Les tarifes del gas

Les tarifes del gas, tal i com també varem veure pel cas de les tarifes elèctriques, estan dividides en tarifes regulades o tarifes TUR i tarifes del mercat lliure.

Les persones consumidores poden contractar el gas en el mercat lliure i per tant poden escollir la comercialitzadora que vulguin, però si ho desitgen i compleixen els requisits establerts per la normativa, poden acollir-se al mercat regulat, pagant una tarifa TUR.

De totes formes, el primer que hem de dir és que dins de cada opció, regulades o de mercat lliure, les tarifes estan diferenciades pels diferents nivells de pressió i el consum anual de KWh.

Estructura de les tarifes de venda de gas natural

L’estructura de les tarifes del gas natural està regulada a l’article 27 del Reial Decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural .

En aquest blog, adreçat a les persones consumidores, només ens interessa el sector tarifari d’ús domèstic, que es correspon  al grup tarifari 3, si bé a continuació deixem les referències dels altres grups per coneixement de qui li pugui ser d’utilitat.

Estructura de les tarifes més comunes pels usuaris domèstics

Grup 3 . Per a consumidors connectats a un gasoducte amb una pressió de disseny sigui inferior o igual a 4 bars .

Dins   d’aquesta tarifa es distingiran les següents per volum de consum :

Tarifa 3.1 :   consum inferior o igual a 5.000 kWh / any .

Tarifa 3.2 :   consum superior a 5.000 kWh / any i inferior o igual a 50.000 kWh / any .

Tarifa 3.3 :   consum superior a 50.000 kWh / any i inferior o igual a 100.000 kWh / any .

Tarifa 3.4 :   consum superior a 100.000 kWh / any .

Per a cadascuna de les tarifes d’aquest grup s’ha de determinar un terme fix en euros / mes i un terme variable aplicable als kWh consumits per l’usuari . Els termes fixos seran determinats prenent en consideració els teòrics factors de càrrega per a cada grup de consumidors .

Per saber quina és la tarifa més ajustada a les nostres necessitats, podeu utilitzar aquests criteris orientatius de consum anual, segons siguin les instal·lacions del nostre habitatge:

Habitatge amb   cuina i escalfador de gas natural (3000 kWh) Tarifa 3.1

Habitatge amb   calefacció de gas natural en zona temperada  (6000 kWh) Tarifa 3.2

Habitatge amb   calefacció de gas natural en zona freda (12000 kWh) Tarifa 3.2

Altres tarifes pensades per grans consumidors o indústries:

  • Grup 1 . Per a consumidors connectats a un gasoducte amb una pressió màxima de disseny superior a 60 bars .

1 . Dins d’aquesta tarifa es distingiran les següents per volum de consum :

Tarifa 1.1 : consum inferior o igual a 200.000.000 de kWh / any .

Tarifa 1.2 : consum superior a 200.000.000 de kWh / any i inferior o igual a 1.000.000.000 de kWh / any .

Tarifa 1.3 : consum superior a 1.000.000.000 de kWh / any .

Per a cadascuna de les tarifes dins d’aquest grup es determinarà un terme fix aplicable al cabal diari a facturar i un terme variable aplicable als kWh consumits .

Els usuaris acollits a aquesta tarifa han de disposar d’equips de telemesura capaços de realitzar el mesurament com a mínim de cabals diaris .

  • Grup 2 . Per a consumidors connectats a un gasoducte amb una pressió de disseny superior a 4 bars i inferior o igual a 60 bars .

Dins d’aquesta tarifa es distingiran les següents per volum de consum :

Tarifa 2.5 : consum superior a 100.000.000 de kWh / any i inferior o igual a 500.000.000 de kWh / any .

Tarifa 2.6 : consum superior a 500.000.000 de kWh / any .

Per a cadascuna de les tarifes dins d’aquest grup es determinarà un terme fix aplicable a la capacitat màxima diària contractada i un terme variable aplicable als kWh consumits .

En aquelles instal ·lacions industrials que no disposin d’equips de mesura del cabal diari màxim , l’empresa subministradora pot , de forma temporal o permanent , instal · lar els equips adequats per a aquest propòsit sense cap càrrec per a l’usuari .

El cabal diari a facturar serà el cabal diari contractat , però en aquells casos en què es comprovi que el cabal diari contractat és inferior al mesurat per l’empresa subministradora , es prendrà aquest últim com a base de facturació com a mínim durant un període de tres mesos .

Aquells consumidors amb consum anual superior a 30.000.000 de kWh , que disposin en les seves instal·lacions d’equips de telemesura , podran optar pel procediment de facturació del terme fix , descrit per a les tarifes del grup 1 .

Tots els consumidors inclosos en aquest nivell de pressió amb un consum anual superior a 100.000.000 de kWh han de tenir a les seves instal·lacions amb els equips de telemesura adequats per poder mesurar almenys cabals diaris , i tindran un tractament individualitzat en el cobrament corresponent a la facturació del cabal diari contractat , similar al disposat per a les tarifes del grup 1 d’aquest article , de manera que en els casos en què el cabal diari contractat no coincideixi amb el cabal diari mesurat , s’aplicarà el procediment previst en aquest apartat.

  • Grup 4 . Per a consumidors industrials de gas natural amb caràcter interrompible .

L’estructura d’aquesta tarifa tindrà un únic terme variable en euros / kWh , que serà aplicable al consum total efectuada per l’usuari industrial .

Per poder acollir-se a aquesta tarifa , l’usuari final ha de disposar i mantenir operativa una instal·lació alimentada per una altra font d’energia alternativa . La prestació del servei interrompible serà a petició de l’usuari , sent les clàusules de contractació resultat d’acord entre les dues parts , si bé l’usuari tindrà dret a que el termini de preavís per a la suspensió del subministrament no sigui inferior a quatre hores .

Les tarifes d’últim recurs del mercat regulat –TUR-

Les tarifes d’últim recurs del gas , més conegudes com a tarifes TUR, varen entrar en vigor el dia 1 de juliol de l’any 2008, d’acord amb el que va establir la “Ley 12/2007 de 2 de julio de 2007,por la que se modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs –LSH-.

L’article 93 de la LSH estableix que:

La tarifa d’últim recurs és el preu màxim que poden cobrar els comercialitzadors que  hagin estat designats com a subministradors d’últim recurs, als consumidors que, d’acord amb la normativa vigent per a aquesta tarifa, tinguin dret a acollir-s’hi.

L’article 2 del Reial decret 104/2010, de 5 de febrer, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs en el sector del gas natural estableix que el comercialitzador d’últim recurs té l’obligació d’atendre les sol·licituds de subministrament de gas dels consumidors que tinguin dret a acollir-se a la tarifa d’últim recurs.

Les condicions per acollir-se a les tarifes TUR

Es poden acollir a aqueta tarifa les persones consumidores connectades  a xarxes de pressió de servei menor o igual a 4 bars.

S’entén que un consumidor s’acull a la tarifa d’últim recurs quan sigui subministrat per un comercialitzador d’últim recurs.

Acollir-se a la tarifa d’últim recurs en cap cas pot estar condicionat a la contractació de serveis qualssevol diferents del subministrament de gas natural oferts per la comercialitzadora d’últim recurs.

En cas que un consumidor connectat a xarxes de pressió de servei menor o igual a 4 bars i acollit a la tarifa d’últim recurs vigent excedeixi el límit màxim establert per acollir-s’hi, sense que hagi formalitzat un nou contracte de subministrament amb un comercialitzador a preu lliure, el comercialitzador d’últim recurs que li estigui subministrant l’ha de seguir atenent durant un període màxim de tres mesos. El preu a pagar pel subministrament és la tarifa d’últim recurs que li hagi estat aplicada amb anterioritat.

Transcorregut el termini sense que el consumidor disposi d’un contracte de subministrament en vigor amb un comercialitzador, el comercialitzador d’últim recurs ha de notificar al consumidor, a la primera factura, la necessitat de realitzar un contracte de subministrament de gas amb qualsevol dels comercialitzadors autoritzats, incloent-hi la relació de comercialitzadors publicada a la pàgina web de la Comissió Nacional d’Energia a aquest efecte. A més se li ha d’indicar que, si transcorregut l’esmentat termini de tres mesos no s’ha subscrit el contracte i continua consumint gas, únicament se li ha de subministrar durant un mes addicional al preu corresponent als consumidors sense dret a TUR i sense contracte de subministrament a preu lliure.

Els preus de les tarifes TUR

Aquesta  tarifa d’últim recurs és única en tot el territori espanyol sense perjudici de les seves especialitats per nivells de pressió i volum de consum i s’ha de fixar de manera que no ocasioni distorsions de la competència en el mercat.

Pensem que el preu del gas varia en funció del volum, de la pressió i de la forma de consum.

Li correspon al  ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, amb l’Acord previ de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, dictar les disposicions necessàries per a l’establiment de la tarifa d’últim recurs de gas natural o un sistema de determinació i actualització automàtica d’aquesta.

El sistema de càlcul d’aquesta tarifa ha d’incloure de forma additiva el cost de la primera matèria, els peatges d’accés que corresponguin, els costos de comercialització i els costos derivats de la seguretat de subministrament.

Aquestes tarifes estan regulades a la Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es fa pública la tarifa d’últim recurs de gas natural, d’acord amb el que estableix l’article 25.1 del  Reial Decret 949/2001, de 3 d’agost, pel qual es regula l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i s’estableix un sistema econòmic integrat del sector de gas natural i l’Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s’estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d’últim recurs de gas natural, modificada per l’Ordre ITC/1506/2010, de 8 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ITC/1660/2009, de 22 de juny, per la qual s’estableix la metodologia de càlcul de la tarifa d’últim recurs de gas natural .

En el moment de publicar aquesta entrada en aquest blog, els preus vigents es recullen a la  Resolució de 26 de desembre de 2013, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural,  modificada per la  Resolució de 28 de gener de 2014, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es corregeixen errors en la de 26 de desembre de 2013, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural i són els següents:

Tarifa

Fixa

(€/Client)/mes

Variable

cent./KWh

TUR.1 Consum  inferior o igual a 5.000 KWh/any

4,38

5,727308

TUR.2 Consum  superior a 5.000 kWh/any i inferior o igual   a 50.000 kWh/any. 8,88

5,039908

IMPORTANT !!!

Donat que els preus del gas en les modalitats TUR varien de forma periòdica en el transcurs de l’any, podeu consultar la revisió de les tarifes en aquest enllaç extern de la Secretaria d’Estat de l’Energia per contrastar els valors reals en el moment que us interessi.També podeu consultar l’enllaç extern al portal de l’Institut Català de l’Energia “Recull dels preus regulats del sector elèctric i del gas natural”

Els preus del mercat lliure

L’article 37 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de gas natural estableix que la contractació del subministrament de gas  canalitzat a tarifa que estableixin els distribuïdors amb els seus usuaris finals ha de respondre al model de contracte que figura com a annex II d’aquest Reial decret, i no es pot exigir cap quantitat per la formalització.

Per als usuaris el consum anual dels quals superi el 5 milions de kWh, es poden afegir al contracte tipus clàusules particulars lliurement acordades en funció de l’especificitat del subministrament, sense més limitació que la de no poder contenir clàusules contràries a la Llei del sector d’hidrocarburs ni a les normes vigents en cada moment.

Sense perjudici que la normativa vigent pugui considerar altres terminis per a subministraments específics, la durada dels contractes de subministrament a tarifa és anual i es prorroga tàcitament per terminis iguals. No obstant això, el consumidor es pot donar de baixa en el subministrament abans d’aquest termini, sempre que ho comuniqui fefaentment a l’empresa distribuïdora amb una anticipació mínima de sis dies hàbils a la data en la qual vulgui la baixa del subministrament, tot això sense perjudici de les condicions econòmiques que resultin en aplicació de la normativa tarifària vigent.

El consumidor té dret que l’empresa distribuïdora l’informi i l’assessori en el moment de la contractació, amb les dades que li faciliti, sobre la tarifa i el cabal màxim diari contractat més convenient, i altres condicions del contracte, i pot elegir la tarifa que consideri convenient, entre les oficialment aprovades, tenint en compte la pressió màxima de disseny del gasoducte al qual estigui connectat.

Les empreses distribuïdores estan obligades a atendre les peticions de modificació de tarifa i cabal diari màxim contractat.

Al consumidor que hagi canviat voluntàriament de tarifa o de cabal diari màxim contractat, se li pot negar passar a una altra mentre no hagin transcorregut, com a mínim, dotze mesos, excepte si es produeix algun canvi en l’estructura tarifària que l’afecti.

Utilitat molt interessant !!

Es poden comparar els preus del mercat lliure en el següent enllaç de la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”: comparador d’ofertes d’energia.

En aquest vídeo trobareu informació de com poder-lo utilitzar.

Conceptes de la factura del gas

La tarifa d’accés: És el tipus de tarifa que paga la vostra comercialitzadora de gas, si esteu en el mercat lliure, a la vostra distribuïdora de gas, pel fet d’utilitzar la seva xarxa de distribució del gas.

Peatge: És l’import que paga l’empresa comercialitzadora a l’empresa distribuïdora , en nom vostre, pel fet d’utilitzar la seva xarxa de distribució del gas, en funció de la tarifa d’accés contractada.  El preu l’estableix el Govern i el seu import ja s’inclou en el terme fix i en el terme variable, però s’ha de desglossar en cada factura.

Consum: El consum s’ha d’especificar a partir dels metres cúbics de gas consumits i convertits a  KWh.

L’article 6.2 de la Resolució de 22 de setembre de 2011, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica el protocol de detall PD-01 “mesurament” de les normes de gestió tècnica del sistema gasista  estableix que per efectuar la conversió de la unitat de mesura dels comptadors, m3, a la unitat de mesura d’energia establerta, kWh, s’utilitzarà el valor energètic del gas natural referit al poder calorífic superior (PCS), mesurat en les condicions de referència del sistema gasista de 1,01325 bar (1 bar = 105 Pa) i 273,15 K.

Per fer aquesta conversió s’ha  de tenir en compte que hi ha un coeficient de conversió que varia segons la zona geogràfica on es troba el subministrament. ENAGAS, d’acord amb l’article 6.5 de la Resolució de 22 de setembre de 2011, ha de comunicar quin es el coeficient de conversió, com a gestor tècnic del sistema gasista.

ENAGAS: Enagás és el gestor tècnic del sistema gasista espanyol i la principal companyia de transport de gas natural a Espanya.  http://www.enagas.es/

Per donar compliment a l’obligació de publicació establerta a la Resolució de 22 de setembre de 2011, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica el protocol de detall PD-01 “mesurament” de les normes de gestió tècnica del sistema gasista, ENAGAS posa a disposició de tots els usuaris un simulador que mostra el PCS aplicable a la factura del client per a la seva posterior comprovació .

Un cop seleccionat el municipi , el tipus de lectura del client ( mensual o bimestral ) , la data de l’última lectura i la pressió que el client té en el seu instal·lació o domicili  es premerà el botó ” Calcular ” per obtenir el resultat desitjat .

Podeu accedir a aquesta calculadora en l’enllaç al portal de “Enagás S.A.”

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 8 febrer 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, PREUS DE PRODUCTES I SERVEIS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: