Preus vinculats als diferents tràmits de la contractació del subministrament de l’electricitat

Quins són els conceptes que es poden cobrar a les persones consumidores?

L’article 29 del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica estableix que els distribuïdors poden obtenir una contraprestació econòmica per atendre els requeriments dels següents serveis:

a) La connexió : l’operació d’acoblar elèctricament la instal·lació receptora a la xarxa de l’empresa distribuïdora , qui haurà de realitzar aquesta operació sota la seva responsabilitat .

b ) La verificació de les instal·lacions: la revisió i comprovació que les mateixes s’ajusten a les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries .

c ) Actuacions en els equips de mesura i control : la connexió i precintament dels equips, així com qualsevol actuació en els mateixos per part del distribuïdor derivades de decisions del consumidor . (Si per a l’execució de la instal·lació ha estat necessària la presentació d’un projecte i el certificat final d’obra no s’exigirà el pagament de drets de verificació).

En el cas que una empresa distribuïdora decideixi no cobrar per aquests conceptes , queda obligada a aplicar l’ exempció a tots els consumidors connectats a les seves xarxes .

En el cas de subministraments de temporada, els drets de connexió quedaran reduïts fins a una cinquena part dels valors anteriors si en donar novament tensió a la instal·lació de l’usuari aquesta no ha sofert cap modificació i només fa falta la maniobra d’un element de tall ja existent.

El règim econòmic dels drets de verificació no és aplicable als augments de potència fins a la potència màxima admissible de la instal·lació recollida en l’últim butlletí de l’ instal·lador.

Dit això, és possible que en el moment de donar-nos d’alta del servei d’electricitat, s’hagin d’abonar a l’empresa distribuïdora unes quantitats en concepte de:

  • Drets de connexió (que comprenen els conceptes a      abonar en concepte de drets      d’extensió i de drets d’accés).
  • Drets de connexió (per enganxar-se a la xarxa)
  • Drets de verificació

On estan regulats aquest imports?

Els imports que s’han de pagar per aquests conceptes estan regulats pel Govern, en concret a l’annex V de l’Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la qual es revisen els peatges d’accés a partir d’1 de gener de 2010 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial

Aquí només reproduiré el que té a veure amb consumidors domèstics.

Annex V

1. Drets de connexió de servei –extensió-: Quotes   d’extensió en € / kW sol · licitat per sol·licituds menors de 100 kW.  Baixa Tensió.-Quota: 17,374714 € /   kW.

2. Drets de connexió de servei accés-: Quotes   d’accés en € / kW sol · licitat.  Baixa   Tensió.-Quota: 19,703137 € / kW.

4. Drets de connexió: Quotes en € /   actuació:  Baixa Tensió.-Quota de   9,044760 € / actuació.

5. Drets de verificació: Quotes en € /   actuació:  Baixa Tensió.-Quota d’accés   8,011716 € / actuació.

 (!) En el cas d’interrupció del subministrament, per manca de pagament de la persona consumidora, l’article 88 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica estableix que la reconnexió del subministrament, serà a càrrec del consumidor, que haurà d’abonar una quantitat equivalent al doble dels drets de connexió vigents com a compensació per les despeses de desconnexió.

Vigència dels drets

L’article 28 del Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica estableix les següents vigències d’aquests drets:

Drets d’extensió: en cas de rescissió del contracte de subministrament dels drets d’extensió es mantindran vigents per a la instal·lació i / o subministrament per als quals van ser abonats durant un període de tres anys per a baixa tensió i de cinc anys per a alta tensió .

En el cas de disminució de potència , els drets d’extensió , mantenen la vigència per un període de tres anys per a baixa tensió i de cinc anys per a alta tensió .

Els augments de potència es consideren una alta addicional i originen els drets d’extensió i accés que , si s’escau , corresponguin a l’ increment de potència sol · licitat .

Si és necessària l’ execució de noves obres d’extensió , el seu tractament és el previst per a un nou subministrament .

Lectura dels comptadors per telegestió

L’article 29 del Reial Decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric estableix que el  cost per a la instal·lació, operació i manteniment del concentrador principal, així com el cost de comunicacions originat per les trucades cursades des de l’esmentat concentrador a un concentrador secundari per a l’obtenció de la informació de mesures, s’inclouen en el cost reconegut a l’operador del sistema.

Els costos per la instal·lació, operació i manteniment dels concentradors secundaris d’instal·lació obligatòria per als encarregats de la lectura es consideren part del cost reconegut als distribuïdors. Els costos per la instal·lació, operació i manteniment dels concentradors secundaris o de qualsevol altre sistema de recollida i tractament d’informació de caràcter voluntari van a càrrec del propietari

El cost de comunicacions entre concentradors secundaris va a càrrec del subjecte que prengui la informació.

El cost fix de comunicacions corresponent tant a la instal·lació com al lloguer mensual de la línia de connexió de l’equip de mesura amb la xarxa d’accés, o si s’escau, amb la xarxa troncal, va a càrrec del responsable de l’equip de mesura.

El cost variable originat per les trucades cursades des del concentrador de l’encarregat de la lectura a un equip de mesura en la realització de la lectura remota correspon a l’encarregat de la lectura, cost que està inclòs en el preu regulat de lectura per a la liquidació de l’energia.

El sobrecost de la lectura local dels equips de mesura que, segons disposa el present Reglament o les seves normes de desplegament, han de ser llegits de forma remota, va a càrrec del responsable del punt de mesura, sempre que la necessitat d’efectuar la lectura local sigui per causes imputables a l’esmentat responsable.

El sobrecost originat per la lectura remota d’un punt de mesura en què aquesta sigui opcional o no requerida per al tipus de punt en què està classificat es repercuteix en el participant en la mesura, diferent de l’encarregat de la lectura, que hagi optat per la lectura remota.

Si la utilització d’equips amb lectura remota ha estat elegida per l’encarregat de la lectura, aquest és el responsable dels sobrecostos originats, inclòs el cost fix de comunicacions, i es pot repercutir en el responsable del punt només el preu regulat de lectura establert per al cas o tipus de punt de què es tracti.

La resta de comunicacions originades pels serveis a l’usuari, segons defineixen les instruccions tècniques complementàries, van a càrrec de l’usuari.

Els responsables dels equips de mesura o encarregats de lectura que utilitzin el servei d’estimació de mesures perdudes o no contrastables han d’abonar a l’operador del sistema la quantitat que legalment es determini en els casos en què sigui procedent.

En el cas de punts de mesura l’encarregat de la lectura dels quals sigui el distribuïdor, el cost del servei d’estimació de mesures es considera inclòs en els costos de l’activitat regulada de distribució, llevat que la carència de mesura sigui deguda a causes imputables al responsable del punt de mesura, cas en què l’esmentat responsable ha d’abonar al distribuïdor la quantitat que legalment es determini en els casos en què sigui procedent.

Pels certificats que l’operador del sistema o l’encarregat de la lectura expedeixi amb la informació de què disposi sobre una mesura, aquest ha de facturar al peticionari la quantitat que determini el Reial decret.

Verificació de comptadors en cas de mal funcionament

El cost de la verificació de les instal·lacions i equips dels punts de mesura i de la seva parametrització, càrrega de claus i precintament, van a càrrec del responsable dels equips de mesura, que l’ha d’abonar a l’entitat que l’executi.

En el cas d’instal·lacions de mesura de clients, la primera verificació sistemàtica realitzada per l’encarregat de la lectura per a la posada en marxa de la instal·lació no genera dret de cobrament, d’acord amb l’article 50 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre.

Les verificacions s’han de fer d’acord amb el Reial Decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura i s’han de satisfer les corresponents taxes.

Aquestes taxes les trobareu a l’Ordre EMO/116/2012, de 18 d’abril, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents del Departament d’Empresa i Ocupació. (cada any poden variar els imports d’aquestes taxes, pel que caldrà realitzar les oportunes comprovacions).

Article 1.5 Verificacions per motius de reclamacions d’equips de mesura:

1.5.5 Comptadors elèctrics monofàsics: 41 euros.

1.5.6 Comptadors elèctrics trifàsics: 225 euros.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 10 febrer 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, PREUS DE PRODUCTES I SERVEIS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: