Les persones usuàries dels espectacles públics i de les activitats recreatives

activitats d'ociAra que ve l’estiu i les vacances i comencen moltes de les festes majors i de les activitats lúdiques, he pensat que podríem parlar dels drets de les persones consumidores quan anem al teatre, al cinema, a un parc d’atraccions, a un concert, a veure una competició esportiva i a les  activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o diversió.

En definitiva, parlarem dels nostres drets quan anem a participar d’activitats d’oci que ens han de permetre gaudir del nostre temps lliure i segurament, l’última cosa que volem és haver de reclamar i patir un dany, tant pel que fa a la nostra seguretat com pel que fa als nostres interessos econòmics.

El primer que hem de dir és que aquest tipus d’activitats tant es poden dur a terme en locals tancats, permanents coberts totalment o parcialment i en locals no permanents desmuntables, coberts totalment o parcialment, o bé instal·lacions fixes portàtils o desmuntables tancades.

En moltes ocasions, aquests tipus d’activitats també es porten a terme no en locals sinó en espais oberts, com poden ser les platges, els parcs, les places públiques o bé de propietat privada, i que no disposen d’infraestructures ni instal·lacions fixes per a fer-ho.

Els responsables d’aquestes activitats, amb ànim de lucre o sense,  són les persones que ofereixen aquests tipus de serveis, físiques o jurídiques, públiques o privades, que tenen, ja sigui en qualitat de propietaris, d’arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, la titularitat dels establiments oberts al públic.

Els titulars són els organitzadors dels espectacles i de les activitats recreatives que es duen a terme en llur establiment obert al públic, tret que d’una manera expressa s’hagi disposat altrament.

Parlarem en una altra entrada del blog de les activitats esportives, les activitats relacionades amb el joc i les apostes, les activitats de restauració i els espectacles amb ús d’animals perquè tenen un regulació específica, si bé, el que direm ara aquí també els hi és aplicable supletòriament.

També parlarem en una altra entrada, de les cercaviles i les activitats dels grups de foc, com ara els correfocs i altres espectacles i festes amb foc i pirotècnia de caràcter popular i d’àmplia representació i tradició en les activitats de la cultura tradicional catalana, que formen part del patrimoni social i cultural immaterial de Catalunya, perquè tenen una regulació específica, si bé el que direm ara aquí també els hi és aplicable supletòriament.

Evidentment, no tenim els drets que ara comentarem, quan assistim a actes i  celebracions privades o de caràcter familiar que no es duen a terme en establiments oberts al públic i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els ciutadans o per als drets de tercers.

Quins són els drets dels espectadors i de les persones usuàries de les activitats recreatives?

La publicitat

reclamacions espectaclesLa publicitat dels espectacles i les activitats recreatives s’ha d’ajustar sempre als principis de veracitat i suficiència i no poden contenir informacions que ens puguin induir a error ni que puguin generar frau. Si pensem que la publicitat no respon a la realitat podem formular la nostra reclamació o denúncia als organismes competents de consum.

La publicitat no ha de contenir informacions que:

 • Indueixin a l’equívoc o puguin distorsionar la capacitat electiva dels espectadors.
 • Puguin produir problemes de seguretat o convivència rellevants com a conseqüència de la manca de correspondència entre l’expectativa generada pels anuncis i la realitat de l’oferta.

Es prohibeix qualsevol forma de promoció o de publicitat que:

 • Inciti a la violència, al sexisme, al racisme, a l’homofòbia o a la xenofòbia, o faci apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts per la Constitució.
 • Inciti, directament o indirectament, al consum de begudes alcohòliques, especialment si són dispensades d’una manera il·limitada o incontrolada, o al consum de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent.
 • Sigui sexista o vexatòria per als homes o les dones.

La venda d’abonaments i entrades

No ens poden cobrar mai, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que s’hagi anunciat en la publicitat corresponent i els organitzadors han de comunicar o denunciar-ne la revenda i la venda ambulant, perquè aquesta revenda està prohibida, com també està prohibida la venda d’abonaments i entrades per persones que no hi estan autoritzades, alienes als titulars i als organitzadors; la venda d’abonaments i entrades al carrer o en llocs no autoritzats, i el cobrament de preus superiors als anunciats.

En els espectacles públics i activitats recreatives en què es requereixi la venda d’entrades o localitats, les persones organitzadores han d’habilitar les expenedories necessàries, en relació amb el nombre de localitats, per despatxar-les directament al públic.

La venda telemàtica d’entrades es regeix per la normativa corresponent en matèria de comerç electrònic, amb la possibilitat d’establir comissions o recàrrec.

Dret a gaudir de l’espectacle o servei

És evident que el primer dret que tenim és el de poder contemplar l’espectacle o participar en l’activitat recreativa, i que aquests es duguin a terme íntegrament, i de la manera i amb les condicions que hagin estat anunciades.

Ens poden restringir l’entrada si no respectem  l’horari d’inici i d’acabament de l’espectacle o l’activitat.

Per gaudir de l’espectacle o de l’activitat, hem d’ocupar la nostra localitat o romandre a les zones assenyalades per al públic, sense envair l’espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst en el desenvolupament de l’espectacle o que sigui inherent a la naturalesa de l’activitat.

reglament funcionamentTambé hem de complir els requisits i les condicions de seguretat que estableixin els titulars o els organitzadors per tal que l’espectacle o l’activitat es dugui a terme amb normalitat, i seguir les instruccions dels empleats i del personal de vigilància i de seguretat, tant a l’interior com a l’entrada i a la sortida de l’establiment o l’espai obert al públic.

Cal  tenir molt en compte que  sempre hem d’ evitar accions que puguin crear situacions de perill o incomoditat per a la resta d’espectadors o usuaris o per al personal al servei de l’establiment obert al públic o de l’espectacle, o que puguin impedir o dificultar que l’espectacle o l’activitat es dugui a terme.

Devolució dels diners

En el cas que hi hagi variacions de l’ordre, la data o el contingut de l’espectacle o l’activitat, tenim dret a que se’ns informi amb l’antelació suficient en els llocs on habitualment es fixa la propaganda i en els espais de venda de localitats. Si aquestes modificacions són essencials tenim dret a la devolució dels diners si l’organització no ens havia informat d’una manera expressa i clara, per exemple a l’entrada i sempre abans de comprar-la, que els organitzadors o titulars es reserven el dret de modificar la programació,

Però imagineu-vos que és un espectacle a l’aire lliure i que s’ha de suspendre, per exemple,  perquè els artistes no poden actuar. En aquest cas tindrem dret a rebre la devolució total o parcial de l’import abonat, en el cas de suspensió o modificació essencial de l’espectacle o l’activitat recreativa, sens perjudici que puguem a més sol·licitar les oportunes indemnitzacions d’acord amb la legislació aplicable.

Cal tenir en compte que no és obligat retornar els diners en els casos en què la suspensió o la modificació es produeixin un cop començat l’espectacle o l’activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

El dret d’admissió

Tots i totes hem de ser admesos a l’establiment o a l’espai obert al públic en les mateixes condicions objectives per a tots els assistents, sempre que la capacitat d’aforament ho permeti i que no es doni cap de les causes d’exclusió, que han d’ésser establertes per reglament, per raons de seguretat, per a evitar l’alteració de l’ordre públic o en aplicació del dret d’admissió.

Els criteris d’accés i admissió s’han de donar a conèixer per mitjà de rètols visibles col·locats en els llocs d’accés.

Penseu que l’administració controla el contingut d’aquests rètols, perquè  la persona titular de l’establiment obert al públic o la persona organitzadora de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa n’ha de trametre una còpia al servei territorial competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts.
En tot cas, el full on consten les condicions d’accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d’admissió, ha d’estar degudament segellat per l’Administració i ha de romandre obligatòriament a l’establiment o lloc on es desenvolupi l’espectacle públic o l’activitat recreativa. El rètol on consten les condicions ha d’estar col·locat en un lloc visible a la zona d’accés de l’establiment.
Qualsevol modificació de les condicions del dret d’admissió s’ha de tramitar de conformitat amb el mateix procediment regulat pels apartats anteriors.

L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social dels usuaris dels establiments i els espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d’accés com a la permanència en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.

Per tant, tenim dret a rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels organitzadors i del personal al servei dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les activitats recreatives.

A més, és molt important complir els requisits i les normes d’accés i d’admissió establerts amb caràcter general pels titulars dels establiments oberts al públic o pels organitzadors de les activitats.

Les persones consumidores o usuàries que considerin que l’exercici del dret d’admissió o les condicions d’accés, tal com estan previstes o els han estat aplicades en un establiment obert al públic, espectacle o activitat recreativa determinats, no són conformes al que preveu aquest Reglament, poden formular denúncia davant l’administració competent per sancionar o davant la via jurisdiccional procedent.

No podem exigir l’accés al local en algunes situacions

No es pot considerar un restricció a l’accés quan les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats per aquestes  impedeixin l’accés  a persones que vulguin accedir-hi un cop superat l’aforament màxim autoritzat establert a la llicència.

O quan les persones manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l’exterior o a l’entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

Tampoc les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit.

Si alguna persona es troba dins de l’establiment obert al públic o al lloc on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa en les condicions a què es refereixen els paràgrafs anteriors d’aquest article, la persona titular, organitzadora o responsable ha d’expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir l’assistència de la policia de Catalunya.

Relacions amb el personal de control d’accés

L’exercici del dret d’admissió és responsabilitat de les persones titulars de l’establiment o espai obert al públic o de les persones organitzadores de l’espectacle públic o activitat recreativa, que el poden exercir directament o mitjançant el personal que designin a aquests efectes, que actua a les seves ordres. En els establiments, espectacles o activitats que, tenen l’obligació de disposar de personal de control d’accés, aquest és responsable de l’exercici del dret d’admissió, sense perjudici de la responsabilitat de la persona titular de l’establiment o organitzadora de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa.

Les funcions específiques del personal de control d’accés són les següents:

 • No permetre l’accés a les persones que no compleixin les condicions establertes per la persona titular de l’establiment o la persona organitzadora, en exercici del dret d’admissió.
 • Impedir l’accés a l’interior del local a les persones que es troben en algun dels supòsits de limitació general d’accés.
 • Fer complir la normativa sobre limitació de l’entrada de les persones menors i, a aquests efectes, comprovar l’edat de les persones que hi pretenguin accedir, mitjançant l’exhibició dels documents oficials d’identitat.
 • Controlar que en cap moment l’afluència de públic superi l’aforament màxim autoritzat i, en conseqüència, no permetre l’entrada de més públic.
 • Prohibir l’accés del públic a partir de l’hora límit de tancament o, si s’escau, un cop iniciat l’espectacle o activitat, d’acord amb les seves condicions específiques.
 • Informar immediatament els vigilants de seguretat privada de les alteracions de l’ordre que es produeixin en els accessos, sense perjudici de les actuacions que puguin dur a terme per vetllar per la integritat física de les persones i els béns, quan la urgència ho requereixi. Si no hi ha vigilants de seguretat privada, han d’informar directament la policia de Catalunya d’aquestes alteracions.
 • En cas necessari, auxiliar les persones que requereixin assistència sanitària i trucar al telèfon d’emergències corresponent.
 • Permetre i facilitar les inspeccions o els controls reglamentaris a les persones que realitzin aquestes funcions.

Aquest personal ha d’estar identificat portant de manera visible un distintiu amb la llegenda “Personal de control d’accés” en el qual han de constar les dades que s’especifiquen a l’article relatiu a l’habilitació.

En cap cas el personal de control d’accés pot assumir o exercir les funcions pròpies dels vigilants de seguretat privada.

Dret a reclamar

Totes les activitats recreatives i espectacles han de tenir a la nostra disposició els fulls de reclamacions i de denúncies pertinents.

model-rtol-fulls-de-reclamaciPenseu que els organitzadors estan obligats a respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de les característiques de l’establiment obert al públic o de l’organització i el desenvolupament de l’espectacle o l’activitat recreativa, pel que han de constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d’assegurança corresponents, determinats per la normativa.

Per facilitar qualsevol reclamació cal tenir en compte que hi ha d’haver un rètol d’identificació i informació dels establiments oberts al públic, d’ espectacles públics i activitats recreatives a l’exterior del local o recinte, en un punt proper a l’entrada principal, plenament visibles per a totes les persones que hi accedeixin on hi trobarem les següents dades:

 • Nom de l’establiment.
 • Activitat o activitats i espectacle o espectacles inclosos a l’autorització, llicència o comunicació.
 • Horari.
 • Aforament màxim autoritzat.
 • Prohibició d’entrada a les persones menors de 16 o 18 anys, en els supòsits que correspongui.

Seguretat

Els organitzadors han de disposar d’un servei de vigilància atès per personal el qual ha d’estar capacitat, com a mínim, per a practicar primers auxilis i evacuacions en casos d’emergència.

Accessibilitat

En l’organització d’espectacles públics i activitats recreatives s’han de garantir els nostres drets pel que fa a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

Els drets dels menors

Les persones menors d’edat tenen prohibit d’entrar als establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives següents:

 • En els establiments de jocs i apostes, d’acord amb el previst per la seva normativa específica.
 • En els establiments en què es realitzen activitats de naturalesa sexual.

Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre a l’establiment.

Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l’entrada als establiments de règim especial.

Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d’aquesta prohibició els restaurants musicals i les sales festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.

En els espectacles públics i activitats recreatives on estigui permesa l’entrada de menors d’edat s’ha de complir en tot cas la normativa que imposa determinades restriccions per a la seva protecció, i en tot cas les normes següents:

 • Les relatives a la protecció de la salut.
 • Les relatives a la prohibició d’ús de màquines recreatives amb premi o d’atzar.
 • Les relatives a les limitacions d’horaris que afecten les persones menors d’edat.
 • Les relatives a la protecció de la infància i la joventut.

La normativa reguladora

LLEI 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

 

 

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 5 Juliol 2014, in ACTIVITATS D'OCI, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: