Les eleccions europees i la defensa dels drets de les persones consumidores

El Parlament Europeu

drets passatgersAquest proper diumenge 25 de maig, tots els ciutadans i ciutadanes de la UE amb dret a vot escolliran els seus representants al Parlament Europeu, l’única institució en que escollim de manera directa als polítics que han de defensar els nostres interessos en el procés de presa de decisions a la UE .

L’article 14 del Tractat de la Unió Europea (Tractat constitutiu UE, 07/02/1992, en la seva versió de 30/03/2010 DOUE, Núm.  C83) s’estableix que:

1. El Parlament Europeu exerceix, conjuntament amb el Consell, la funció legislativa i la funció pressupostària. Exerceix funcions de control polític i consultives, en les condicions que estableixen els tractats. Elegeix el president de la Comissió.

2. El Parlament Europeu és compost per representants dels ciutadans de la Unió, en nombre no superior a set-cents cinquanta, més el president. La representació dels ciutadans és decreixentment proporcional, amb un llindar mínim de sis membres per estat membre. No es poden assignar a cap estat membre més de noranta-sis escons.

El Consell Europeu adopta per unanimitat, a iniciativa del Parlament Europeu i amb la seva aprovació, una decisió que en fixa la composició, respectant els principis a què fa referència el primer paràgraf.

3. Els membres del Parlament Europeu són elegits per sufragi universal directe, lliure i secret, per a un mandat de cinc anys.

4. El Parlament Europeu elegeix d’entre els seus membres el president i la mesa.

Malgrat que cada país, de forma proporcional a la seva població escollirà els seus representants al Parlament Europeu, s’ha de tenir en compte que els partits nacionals, una vegada que els seus diputats i diputades són elegits i elegides, normalment opten per formar part de grups polítics transnacionals, per això la majoria de partits nacionals estan afiliats a una família política d’àmbit europeu.

Des que va entrada en vigor del Tractat de Lisboa , el Parlament Europeu s’ha convertit en una institució important, que  té un paper fonamental en el disseny de les polítiques europees .

El vot en les eleccions europees és l’oportunitat que cada ciutadà té per influir en la composició del Parlament i en les decisions d’aquest durant els cinc anys de legislatura, pel que com en tants d’altres temes que tenen repercussió en la nostra vida quotidiana, també és aquí on s’establirà el model de relacions entre el sector empresarial i les persones consumidores.

El dimecres dia 7 de maig de 2014, vaig col·laborar en el programa “8 al dia” de 8tv, que presenta i dirigeix Josep Cuní, on es va parlar dels drets dels passatgers del transport aeri, com un exemple de la influència que tenen, pels ciutadans i ciutadanes del nostre país, les Directives i els Reglaments que s’aproven a les institucions Europees pel que fa a la defensa dels drets de les persones consumidores. En aquest enllaç hi trobareu a forma de cita, el fragment on es parlava de les persones consumidores. Si voleu veure el programa sencer el podreu trobar a l’enllaç extern que us portarà al programa original de 8tv.

Política europea  i drets de les persones consumidores

Els programes electorals dels diferents partits polítics aborden la protecció de les persones consumidores de manera molt diferent.

Els partits d’esquerres, amb programes de caire més social, creuen que encara existeix una desigualtat de forces entre el sector empresarial, que és qui controla el mercat  i les persones consumidores, que es veuen obligades a consumir productes i serveis en les condicions que els hi venen imposades per les empreses. Per aquest motiu aposten per una protecció de les persones consumidores més tutelada per les administracions públiques, amb més intervenció de la UE en els afers empresarials.

En canvi els partits de caire liberal no creuen que existeixin motius per exercir aquesta tutela pública de les persones consumidores i per tant tendeixen a una desregularització i a potenciar l’autonomia del sector empresarial. Creuen més en els principis d’igualtat de parts en els contractes i que com a molt, el que cal fer, és facilitar el màxim d’informació possible a les persones consumidores perquè siguin elles mateixes les que puguin fer valer els seus drets davant de les empreses, ocupant les administracions públiques un paper merament regulador i educador, però no tutelar.

En aquesta línea va sorgir el concepte de “persona consumidora mitjana” que és el perfil d’una persona que, d’acord amb un criteri de diligència ordinària, hauria d’estar normalment informada i ésser raonablement curosa en les relacions de consum.

En els últims anys, la UE ha potenciat aquest caire més liberal, el de la desregularització, disminuint el poder estatal sobre les activitats econòmiques dels particulars, considerant a les persones consumidores com un element dinamitzador de l’economia comunitària, a la que cal garantir uns drets en un marc segur, en el sentit que això potenciarà el consum de béns i de serveis.

Per tant, hi ha altres polítiques a la UE  que s’imposen més, al meu criteri, que les de protecció de les persones consumidores i són les polítiques de la competència.

Les competències de la UE que afecten els drets de les persones consumidores

El Tractat de Funcionament de la Unió Europea defineix quines són les competències de la UE i com veurem en aquests articles, la majoria d’elles tenen influència en la protecció de les persones consumidores:

Article 3

1. La Unió té competència exclusiva en els àmbits següents:

a) la unió duanera;

b) l’establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior;

c) la política monetària per als estats membres la moneda dels quals és l’euro;

d) la conservació dels recursos biològics marins en el marc de la política pesquera comuna;

e) la política comercial comuna.

2. La Unió també té competència exclusiva per a concloure un acord internacional quan aquesta conclusió és prevista en un acte legislatiu de la Unió, si cal per a permetre-li exercir la seva competència interna o en la mesura que pot afectar normes comunes o alterar-ne l’abast.

Article 4

1. La Unió té competència compartida amb els estats membres quan els tractats li atribueixen una competència que no es correspon amb els àmbits esmentats pels articles 3 i 6.

2. Les competències compartides entre la Unió i els estats membres s’apliquen als àmbits principals següents:

a) el mercat interior;

b) la política social, en els aspectes definits per aquest tractat;

c) la cohesió econòmica, social i territorial;

d) l’agricultura i la pesca, amb exclusió de la conservació dels recursos biològics marins;

e) el medi ambient;

f) la protecció dels consumidors;

g) els transports;

h) les xarxes transeuropees;

i) l’energia;

j) l’espai de llibertat, seguretat i justícia;

k) els problemes comuns de seguretat en matèria de salut pública, en els aspectes definits per aquest tractat.

3. En els àmbits de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de l’espai, la Unió té competència per a dur a terme accions, i particularment per a definir i desenvolupar programes, sense que l’exercici d’aquesta competència pugui tenir l’efecte d’impedir als estats membres d’exercir llur competència.

4. En els àmbits de la cooperació per al desenvolupament i de l’ajuda humanitària, la Unió té competència per a dur a terme accions i una política comuna, sense que l’exercici d’aquesta competència pugui tenir l’efecte d’impedir als estats membres d’exercir llur competència.

Article 5

1. Els estats membres coordinen llurs polítiques econòmiques en el si de la Unió. Amb aquesta finalitat, el Consell adopta mesures, particularment les orientacions generals d’aquestes polítiques.

S’apliquen disposicions particulars als estats membres la moneda dels quals és l’euro.

2. La Unió adopta mesures per garantir la coordinació de les polítiques d’ocupació dels estats membres, particularment amb la definició de les orientacions d’aquestes polítiques.

3. La Unió pot adoptar iniciatives per a garantir la coordinació de les polítiques socials dels estats membres.

Article 6

La Unió té competència per a dur a terme accions amb la finalitat de donar suport a l’acció dels estats membres, coordinar-la o complementar-la. Els àmbits d’aquestes accions són, en llur finalitat europea:

a) la protecció i el millorament de la salut humana;

b) la indústria;

c) la cultura;

d) el turisme;

e) l’educació, la formació professional, la joventut i l’esport;

f) la protecció civil;

g) la cooperació administrativa.

Què s’està fent en aquests moments a Europa per a les persones consumidores?

La Comissió Europea  ha endegat un programa d’actuacions que ha de portar a terme entre l’any 2014 i l’any 2020 per tal de protegir els drets de les persones consumidores.

El Programa de Consumidors 2014-2020 té un pressupost de 188.800.000 d’euros que  serviran per donar suport a la política dels consumidors de la UE en els propers anys.  El seu objectiu és ajudar els ciutadans gaudeixin plenament dels seus drets com a consumidors i que participin  activament en el mercat únic, per tal d’afavorir ell creixement, la innovació i el compliment dels objectius d’Europa 2020.

Aquest programa es centre en quatre àrees clau:

 • un mercat únic de productes segurs per al benefici dels ciutadans i com un component d’empreses competitives i els comerciants;
 • un mercat únic on els ciutadans estan ben representats per les organitzacions de consumidors.
 • un mercat en què els ciutadans coneguin i exerceixin els seus drets com a persones consumidores, amb accés als mecanismes de resolució de conflictes extrajudicials.
 • una col·laboració concreta i eficaç entre els organismes nacionals de suport a l’aplicació dels drets del consumidor, amb un  finançament per a les entitats governamentals, organismes públics i organitzacions a nivell nacional i de la UE dels consumidors.

Pel que fa als objectius d’aquest 2014

El Programa de Treball Anual 2014 té com a objectius:

 • millorar la cooperació en l’aplicació en les àrees de les lleis de seguretat dels consumidors i la protecció dels consumidors (CPC);
 • donar suport a les organitzacions de consumidors, la Xarxa de centres europeus dels consumidors.
 • coordinar la vigilància del mercat;
 • donar suport al manteniment i el desenvolupament de bases de dades sobre els productes cosmètics;
 • construir i millorar l’accés a la base de proves per a la formulació de polítiques en els àmbits que afecten els consumidors;
 • augmentar la transparència dels mercats de consum, la informació i educació del consumidor;
 • preparar la legislació de protecció del consumidor i altres iniciatives de regulació;
 • facilitar l’accés als mecanismes de solució per als consumidors, en particular, al règim de resolució alternativa de conflictes.

 

Però si aquest 25 de maig escollim els membres del Parlament Europeu, què és la Comissió Europea?

equipatges perdutsL’article 17 del Tractat de la Unió Europea ens diu que com en el cas del Parlament, el mandat de la Comissió Europea també és de 5 anys, però en aquest cas, els seus membres no s’escullen de manera directa, sinó que són elegits per raó de llur competència general i de llur compromís europeu d’entre personalitats que ofereixin plenes garanties d’independència.

Els membres de la Comissió són escollits d’entre els ciutadans dels estats membres per mitjà d’un sistema de rotació estrictament paritària entre els estats membres que permeti tenir en compte la diversitat demogràfica i geogràfica del conjunt dels estats membres.

Per tant,els membres de la comissió no els escollim nosaltres, sinó que ho fan els estats membres de mutu acord, si bé no han d’actuar mai sota les instruccions del seu govern, són independents i han de treballar pels interessos de la UE en el seu conjunt.

La Comissió té una responsabilitat col·legiada davant del Parlament Europeu. El Parlament Europeu pot votar una moció de censura contra la Comissió de conformitat amb l’article 234 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Així doncs, la Comissió promou l’ interès general de la Unió i adopta les iniciatives adequades amb aquesta finalitat. Vetlla perquè s’apliquin els tractats i les mesures adoptades per les institucions en virtut d’aquests tractats. Supervisa l’aplicació del dret de la Unió sota el control del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Executa el pressupost i gestiona els programes. Exerceix funcions de coordinació, execució i gestió, de conformitat amb les condicions que estableixen els tractats. A excepció de la política exterior i de seguretat comuna i dels altres casos establerts pels tractats, assumeix la representació exterior de la Unió. Adopta les iniciatives de la programació anual i plurianual de la Unió a fi d’arribar a acords interinstitucionals.

Com veiem, la Comissió Europea està sota el control del Parlament Europeu i té bàsicament  funcions executives, però en realitat té un poder molt gran pel que fa a la protecció dels drets dels ciutadans i ciutadanes de la UE, perquè la Comissió té el dret d’iniciativa, que vol dir que els actes legislatius de la Unió només es poden adoptar a proposta de la Comissió, llevat que els tractats ho disposin altrament.  Pel que el Parlament, està condicionat a  aquesta iniciativa per tal de poder tramitar alguna normativa.

La comissió Europea està organitzada en diverses  “Direccions Generals” i d’aquestes direccions generals, n’hi ha algunes que tenen incidència sobre les polítiques de protecció de les persones consumidores.

En primer lloc, hem de parlar de la Direcció General de Sanitat i Consumidors, coneguda com a SANCO (Health and Consumers), perquè és la que treballa específicament per la protecció del dret a la  salut de les persones consumidores, en la prevenció dels riscos associats als productes alimentaris i no alimentaris i també per la protecció dels interessos econòmics de les persones consumidores.

Aquesta Direcció General està relacionada amb els següents organismes europeus:

Les qüestions més especifiques relacionades amb la protecció dels interessos econòmics de les persones consumidores les trobarem al següent enllaç extern a la Comissió Europea.

A Espanya la Comissió Europea hi té una representació i en el següent enllaç hi torbareu les qüestions relacionades amb les persones consumidores.

Podem dir, que la Direcció General SANCO treballa molt especialment en aquestes línies: (enllaços directes al web de la Direcció General SANCO amb traducció automàtica al català amb el traductor de Google. Penseu que la informació oficial la podeu trobar en el portal original)

Un dels aspectes més importants, fruit de tots aquest treball a les institucions europees, és el fet que poc a poc es va unificant el marc legal de la protecció de les persones consumidores en tot el territori de la UE. Aquesta qüestió és especialment important en sectors com el comerç electrònic,  perquè quan comprem ja no ho fem en un àmbit local, sinó que amb Internet, ens hem obert al món i comprem productes  i contractem serveis amb molta facilitat, amb interlocutors que no coneixem i amb els que no podrem interaccionar de forma presencial.

També és important unificar les normatives relacionades amb el transport de viatgers, especialment pel que fa al transport aeri  o l’ús de la telefonia mòbil en itinerància “roaming”.

I per descomptat, quan sorgeixin conflictes de consum i busquem una solució, voldrem poder presentar la nostra reclamació de forma àgil i efectiva, pel que cal un marc europeu de resolució de conflictes de consum, de caire extrajudicial, com ho són les mediacions i els arbitratges de consum.

Podeu trobar més informació sobre aquestes qüestions als següents enllaços externs al portal de la Comissió Europea:

Directiva dels drets de les persones consumidores en la venda on-line

Resolució alternativa de litigis i la resolució de litigis en línea

Altres Direccions Generals que tenen un impacte en els drets de  les persones consumidores són:

La Direcció General de la Competència (COMP)

Aquesta Direcció General  s’encarrega, conjuntament  amb les autoritats nacionals , d’aplicar directament la normativa europea de la competència -articles 101-109 del Tractat de Funcionament de la UE ( TFUE -), per garantir que, en competir les empreses segons els seus mèrits i en condicions justes i equitatives , els mercats funcionin millor, el que beneficia els consumidors , les pròpies empreses i el conjunt de l’economia europea .

Aquest és un dels principis bàsics del funcionament del mercat de la UE. Segons aquest principi, si hi ha una competència real i es lluita contra la competència deslleial, la competència millora les empreses i autoregula els preus de productes i serveis, normalment a la baixa, pel que les persones consumidores reben millors productes a millors preus.

La Direcció General de Mercat Interior (MARKT)

La seva principal funció és la de coordinar la política de la Comissió sobre el mercat únic europeu i per buscar l’eliminació dels obstacles injustificats al comerç, en particular en l’àmbit dels serveis i els mercats financers. És per tant una direcció general més enfocada als negocis, però que també té influència en els drets de les persones consumidores pel que fa a la llibertat de contractació amb empreses de tota la UE.

La Direcció General de Mobilitat i transports (MOVE)

Aquesta direcció general s’ocupa del transport, que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes, siguin persones consumidores o no.

L’objectiu de la Comissió és promoure una mobilitat eficient, segura i respectuosa amb el medi ambient i crear les condicions per afavorir l’activitat industrial competitiva i l’ocupació.

Però també s’ocupa, pel que ara ens interessa, dels drets dels usuaris dels mitjans de transport, per tal de garantir que els passatgers es beneficien de les mateixes normes bàsiques allà on sigui que viatgin de la Unió.

En concret s’han regulat els drets:

Els drets dels passatgers aeris

Drets dels passatgers de tren

Altres drets dels passatgers (carretera, marítim…)

Es pot trobar més informació sobre els drets dels passatgers en aquest enllaç que us portarà a la Comissió Europea.

Els centres europeus de les persones consumidores

Passenger_Logo_23_DEFA cada país hi un centre de referència per a les persones consumidores, relacionat amb el consum dins de l’espai europeu.

A Espanya és el “Centro Europeo del Consumidor en España”.

Fax: 00 34 91 822 45 62

Centro Europeo del Consumidor en España

C/ Príncipe de Vergara, 54

28006 Madrid

Atenció telefònica de 10:00 a 13:00  al telèfon 00 34 91 822 45 55  o per correu electrònic al cec@consumo-inc.es

NOTA: Les imatges dels cartells sobre les campanyes de difusió dels drets de les persones consumidores són propietat de la Comissió Europea, que n’ha autoritzat públicament la seva redifusió, sempre que es citi la seva procedència.
Les imatges originals  es poden trobar al següent enllaç de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/es/32-campaign.html

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 12 Mai 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, FÒRUM and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: