Les noves tarifes elèctriques

A principis d’aquest any 2014 apareixen unes noves tarifes elèctriques anomenades “Preu Voluntari pel Petit Consumidor” –PREVO-

comptadors d'electricitatFins ara, les persones consumidores podíem triar entre dos tipus de tarifes, una de  regulada i fixada per l’Estat, anomenada Tarifa d’Últim Recurs –TUR-  i una altra del mercat lliure, que no està regulada i depèn de l’oferta comercial que ens pugui fer  cada empresa subministradora d’electricitat.

Ara bé, amb la publicació de la nova Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric – LSE –  ens trobem que, en el seu l’article 17, s’ha introduït un nou tipus de tarifa, els preus voluntaris per al petit consumidor, designats amb les sigles PREVO.

Què són els preus voluntaris per al petit consumidor ?

El preu voluntari al petit consumidor ve a substituir les tarifes d’últim recurs -TUR- existents fins a l’aprovació de la nova Llei del Sector elèctric.

Aquests preus són únics en tot el territori espanyol i són els preus màxims que poden cobrar els comercialitzadors que assumeixin les obligacions de subministrament de referència, als consumidors que, d’acord amb la normativa vigent, compleixin els requisits perquè els siguin aplicables.

Aquests preus s’han de fixar de manera que en el seu càlcul es respecti el principi de suficiència d’ingressos, additivitat i no ocasionin distorsions de la competència en el mercat.

Per al seu càlcul, s’inclouen de forma additiva en la seva estructura els conceptes següents:

a) El cost de producció d’energia elèctrica, que es determina sobre la base de mecanismes de mercat atenent el preu mitjà previst en el mercat de producció durant el període que es determini per reglament i que és revisable de forma independent al de la resta de conceptes del preu voluntari per al petit consumidor.

b) Els peatges d’accés i càrrecs que corresponguin.

c) Els costos de comercialització que corresponguin.

Així doncs, podem dir que el preu voluntari per al petit consumidor (PREVO) està constituït per:

 • Un      terme de potència (TP) que serà el terme de potència del peatge d’accés,      més
 • El      marge de comercialització fix i
 • Un      terme d’energia (TE) que serà igual a la suma del terme d’energia del      corresponent peatge d’accés i el cost estimat de l’energia.

El TP està en funció de la potència que contractem amb l’empresa comercialitzadora, el podem escollir d’acord amb les nostres necessitats i amb els límits que s’indiquin al butlletí d’instal·lació d’electricitat del nostre habitatge. Quan més elevat és el terme potència més alt serà l’import que pagarem, pel que és important ajustar al màxim la potència contractada.

El TE està en funció de la quantitat d’energia que consumim, pel que és evident que només podem fer disminuir aquest concepte en la nostra factura, consumint menys energia, ja sigui instal·lant electrodomèstics de baix consum o fent un consum el més sostenible possible d’aquests electrodomèstics.

Per altra banda, com que la demanda energètica, tant de tipus domèstic com industrial, es sol concentrar en les mateixes hores del dia, les empreses distribuïdores de l’electricitat, han establert franges horàries bonificades, que tenen un preu de TE més econòmic, per estimular el consum elèctric en aquests moments del dia i pel contrari, han establert altres franges amb penalitzacions econòmiques, establint un preu més car, per dissuadir de consumir electricitat en aquests períodes.

Podem pagar la mateixa tarifa durant les 24 hores del dia i direm que no tenim discriminació horària –DH– o bé podem triar una tarifa que varia segons l’hora del dia, amb DH.

Per això existeixen diferents intervals horaris i en cada interval horari tenim un preu, que s’indica com a TEU0 si no hi ha discriminació horària i  TEU1, TEU2, TEU3 si tenim discriminació horària.

Es pot escollir entre discriminació horària de dos períodes: TEU1 I TEU2, si la nostra potència no supera els 10KW, o bé discriminació horària de tres períodes: TEU1, TEU2 I TEU3 si superem els 10 Kw de potència.

En el cas de la DH de dos períodes, la durada de cada període serà la que es detalla a continuació:

Períodes   tarifaris

Durada

TU1

10 hores/dia
TU2

14 hores/dia

Es consideraran com a hores del període tarifari 1 i 2 en totes les zones les següents:

Hivern

Estiu

TU1

TU2 TU1 TU2
12-22 0-12  22-24 13-23

0-13  23-24

Els canvis d’horari d’hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d’hora.

En el cas de la DH de tres períodes, la durada de cada període serà la que es detalla a continuació:

Períodes   tarifaris

Durada

TEU1

10 hores/dia

TEU2

8 hores/dia

TEU3

6 hores/dia

Es consideraran com a hores del període tarifari 1, 2 i 3 (supervall) en totes les zones les següents:

Hivern i   estiu

PTEU1

TEU2 TEU3
13-23 0-1   7-13  23-24

1-7

IMPORTANT !!!

Donat que els preus de l’electricitat en les modalitats TUR I PREVO varien de forma periòdica en el transcurs de l’any, podeu consultar la revisió de les tarifes en aquest enllaç extern de la Secretaria d’Estat de l’Energía, per contrastar els valors reals en el moment que us interessi. També podeu consultar l’enllaç extern al portal de l’Institut Català de l’Energia “Recull dels preus regulats del sector elèctric i del gas natural”

La Resolució de 30 de desembre de 2013, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es revisa el cost de producció d’energia elèctrica i els preus voluntaris per al petit consumidor a aplicar a partir del dia 1 de gener 2014 va aprovar  els preus del terme de potència i del terme d’energia activa dels preus voluntari per al petit consumidor aplicables a partir de l’1 de gener de 2014, fixant els seus valors en els següents:

Terme   de potència: TP :

TPU =   35,649473 euros / kW i any .

Terme   d’energia: TEU :

•   Modalitat sense discriminació horària :

TEU0   = 0,133295 euros / kWh .

Modalitat   amb discriminació horària de dos períodes :

TEU1   = 0,161328 euros / kWh .

TEU2   = 0,058403 euros / kWh .

• Modalitat   amb discriminació horària supervall :

TEU1   = 0,163318 euros / kWh .

TEU2   = 0,072688 euros / kWh .

TEU3   = 0,044552 euros / kWh .

Què són les tarifes d’últim recurs ?

Les tarifes TUR estan regulades en el  Reial Decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs en el sector de l’energia elèctrica i en l’Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la qual s’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat a tarifa al subministrament d’últim recurs d’energia elèctrica i el procediment de càlcul i estructura de les tarifes d’últim recurs d’energia elèctrica.

Les tarifes TUR són els preus d’aplicació a categories concretes de consumidors d’acord amb el que disposa la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric:

a) Als consumidors que tinguin la condició de vulnerables, i

b) a aquells que, sense complir els requisits per a l’aplicació del preu voluntari per al petit consumidor, transitòriament no disposin d’un contracte de subministrament en vigor amb un comercialitzador en el mercat lliure.

Les tarifes d’últim recurs són úniques en tot el territori nacional i en la seva fixació es poden incorporar descomptes o recàrrecs sobre els preus voluntaris per al petit consumidor, segons es determini per a cada categoria de consumidors.

Les tarifes d’últim recurs són els preus que poden cobrar els comercialitzadors que assumeixin les obligacions de subministrament de referència, als consumidors que, d’acord amb la normativa vigent, compleixin els requisits que els siguin aplicables.

Les tarifes d’últim recurs –TUR- seran d’aplicació als consumidors connectats en baixa tensió i amb potència contractada menor o igual a 10 kW, que contractin el subministrament amb un comercialitzador d’últim recurs.

Les tarifes d’últim recurs es componen d’un terme de facturació de potència i un terme de facturació d’energia i , si escau , un terme per la facturació de l’energia reactiva .

La suma dels termes esmentats constitueix , amb caràcter general , el preu d’aquestes tarifes .

A les quantitats resultants de l’aplicació d’aquestes tarifes , d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de la Llei 54/1997 , de 27 de novembre , del sector elèctric , no s’inclouen els impostos , recàrrecs i gravàmens establerts o que s’estableixin tant sobre el consum i subministrament que siguin de compte del consumidor i dels que estiguin les empreses comercialitzadores d’últim recurs encarregades de la seva recaptació , com sobre els lloguers d’equip de mesura o control, els drets de connexió de servei , connexió i verificació , ni aquells altres la repercussió sobre l’usuari estigui autoritzada per la normativa vigent .

Les modalitats de tarifes TUR que existeixen són les següents:

TARIFES DE BAIXA TENSIÓ (U ≤ 1 kV)

Tarifa 2.0 A:   tarifa simple (1 ó 2 períodes horaris i Potencia contractada ≤ 10 kW)

Tarifa 2.1 A:   tarifa simple (1 ó 2 períodes horaris i Potencia contractada >10 kW i ≤   15kW)

Tarifa 3.0 A: tarifa   general (3 períodes horaris)  Potència   contractada més gran de 15 KW

Com veiem, en el cas de les tarifes TUR també hi ha la possibilitat de contractar una tarifació de discriminació horària – DH-, però el tercer període està reservat a potències contractades superiors a 15 KW.

TUR amb discriminació horària.

 • Discriminació horària que diferencia dos períodes tarifaris al dia, període 1 i període 2.

La durada de cada període serà la que es detalla a continuació:

Períodes tarifaris

Durada

P1

10 hores/dia
P2

14 hores/dia

Es consideraran com a hores del període tarifari 1 i 2 en totes les zones les següents:

Hivern

Estiu

P1

P2 P1 P2
12-22 0-12   22-24 13-23

0-13  23-24

Els canvis d’horari d’hivern a estiu o viceversa coincidiran amb la data del canvi oficial d’hora.

 • Discriminació horària supervall, que diferencia tres períodes tarifaris al dia, període 1, període 2 i període 3 (supervall).

La durada de cada període serà la que es detalla a continuació:

Períodes tarifaris

Durada

P1

10 hores/dia

P2

8 hores/dia

P3

6 hores/dia

Es consideraran com a hores del període tarifari 1, 2 i 3 (supervall) en totes les zones les següents:

Hivern i estiu

P1

P2 P3
13-23

0-1

7-13

23-24

1-7

Pel que fa a les tarifes TUR  2014, tenim el que s’estableix a la  “Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014”.

Preus dels termes de potència i termes d’energia, activa i coeficients dels peatges d’accés aplicables als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 kW denominades 2.0A (sense discriminació horària) i 2.0DHA (amb discriminació horària).

Terme de facturació de potència: TPA: 38,043426      € / kW i      any.

 • Terme de facturació d’energia      activa a aplicar al peatge 2.0 A: TEA: 0,044027      € / kWh.
 • Condicions de facturació d’energia      activa a aplicar al peatge 2.0DHA (amb discriminació horària):
Període   1 Període   2
TEA: €/kWh 0,062012

0,002215

Preus dels termes de potència i termes d’energia, activa i reactiva, dels peatges d’accés definides en el Reial Decret 1164/2001, de 26 de desembre, pel qual s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica aplicables als subministraments efectuats en baixa tensió amb potència contractada major a 10 kW.

 • Peatge 2.1A, d’aplicació als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada major de 10 kW i inferior o igual a 15 kW:

Tp: 44,444710 € / kW i any.

Te: 0,057360 € / kWh.

 • Peatge 2.1DHA, d’aplicació als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada major de 10 kW i inferior o igual a 15 kW, amb aplicació de discriminació horària:

 Tp: 44,444710 € / kW i any

Període   1 Període   2
Te: €/kWh 0,074568

0,013192

 • Peatge 3.0A:

Període   1

Període   2 Període   3

Tp: €/kW i any

40,728885 24,437330

16,291555

Te: €/kWh 0,018762 0,012575

0,004670

Preus dels termes de potència i termes d’energia, activa i coeficients dels peatges d’accés aplicables als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 kW anomenada 2.0DHS (amb discriminació horària supervall ).

Terme de facturació de potència: TPA: 38,043426 € / kW i any

Condicions de facturació d’energia activa a aplicar al peatge 2.0DHS:

Período   1 Período   2 Período   3
TEA: €/kWh 0,062012 0,002879

0,000886

Preus dels termes de potència i termes d’energia, activa i reactiva, dels peatges d’accés definits en el Reial Decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l’activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica, aplicables als subministraments efectuats en baixa tensió amb potència contractada major a 10 kW.

 • Peatge 2.1DHS, d’aplicació als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada major de 10 kW i inferior o igual a 15 kW, amb aplicació de discriminació horària supervall:

Tp: 44,444710 € / kW i any.

Te

Període   1 Període   2 Període   3
Te: €/kWh 0,074568 0,017809

0,006596

Les tarifes del mercat lliure

Les tarifes del mercat lliure les pactem en el moment de contractar i solen tenir la mateixa durada que el contracte, normalment un any, si bé s’ha de vigilar perquè també es poden pactar revisions per terminis diferents.

Per tant, hem de saber que quan diuen que canviarà el preu de l’electricitat, no es sol referir al preu de les tarifes del mercat lliure, sinó a les tarifes PREVO i TUR.

Quan contractem al mercat lliure estem pagant dos conceptes.

Per una banda paguem uns peatges per a l’ús de les xarxes del distribuïdor d’electricitat i per l’altra banda, pagarem el consum elèctric realitzat.

Aquest peatge és un preu que aprova el Ministeri d’indústria , Comerç i Turisme i es denomina tarifa d’accés.

Així doncs, l’estructura de tarifes d’accés té una fórmula binomi composta per:

 • Un      terme de potència ,
 • Un      terme d’energia activa i ,
 • si      escau , terme d’energia reactiva .

Aquests termes s’obtenen de la manera següent :

Terme de Potència :

Per a cada un dels períodes tarifaris aplicables a les tarifes , es contractarà una potència , aplicable durant tot l’any.

El terme de facturació de potència serà el sumatori resultant de multiplicar la potència a facturar en cada període tarifari pel terme de potència corresponent .

La determinació de la potència a facturar es realitzarà en funció de les potències contractades en cada període tarifari i , si escau , depenent de cada tarifa , les potències realment demandades en el mateix durant el període de facturació considerat .

En el cas dels peatges d’accés 2.0 DHA i 2.1DHA corresponents a dos períodes , hi ha un únic terme de potència .

Terme d’energia activa :

El terme de facturació d’energia activa serà el sumatori resultant de multiplicar l’energia consumida i mesura per comptador en cada període tarifari pel preu terme d’energia corresponent .

El terme de facturació d’energia activa es facturarà mensualment , incloent l’energia consumida en el mes corresponent a cada període tarifari .

Terme d’energia reactiva :

El terme de facturació per energia reactiva és aplicable a qualsevol tarifa , per a això s’haurà de disposar del comptador d’energia reactiva permanentment instal·lat , excepte en el cas de la tarifa simple de baixa tensió ( 2.0A ) .

Aquest terme s’aplica sobre tots els períodes tarifaris , excepte en el període 3, per a les tarifes 3.0A i 3.1A , i en el període 6, per a les tarifes 6, sempre que el consum d’energia reactiva excedeixi el 33 per 100 del consum d’activa durant el període de facturació considerat (cos φ < 0,95 ) i únicament afectarà a aquests excessos .

Els subministraments acollits a la tarifa simple ( 2.0A d’un sol període ) han de disposar dels equips de correcció del consum d’energia reactiva adequats per aconseguir com a màxim un valor mitjà del mateix del 50 per 100 del consum d’energia activa , en cas contrari , l’empresa distribuïdora pot exigir al consumidor la instal · lació , a càrrec seu, del comptador corresponent o bé instal · lar amb càrrec a aquest consumidor cobrant el lloguer legalment establert i efectuar en el futur la facturació a aquest consumidor del terme per energia reactiva corresponent als períodes de lectura en què el consum de reactiva excedeixi dels límits fixats a la distribució en la regulació corresponent .

Utilitat molt interessant !!

Es poden comparar els preus del mercat lliure en el següent enllaç de la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”: comparador d’ofertes d’energia.

Preus de bo social

Recordeu que la normativa del sector energètic, estableix l’existència d’un bo social pels consumidors que compleixen certs requisits que podreu consultar a l’article “Quines són les tarifes socials de l’electricitat?”

Baixa tensió sense discriminació horària –DH-  

Terme potencia
€/kW i mes

Terme d’ energia
€/kWh

Tarifa social, potencia ❤ kW

0,000000

0,112480

General, potencia =1 kW 

0,402318

0,089365

General, 1 kW < potencia =10 kW (1) 

1,642355

0,112480

Baixa tensió amb DH

Terme de energia punta
€/kWh

Terme de energia vall
€/kWh

Terme de  potencia
€/kW y mes

General, 1 kW < potencia =10 kW

0,13514500

0,05961400

1,64235500

(1)    L’energia corresponent al consum de fins a 12,5 kWh en un mes o, si s’escau, la seva mitjana diària equivalent, quedarà exempta de facturar el terme bàsic d’energia.

Quan l’energia consumida per sobre del consum mitjà diari és superior a l’equivalent a 500 kWh en un mes, a l’energia consumida per sobre d’aquesta quantitat se li aplicarà un recàrrec de 0,02839 € / kWh en excés consumit (per a això, la facturació ha de correspondre a lectures reals de comptador).

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 6 febrer 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, PREUS DE PRODUCTES I SERVEIS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: