Utilitzar les associacions de persones consumidores per defensar els nostres interessos en conflictes de consum

Com ens poden ajudar les associacions de persones consumidores?

Si tenim un problema en les nostres relacions de consum, a més de poder anar a un servei públic de consum podem adreçar-nos a una associació de persones consumidores.

Com diu la dita “la unió fa la força” i per això si formem part d’una associació de persones consumidores, aquesta associació ens pot ajudar a defensar els nostres drets, tant pel que fa als interessos generals, com pel que fa als nostres interessos particulars quan estiguem afectats per un cas concret.

El Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries –TRLGDCU-, en el seu TÍTOL II ens parla del “Dret de representació, consulta i participació i règim jurídic de les associacions de consumidors i usuaris” i ens diu que les associacions de persones consumidores són organitzacions sense ànim de lucre que, constituïdes d’acord amb el que preveu la legislació sobre associacions i reunint els requisits específics que exigeixen aquesta norma i les seves normes de desplegament i, si s’escau, la legislació autonòmica que els sigui aplicable, tenen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors, incloent la seva informació, formació i educació, sigui amb caràcter general, sigui en relació amb béns o serveis determinats.

L’article 24 del TRLGDCU assenyala que les associacions de consumidors i usuaris constituïdes d’acord amb el que acabem de dir, són les úniques legitimades per actuar en nom i representació dels interessos generals dels consumidors i usuaris.

Les associacions o cooperatives que no reuneixin els requisits exigits només poden representar els interessos dels seus associats o de l’associació, però no els interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors.

Així doncs hi ha associacions de persones consumidores que poden defensar els interessos generals de totes les persones consumidores i unes altres associacions, que tenen limitada la seva actuació a la defensa dels interessos dels seus associats i associades com a persones consumidores.

Les associacions de consumidors i usuaris representatives

No totes les associacions de persones consumidores tenen la mateixa consideració, sinó que n’hi ha unes que es consideren les més representatives.

Als efectes del que preveu l’article 11.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil –LEC-, tenen la consideració legal d’associacions de consumidors i usuaris representatives les que formin part del Consell de Consumidors i Usuaris, llevat que l’àmbit territorial del conflicte afecti fonamentalment una comunitat autònoma, cas en què cal atenir-se a la seva legislació específica.

Pel que ara ens interessa, l’article 37 del TRLGDCU assenyala que les associacions de consumidors i usuaris d’àmbit supra autonòmic, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Estatal d’Associacions de Consumidors i Usuaris tenen dret, en els termes que es determinin legalment o per reglament, a representar, com a associació de consumidors i usuaris, els seus associats i exercir les accions corresponents en defensa d’aquests, de l’associació o dels interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors i usuaris.

El mateix article ens diu que tenen dret a gaudir del dret d’assistència jurídica gratuïta de la forma que preveu la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta.

Quines són les seves funcions?

La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya –LCCC-, regula el marc jurídic de les associacions de persones consumidores a Catalunya i ens diu que”

Article 127-1 LCCC

Representació, consulta i participació

Les organitzacions de persones consumidores són les entitats de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans en llurs relacions de consum.

En l’àmbit de Catalunya, tenen la consideració d’organitzacions de persones consumidores, les entitats sense finalitat de lucre constituïdes legalment que, d’acord amb llurs estatuts, tinguin per objecte social la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres.

També les entitats constituïdes d’acord amb la normativa aplicable en matèria de cooperatives que incloguin en llurs estatuts, com a objecte social, la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació de les persones consumidores, i que hagin constituït un fons amb aquest objecte, d’acord amb llur legislació específica.

El Codi de Consum de Catalunya, en el seu article 127-4 assigna les següents funcions a les organitzacions de persones consumidores:

  • La informació a les persones consumidores sobre llurs drets i obligacions.
  • L’educació i la formació de les persones consumidores.
  • La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment per mitjà de la mediació.
  • L’exercici d’actuacions de defensa de llurs membres, de l’organització i dels interessos generals de les persones consumidores.
  • La defensa dels drets i interessos de les persones com a consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció de consulta, informe i assessorament als poders públics.
  • Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de consum i defensa dels consumidors i els usuaris.

Per tant, si tenim un conflicte de consum, també podem presentar la nostra reclamació a una associació de persones consumidores, que podrà utilitzar el sistema de mediació de consum, per intentar gestionar el conflicte.

No podrem presentar una denúncia davant d’una associació de persones consumidores, perquè no tenen competència per tramitar-les, però si volem presentar una denúncia davant dels diferents organismes amb competències de consum, l’article 127-5.i) de la LCCC ens diu que ens poden representar davant d’aquests organismes, el que ens ajudarà molt, tant a l’hora de redactar la denúncia com a l’hora de seguir el tràmit del procediment administratiu.

Pel que fa a la seva representació davant dels tribunals, l’article  127-6.1.d) de la LCCC ens diu que les associacions de persones consumidores tenen el deure d’oferir a les persones consumidores una protecció jurídica eficaç, adreçada a la reparació i indemnització pels danys i perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició, l’ús o el gaudi de béns i serveis.

Algunes de les associacions de persones consumidores

 

L’OCUC. Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya

Associació de Consumidors de la Província de Barcelona

AICEC ADICAE. Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances de Catalunya

Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, C.U.S. Salut, Consum i Alimentació

Unió de Consumidors de Catalunya

Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya

FACUA – Associació de Consumidors i Usuaris en Acció de Catalunya

Asociación General de Consumidores, ASGECO

 

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 28 Juliol 2014, in ANEM A RECLAMAR, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 comentari.

%d bloggers like this: