Col·lectius especialment protegits

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya defineix els col·lectius especialment protegits com aquells  col·lectius que, per la concurrència de determinades característiques, són especialment vulnerables pel que fa a les relacions de consum.

En qualsevol cas, la protecció especial s’ha de donar tenint en compte la persona consumidora mitjana del col·lectiu en què s’integra la persona consumidora.

En particular, són col·lectius especialment protegits: els infants i els adolescents, les persones grans, les persones malaltes, les persones amb discapacitats i qualsevol altre col·lectiu en situació d’inferioritat o indefensió especials.

En relació a aquests col·lectius especialment protegits, l’article 121-3 del codi de Consum ens diu:

1. Els drets de les persones consumidores que afectin col·lectius especialment protegits gaudeixen d’una atenció especial i preferent per part dels poders públics, d’acord amb el que estableixen aquesta llei, les disposicions que la despleguin i la resta de l’ordenament jurídic.

2. Les persones amb discapacitat, especialment, han de tenir garantit l’accés adequat a la informació sobre els béns i serveis, i el ple exercici i el gaudi dels drets i les garanties que recull aquesta llei, de la mateixa manera que la resta de persones consumidores.

A continuació farem un recull d’informacions referides a aquells col·lectius especialment protegits, que tinguin aspectes relacionats amb els drets de les persones consumidores.

La relació d’aquest col·lectius no és exhaustiva i s’anirà completant periòdicament.

Les famílies nombroses

families nombrosesLa família, com a nucli fonamental de la societat, exerceix múltiples funcions socials, que la fan mereixedora d’una protecció específica tal com assenyalen nombrosos instruments internacionals, entre els quals destaquen la Declaració universal de drets humans i la carta social europea.  Dins de les diverses realitats familiars, les anomenades famílies nombroses presenten una problemàtica particular pel cost que els representa l’atenció i l’educació dels fills o l’accés a un habitatge adequat a les seves necessitats. Aquestes circumstàncies poden implicar una diferència substancial amb el nivell de vida d’altres famílies amb menys fills o sense fills.

Si voleu més informació la trobareu fent “clik” a la imatge.

Les persones consumidores vulnerables i la pobresa energètica

L’article 111-2.v) LCCC, ens parla de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com aquelles persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d’acord amb els següents criteris:vulerabilitat energètica

  • El total d’ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial, en  cap cas, pot sobrepassar per tots els conceptes l’indicador de Renda de  Suficiència, incrementat en un 30% per a cada membre de la unitat a partir  del tercer. Als efectes de determinar si se supera aquest límit, s’han  d’addicionar els ingressos que els membres de la unitat familiar rebin en      concepte de percepcions o ajuts de caràcter social.
  • Que  es declari que no hi ha possibilitat de reducció en la despesa relativa al  consum de béns o serveis per haver esgotat totes les mesures amb aquesta finalitat.
  • Acreditar que les tarifes que tenen contractades pel servei de subministrament,  responen a la modalitat de tarifa social prevista en la normativa d’aplicació.

Quines són les novetats introduïdes pel Codi de Consum, pel que fa a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica?

 Doncs que ara es pot sol·licitar una suspensió de la interrupció del subministrament, entre els mesos de novembre i març, ambdós inclosos.

El deute que es pugui acumular amb les empreses subministradores s’ha d’ajornar amb les condicions que ambdues parts acordin o bé mitjançant els mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin.

Sens perjudici dels acords o del resultat de la mediació o arbitratge, el consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el deute pendent de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents.

Si voleu més informació la trobareu fent “clik” a la imatge.

Els infants i els adolescents

infants i adolescentsEls articles 65 i 66 de Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència – LDOIA-,  estableix que les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències respectives, han de vetllar perquè els drets i els interessos dels infants i els adolescents, com a col·lectius de consumidors amb necessitats i característiques específiques, gaudeixin d’una defensa i una protecció especials.

Per fer això s’estableixen dos punts bàsics:

1. Els béns o els productes comercialitzats per a l’ús o el consum d’infants i adolescents no poden contenir substàncies perjudicials i han de facilitar, de manera visible, la informació suficient sobre la composició, les característiques i l’ús, i també la franja d’edat, si escau, a la qual són destinats.
2. Els béns o els productes comercialitzats per a l’ús o el consum d’infants i adolescents han de complir les mesures de seguretat suficients per a garantir-ne la innocuïtat tant per a l’ús al qual són destinats com per a evitar les conseqüències nocives que poden derivar d’un ús inadequat.

Si voleu més informació la trobareu fent “clik” a la imatge.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 4 febrer 2014, in COL•LECTIUS ESPECIALMENT PROTEGITS, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: