Les persones consumidores membres d’una família nombrosa

consum families nombrosesLa Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses –LFN-, desenvolupada pel Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, estableix en el seu article 2 el concepte de família nombrosa.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per família nombrosa:

  • La integrada per un o dos ascendents amb tres fills o més, siguin o no comuns.
  • S’equiparen a família nombrosa, als efectes d’aquesta Llei, les famílies constituïdes per:

a) Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que almenys un d’aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.

b) Dos ascendents, quan tots dos siguin discapacitats, o almenys un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, o estiguin incapacitats per treballar, amb dos fills, siguin o no comuns.

c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més, siguin o no comuns, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que estiguin sota la seva dependència econòmica, encara que no visquin al domicili conjugal.

En aquest cas, el progenitor que opti per sol·licitar el reconeixement de la condició de família nombrosa, proposant a aquests efectes que es tinguin en compte fills que no hi convisquin, ha de presentar la resolució judicial en què es declari la seva obligació de prestar-los aliments.

En el cas que no hi hagi acord dels pares sobre els fills que s’hagin de considerar a la unitat familiar, preval el criteri de convivència.

d) Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no estiguin a càrrec seu.

e) Tres o més germans orfes de pare i mare, més grans de 18 anys, o dos, si un d’ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l’altre progenitor

Als efectes d’aquesta Llei, es consideren ascendents el pare, la mare o tots dos conjuntament quan  existeixi vincle conjugal i, si s’escau, el cònjuge d’un d’ells.

S’equipara a la condició d’ascendent la persona o persones que, si falten els esmentats en el paràgraf anterior, tinguin a càrrec seu la tutela o acolliment familiar permanent o preadoptiu dels fills, sempre que aquests convisquin amb ella o elles i a càrrec seu.

Tenen la mateixa consideració que els fills les persones sotmeses a tutela o acolliment familiar permanent o preadoptiu legalment constituït.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per discapacitat aquell que tingui reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent i s’entén per incapaç per treballar la persona que tingui reduïda la capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Efectes que té la qualificació legal de família nombrosa, en els àmbits dels drets de les persones consumidores

Els membres de les famílies nombroses tenen tracte preferent, d’acord amb el que determini l’Administració competent en la normativa aplicable, en els àmbits següents:

  • HABITATGE

L’Administració General de l’Estat, en l’àmbit de les seves competències, ha de garantir a les famílies nombroses beneficis en relació amb l’accés a l’habitatge habitual en les matèries següents:

a) Increment del límit d’ingressos computables per a l’accés a habitatges protegits.

b) Accés preferent a préstecs qualificats concedits per entitats de crèdit públiques o privades concertades per a la promoció i l’adquisició d’habitatges subjectes al règim d’actuacions protegibles.

c) Establiment de condicions especials a la subsidiació de préstecs qualificats, atorgament de subvencions i altres ajuts econòmics directes de caràcter especial previstos per a la promoció i adquisició d’habitatges subjectes al règim d’actuacions protegibles.

d) Adjudicació d’habitatges protegits, mitjançant l’establiment d’una puntuació superior en els barems aplicables o, si s’escau, d’una quota reservada d’habitatges en les promocions públiques.

e) Facilitar el canvi a un altre habitatge protegit de superfície més gran quan es produeixi una ampliació del nombre de membres de la família nombrosa.

f) Facilitar l’adaptació de l’actual habitatge o el canvi a un altre habitatge protegit que compleixi les condicions d’accessibilitat adequades a la discapacitat sobrevinguda que afecti un membre d’una família nombrosa quan l’actual no les compleixi.

Es pot establir una superfície útil superior a la màxima prevista per als habitatges subjectes a règims de protecció pública quan siguin destinats per al seu ús com a domicili habitual i permanent de famílies nombroses, d’acord amb la seva composició i les seves necessitats.

S’ha d’establir per reglament la gradació, en termes de proporció màxima superable, d’acord amb la composició i les necessitats de les famílies.

Quan la composició o la superfície de l’habitatge protegit sigui insuficient, es pot adjudicar a una sola família nombrosa, dins dels límits de superfície que en cada cas sigui procedent, dos o més habitatges que horitzontalment o verticalment puguin constituir una sola unitat.

  • TRANSPORT PÚBLIC

Bonificacions en taxes i preus en els transports públics, urbans i interurbans, sense perjudici del que estableix l’article 20 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres.

En concret, tenim:

  • Bonificacions per la utilització de transport per ferrocarril.

Els membres de famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició i ho acreditin oficialment tenen dret a reduccions en les tarifes de transport ferroviari de viatgers. Les reduccions són del 20 i 50 per cent, segons que es tracti de famílies de les categories general o especial.

Les anteriors reduccions s’apliquen, també en idèntiques quanties, respecte del transport de mobles i altres béns per raó de canvi de domicili.

Aquests descomptes no són acumulables a altres que es puguin establir sobre les tarifes.

Per tenir dret a l’aplicació dels descomptes previstos en aquest article, els interessats han de presentar, quan se’ls sol·liciti, el corresponent títol oficial de família nombrosa o document que acrediti fefaentment tal condició i la categoria en què aquesta es classifica.

  • Bonificacions per la utilització de transport marítim

Els membres de les famílies nombroses que tinguin reconeguda oficialment tal condició gaudeixen d’una reducció del 20 per cent si estan classificades en la categoria general i d’un 50 per cent, en la categoria especial, sobre les tarifes per la utilització de les línies regulars de transport marítim de cabotatge.

Les anteriors bonificacions s’apliquen, també en idèntiques quanties, respecte del transport de mobles i altres béns per raó de canvi de domicili, quan es faci dins dels trajectes especificats en l’apartat anterior.

  • Bonificacions per la utilització de transport aeri nacional

Els membres de les famílies nombroses que tinguin reconeguda oficialment tal condició gaudeixen d’una reducció del cinc per cent si estan classificades en la categoria general i d’un 10 per cent, en la categoria especial, sobre les tarifes per serveis regulars nacionals de transport aeri.

  • SERVEIS D’INTERÈS GENERAL. AIGUA,GAS,ELECTRICITAT

L’Administració General de l’Estat ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les entitats, les empreses i els establiments que prestin serveis o realitzin activitats d’interès general subjectes a obligacions pròpies del servei públic concedeixin un tracte més favorable als membres de les famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició en les contraprestacions que hagin de satisfer.

  • DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

L’accés a albergs, centres cívics i altres locals i espais o activitats de lleure que depenguin de l’Administració.

L’accés als béns i serveis socials, culturals, esportius i de lleure.

L’accés a les proves de selecció per a l’ingrés a la funció pública.

  • EDUCACIÓ

Preferència en la concessió de beques i ajuts en matèria educativa, així com per a l’adquisició de llibres i altre material didàctic.

Preferència en la puntuació en el règim d’admissió d’alumnes en centres d’educació preescolar i centres docents sostinguts amb fons públics.

En tots els règims, nivells i cicles té lloc una exempció del 100 per cent als membres de les famílies nombroses classificades en la categoria especial i una bonificació del 50 per cent per als de categoria general de les taxes o preus públics que s’apliquin als drets de matriculació i examen, per l’expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals, i qualssevol altres taxes o preus públics establerts en l’àmbit esmentat.

S’atorga un subsidi a les famílies nombroses que tinguin al seu si fills discapacitats o incapacitats per treballar que presentin necessitats educatives especials associades a la discapacitat.

Quan el beneficiari d’una prestació per infortuni familiar, concedida per l’assegurança escolar, sigui membre d’una família nombrosa, la quantia de la prestació s’incrementa en un 20 per cent per a les de categoria general i en un 50 per cent per a les de categoria especial.

Condicions de la família nombrosa

L’article 3 de la LFN, estableix que perquè es reconegui i es mantingui el dret a ostentar la condició de família nombrosa, els fills o germans han de complir les condicions següents:

a) Ser solters i menors de 21 anys, o ser discapacitats o estar incapacitats per treballar, tinguin l’edat que tinguin.

El límit d’edat s’amplia fins als 25 anys, quan cursin estudis que es considerin adequats a la seva edat i titulació o encaminats a l’obtenció d’un lloc de treball.

b) Conviure amb l’ascendent o ascendents, sense perjudici del que preveu l’article 2.2.c) per al supòsit de separació dels ascendents. S’entén en tot cas que la separació transitòria motivada per raó d’estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars no trenca la convivència entre pares i fills, en els termes que es determinin per reglament.

c) Dependre econòmicament de l’ascendent o ascendents. Es considera que es manté la dependència econòmica quan:

1r El fill obtingui uns ingressos no superiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

2. º El fill estigui incapacitat per al treball i la quantia de la seva pensió, si la percep, no excedeixi en còmput anual, l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) vigent, incloses 14 pagues, llevat que percebés pensió no contributiva per invalidesa, en aquest cas no operarà aquest límit.

3r El fill contribueixi al sosteniment de la família i existeixi un únic ascendent, si aquest no està en actiu, en els casos i les condicions que es determinin per reglament.

4t El fill contribueixi al sosteniment de la família i el pare i/o la mare estiguin incapacitats per treballar, estiguin jubilats o siguin més grans de 65 anys, sempre que els seus ingressos no siguin superiors, en còmput anual, al salari mínim interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Els membres de la unitat familiar han de ser espanyols o nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’algun dels restants estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tenir la residència en territori espanyol, o, si tenen la residència en un altre Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que, almenys, un dels ascendents de la unitat familiar exerceixi una activitat per compte d’altri o per compte propi a Espanya.

Els membres de la unitat familiar, nacionals d’altres països, tenen dret, als efectes d’aquesta Llei, al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que els espanyols, sempre que siguin residents a Espanya tots els membres que donin dret als beneficis a què es refereix aquesta Llei, en els termes que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i la seva normativa de desplegament.

Ningú pot ser computat, als efectes d’aquesta Llei, en dues unitats familiars al mateix temps.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 4 febrer 2014, in COL•LECTIUS ESPECIALMENT PROTEGITS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: