Quines són les tarifes socials de l’electricitat?

El bo social es configura com una protecció addicional del dret al subministrament d’electricitat i es considera obligació de servei públic segons el que disposa la Directiva 2003/54/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat .

L’article 45 de la nova Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric ens diu que el bo social és aplicable als consumidors vulnerables que compleixin les característiques socials, de consum i poder adquisitiu que determini el Consell de Ministres per Reial Decret.

A aquests efectes, cal establir un llindar referenciat a un indicador de renda per càpita familiar. En tot cas, s’ha de circumscriure a persones físiques en la residència habitual.

El bo social ha de cobrir la diferència entre el valor del preu voluntari per al petit consumidor i un valor base, que s’anomena tarifa d’últim recurs, i l’ha d’aplicar el comercialitzador corresponent de referència en les factures dels consumidors que hi puguin quedar acollits.

Va ser en el  Reial Decret Llei 6/2009, de 30 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures al sector energètic i s’aprova l’abonament social on es va establir el bo social per a determinats consumidors d’electricitat acollits a la tarifa d’últim recurs que compleixin amb les característiques socials , de consum i poder adquisitiu que es determinin per ordre del ministre d’Indústria , Turisme i Comerç , previ acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics .

Aquests criteris es varen fixar a la Resolució de 26 de juny de 2009, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual es determina el procediment de posada en marxa del bo social.

Es pot obtenir més informació sobre el bo social al portal del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a l’apartat de la Secretaria d’Estat d’Energia.

Com es pot sol·licitar el bo social?

Per sol·licitar el bo social caldrà acreditar els següents requisits, segons cada cas, i entre d’altres documents caldrà aportar els certificats d’empadronament, que us podrà facilitar el vostre Ajuntament i una declaració responsable.

Supòsits en els quals es pot sol·licitar el bo social

  • Usuaris amb potència contractada inferior a 3 Kw.

Poden ser beneficiaris del bo social els titulars de punts de subministrament d’electricitat que, sent persones físiques, tinguin una potència contractada inferior a 3 kW en el seu habitatge habitual i que estiguin acollits a la tarifa d’últim recurs .

  • Pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat

Poden ser  beneficiaris els titulars d’un punt de subministrament amb 60 o més anys d’edat que acreditin ser pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, i que percebin les quanties mínimes vigents en cada moment per a aquestes classes de pensió respecte als titulars amb cònjuge a càrrec o als titulars sense cònjuge que viuen en una unitat econòmica unipersonal, així com els beneficiaris de pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa majors de 60 anys. Así mismo, el suministro deberá estar acogido a la tarifa de último recurso y el punto de suministro deberá corresponderse con el de la vivienda habitual del titular.

Així mateix, el subministrament haurà d’estar acollit a la tarifa d’últim recurs i el punt de subministrament haurà de correspondre amb el de l’habitatge habitual del titular.

Si la persona consumidora es troba en una d’aquestes dues situacions i ho pot acreditar, pot sol·licitar el bo social per algun dels següents mitjans:

a) Emplenant la següent sol·licitud i presentant-la a les oficines de la distribuïdora, la qual, un cop rebuda traslladarà al comercialitzador d’últim recurs.

b) Remetent la sol·licitud emplenada i escanejada al número de fax o adreça de correu electrònic que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

c) Remetent emplenada la sol·licitud a l’adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

Un cop concedit, el bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció completa de la documentació acreditativa. Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha recepción tenga lugar al menos 15 días naturales antes de la fecha de emisión de la misma.

S’aplicarà en la següent factura, sempre que aquesta recepció tingui lloc almenys 15 dies naturals abans de la data d’emissió de la mateixa.

En casEn caso contrario, la aplicación se realizará desde la factura inmediatamente posterior.En cas  contrari, l’aplicació es realitzarà des de la factura immediatament posterior.  Un cop meritat, és aplicable, llevat pèrdua d’alguna de les condicions que donen dret a la percepció del bo social.

  • Famílies nombroses.

Tenen dret al bo social els titulars de punts de subministrament que acreditin ser famílies nombroses segons el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

S’ha d’estar acollit a la tarifa d’últim recurs en l’habitatge habitual.

Les persones consumidores que es trobin en aquesta situació ho hauran d’acreditar i sol·licitar el bo social per algun dels següents mitjans:

a) Emplenant la sol·licitud i presentant-la a les oficines de la distribuïdora, la qual, un cop rebuda traslladarà al comercialitzador d’últim recurs.

 b) Remetent la sol·licitud emplenada i escanejada al número de fax o adreça de correu electrònic que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

 c) Remetent emplenada la sol·licitud a l’adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

Un cop concedit, el bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció completa de la documentació acreditativa. Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha recepción tenga lugar al menos 15 días naturales antes de la fecha de emisión de la misma.

S’aplicarà en la següent factura, sempre que aquesta recepció tingui lloc almenys 15 dies naturals abans de la data d’emissió de la mateixa.

En cas  contrari, l’aplicació es realitzarà des de la factura immediatament posterior.  Un cop meritat, és aplicable, llevat pèrdua d’alguna de les condicions que donen dret a la percepció del bo social.

  • Persones que es trobin en situació d’atur.

Les persones consumidores que acreditin  formar part d’una unitat familiar que tingui tots els seus membres en edat de treballar en situació d’atur.

A aquests efectes, es consideren en situació d’atur aquells sol·licitants i membres de la unitat familiar que, sense tenir la condició de pensionistes, no realitzin cap activitat laboral per compte d’altri o propi.

El titular haurà d’estar acollit a la tarifa d’últim recurs i el punt de subministrament haurà de correspondre amb el de l’habitatge habitual del titular.

Les persones que es trobin en aquesta situació hauran d’acreditar els requisits exposats en l’apartat anterior i sol·licitar el bo social per algun dels següents mitjans:

 a) Emplenant la sol·licitud i presentant-la a les oficines de la distribuïdora, la qual, un cop rebuda traslladarà al comercialitzador d’últim recurs.

 b) Remetent la sol·licitud emplenada i escanejada al número de fax o adreça de correu electrònic que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

 c) Remetent emplenada la sol ·licitud a l’adreça de correu postal que comuniqui el comercialitzador d’últim recurs en la seva pàgina web i en la seva factura.

Referent a això la comercialitzadora d’últim recurs farà arribar, per mitjans telemàtics o electrònics, les sol·licituds a la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè per aquesta acrediti el compliment que la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar de què forma part es troben en situació d’atur.

El control de la concessió del bo social per part de les companyies

Els comercialitzadors d’últim recurs poden comprovar el compliment dels requisits necessaris per a l’atorgament del bo social.

A aquests efectes podran signar convenis de col·laboració amb les institucions públiques responsables del manteniment i gestió de les corresponents bases de dades.

 La Comissió Nacional d’Energia ha de supervisar la correcta aplicació del bo social i comprovarà els corresponents cobraments i pagaments entre els diferents agents.

Els consumidors estan obligats a comunicar a la seva comercialitzadora d’últim recurs qualsevol canvi que suposi la pèrdua del dret a percebre el bo social en el termini d’un mes des que es produís la pèrdua del dret.

A aquests efectes, el consumidor podrà sol·licitar la renúncia del bo social a través de qualsevol dels mitjans previstos per a l’acreditació i sol·licitud del bo social davant el comercialitzador d’últim recurs.

L’incompliment dels requisits per a l’aplicació del bo social donarà lloc a la refacturació del subministrament des de la data en què es produeixi l’incompliment a la tarifa d’últim recurs aplicant un recàrrec del 10% que tindrà lloc a la factura immediatament posterior a la detecció de l’incompliment.

Informació dels comercialitzadors d’últim recurs

La Comissió Nacional d’Energia ha de publicar a la seva pàgina web una llista amb els comercialitzadors d’últim recurs, incloent les seves dades de contacte, entre els quals es figuren un número de telèfon, un número de fax, una adreça de correu electrònic i una adreça de correu postal per a la recepció de consultes, així com per a la recepció de sol·licituds d’atorgament del bo social.  En aquest sentit, els comercialitzadors d’últim recurs han de remetre les dades esmentades de contacte a la Comissió Nacional d’Energia en els deu dies següents de la publicació de la present resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

LLISTAT DE COMERCIALITZADORES D’ÚLTIM RECURS

COMERCIALITZADORA

D’ÚLTIM RECURS

TELÈFON D’ATENCIÓ AL CLIENT

ADREÇA PÀGINA WEB I ENLLAÇ ESPECÍFIC BO SOCIAL

Endesa Energía XXI, S.L.

902 508 850

http://www.endesaonline.com/

Bo   social Endesa

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

901 202 020

http://www.iberdrola.es/

Bo   Social Iberdrola

Unión Fenosa Metra, S.L.

901 220 380

http://www.gasnaturalfenosa.com

Bo   social gas natural fenosa

Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U.

902 860 860

http://www.edphcenergia.es/

E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

902 222 838

http://www.eon-espana.com/

Bo   social e-On

Publicitat del procediment per part de les empreses distribuïdores

Les empreses distribuïdores han de remetre als seus clients amb una potència contractada menor a 10 kW una carta durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre per tal de comunicar l’existència del bo social i publicitar el procediment per sol·licitud.

La carta es pot incloure a la factura que remeti l’empresa comercialitzadora de cada client.

Qui assumeix el cost diferencial entre la tarifa d’últim recurs i el bo social?

El bo social es considera obligació de servei públic segons el que disposa la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es deroga la Directiva 2003/54/CE i ha de ser assumit per les matrius dels grups de societats o, si s’escau, societats que exerceixin simultàniament les activitats de producció, distribució i comercialització d’energia elèctrica.

El percentatge de repartiment de les quantitats a finançar es calcula, per a cada grup empresarial, com la relació entre un terme que és la suma de les mitjanes anuals del nombre de subministraments connectats a les xarxes de distribució de les empreses distribuïdores i del nombre de clients de les empreses comercialitzadores en què participi el grup, i un altre terme que correspon a la suma de tots els valors mitjans anuals de subministraments i clients de tots els grups empresarials que han de ser considerats als efectes d’aquest repartiment.

Aquest percentatge de repartiment, l’ha de calcular anualment la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, d’acord amb el procediment i les condicions que s’estableixin per reglament. A aquests efectes, la Comissió ha de publicar a la seva pàgina web, el mes de novembre de cada any la informació referida a l’any mòbil anterior i relativa a les mitjanes anuals del nombre de subministraments connectats a les xarxes de distribució de les empreses distribuïdores i del nombre de clients de les empreses comercialitzadores, així com la relació de grups de societats o, si s’escau, societats, que compleixin el requisit que preveu el primer paràgraf d’aquest apartat.

La Comissió ha de remetre abans de l’1 de desembre de cada any una proposta de fixació dels percentatges de finançament que corresponguin a cadascuna de les societats matrius, i correspon al ministre d’Indústria, Energia i Turisme la seva aprovació per ordre que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

En tot cas, les aportacions que ha de fer cadascuna de les societats s’han de dipositar en un compte específic en règim de dipòsit

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 4 febrer 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, PREUS DE PRODUCTES I SERVEIS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: