o particulars afectats.

Per fer-ho sempre cal  l’ acord de l’òrgan competent , adoptat bé per pròpia iniciativa , bé com a conseqüència d’ordre superior, petició raonada d’altres òrgans o per denúncia .

Aquest acord s’haurà de notificar als particulars presumptament lesionats , concedint-los un termini de set dies perquè aportin les al·legacions , documents o informació estimin convenient per a defensar els seus drets i perquè proposin totes les  proves que considerin  pertinents per al reconeixement d’aquests drets.

Aquest procediment, iniciat d’oficis, s’instruirà encara que els particulars presumptament lesionats no es personin en el termini establert .

S’ha de tenir en compte que la petició raonada d’altres òrgans per a la iniciació d’ofici del procediment ha d’especificar la lesió produïda en una persona o grup de persones , la seva relació de causalitat amb el funcionament del servei públic , la seva avaluació econòmica si fos possible , i el moment en què la lesió efectivament es va produir.

El particular o particulars afectats inicien el procediment

Per iniciar el procediment de reclamació de danys patrimonials caldrà presentar una sol·licitud on hi consti:

a) Nom i cognoms de l’interessat i , si escau , de la persona que el representi , així com la identificació del mitjà preferent o del lloc que s’assenyali a efectes de notificacions .

b ) Fets , raons i petició en què es concreti , amb tota claredat , la sol · licitud .

S’hauran d’especificar les lesions produïdes , la presumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic , l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial , si fos possible , i el moment en què la lesió efectivament es va produir, i anirà acompanyada de les al·legacions , documents i informacions que s’estimin oportuns i de la proposició de prova , concretant els mitjans de què pretengui valer-se el reclamant .

c ) Lloc i data .

d) Signatura del sol · licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà .

e) Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça .

Com funcionarà el procediment?

Hi ha dos possibles procediments, un de general i un d’abreujat que és més ràpid.

El procediment abreujat

El procediment abreujat s’adopta quan  a la vista de les actuacions , documents i informacions del procediment general , l’òrgan instructor entengui que són inequívoques la relació de causalitat entre la lesió i el funcionament del servei públic , la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització.

En aquests casos tant evidents, es podrà acordar d’ofici la suspensió del procediment general i la inici d’un procediment abreujat.

En notificar als interessats l’ acord d’iniciació del procediment abreujat se’ls facilitarà una relació dels documents que consten en el procediment , per tal que puguin obtenir còpia dels que estimin convenients , i se’ls concedirà un termini màxim de cinc dies per formular al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents .

Durant el termini indicat , tant l’òrgan instructor com el lesionat podrà acordar proposar la terminació convencional del procediment fixant els termes d’una proposta d’acord indemnitzatori .

Conclòs el tràmit d’audiència , en el termini de cinc dies l’òrgan instructor proposarà , si s’escau, que se sol·liciti dictamen preceptiu que s’ha d’emetre en el termini de deu dies .

Rebut , si escau , el dictamen o transcorregut el termini per a emetre’l , l’òrgan competent resoldrà el procediment o sotmetrà la proposta d’acord per a la seva formalització per l’interessat i per l’òrgan administratiu competent per a subscriure .

Si el dictamen a què es refereix l’article anterior discrepa de la proposta de resolució o de la proposta de terminació convencional , l’òrgan competent per resoldre ha d’acordar l’aixecament de la suspensió del procediment general i la remissió de totes les actuacions a l’òrgan competent per a la seva instrucció , notificant a l’interessat.

Transcorreguts trenta dies des de la iniciació del procediment sense que s’hi hagi dictat resolució , s’hagi formalitzat acord o s’hagi aixecat la suspensió del procediment general es pot entendre que la resolució és contrària a la indemnització del particular .

El procediment general

Actes d’instrucció .

Els actes d’instrucció necessaris per a la determinació , coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s’hagi de pronunciar la resolució , es realitzaran per l’òrgan que tramiti el procediment , de conformitat amb el capítol III del títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Acord indemnitzatori .

En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència , l’òrgan competent , a proposta de l’instructor , podrà acordar amb l’interessat la terminació convencional del procediment mitjançant acord indemnitzatori . Si l’interessat manifesta la seva conformitat amb els termes de la proposta d’acord, se seguiran els tràmits previstos en els articles 12 i 13 d’aquest Reglament .

Pràctica de proves .

En el termini de trenta dies s’han de practicar totes les proves que hagin estat declarades pertinents . L’òrgan instructor només podrà rebutjar les proves proposades pels interessats quan siguin manifestament improcedents o innecessàries , mitjançant una resolució motivada .

Quan sigui necessari , l’instructor , a petició dels interessats , podrà decidir l’obertura d’un període extraordinari de prova .

Informes .

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment pot sol·licitar els informes que consideri necessaris per a resoldre .

En tot cas , se sol·licitarà informe al servei el funcionament hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable .

Els informes s’han d’emetre en el termini de deu dies , llevat que l’òrgan instructor , atenent les característiques de l’informe sol · licitat o del propi procediment , sol · liciti l’emissió en un termini menor o major , sense que en aquest últim cas pugui excedir d’un mes .

Audiència .

Instruït el procediment, i immediatament abans de redactar la proposta de resolució , s’ha de posar aquell de manifest a l’interessat , excepte en el que afecti les informacions i dades a què es refereix l’article 37.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

En notificar als interessats la iniciació del tràmit se’ls facilitarà una relació dels documents que consten en el procediment , per tal que puguin obtenir còpia dels que estimin convenients , i concedirà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per formular al · legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents .

Durant el termini del tràmit d’audiència, ho hagi fet o no amb anterioritat , l’interessat podrà proposar a l’òrgan instructor la terminació convencional del procediment fixant els termes definitius de l’acord indemnitzatori que estaria disposat a subscriure amb l’Administració pública corresponent .

En els procediments iniciats d’ ofici , quan l’interessat no es personi en tràmit del procediment , i no ho fa en el d’audiència , l’instructor proposarà que es dicti resolució declarant l’arxiu provisional de les actuacions , sense entrar en el fons de l’assumpte . Tal arxiu esdevindrà definitiu quan hagi transcorregut el termini de prescripció de la reclamació , llevat que l’interessat es personi en el procediment dins del termini .

Dictamen .

Conclòs el tràmit d’audiència , en el termini de deu dies , l’òrgan instructor proposarà que es demani , quan sigui preceptiu d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica del Consell d’Estat , el dictamen d’aquest òrgan consultiu o , si escau , l’òrgan consultiu de la comunitat autònoma .

A Catalunya, d’acord amb l’article  86 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora , el dictamen l’ha d’emetre  la Comissió Jurídica “És preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora sobre els expedients de l’Administració de la Generalitat o de l’Administració local referents a les matèries següents: Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros”.

A aquest efecte , ha de remetre a l’òrgan competent per demanar- totes les actuacions en el procediment , així com una proposta de resolució que s’ajustarà al que disposa l’article 13 d’aquest Reglament o , si s’escau , la proposta d’acord pel qual es podria acabar convencionalment el procediment .

Se sol · licitarà que el dictamen es pronunciï sobre l’existència o no de relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda i , si escau , sobre la valoració del dany causat i la quantia i mode de la indemnització , considerant els criteris que preveu la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

El dictamen s’emetrà en un termini màxim de dos mesos .

Terminació .

En el termini de vint dies des de la recepció , si escau , del dictamen o , quan aquest no sigui preceptiu , des de la conclusió del tràmit d’audiència , l’òrgan competent ha de resoldre o sotmetre la proposta d’acord per a la seva formalització per l’interessat i per l’òrgan administratiu competent per a subscriure . Quan no es considera procedent formalitzar la proposta de terminació convencional , l’òrgan competent ha de resoldre en els termes que preveu l’ apartat següent .

La resolució es pronunciarà , necessàriament , sobre l’existència o no de la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda i , si escau , sobre la valoració del dany causat i la quantia de la indemnització , explicitant els criteris utilitzats per al seu càlcul . La resolució s’ha d’ajustar , en tot cas , al que preveu l’article 89 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

Transcorreguts sis mesos des que es va iniciar el procediment , o el termini que resulti d’ afegir-los un període extraordinari de prova , de conformitat amb l’article 9 d’aquest Reglament , sense que hagi recaigut resolució expressa o , si escau , s’hagi formalitzat l’acord , podrà entendre que la resolució és contrària a la indemnització del particular .

NORMATIVA REGULADORA DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 26 gener 2014, in INDEMNITZACIONS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: