Què passa quan arribem a un hotel?

HOTEL INFORMACIÓ SERVEISIdentificar-se

Quan arribeu a un allotjament turístic, de ben segur que el primer que us sol·licitaran és que us identifiqueu mitjançant algun document oficial, perquè aquests tipus d’establiments han de portar el registre de les persones usuàries allotjades i ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.

La normativa espanyola és l’Ordre INT / 1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i partes d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres anàlegs i la Resolució de 14 de juliol de 2003, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen les condicions i forma d’utilització de la transmissió de fitxers informàtics, així com les característiques dels suports a què es refereix l’Ordre INT / 1922 / 2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i partes d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres anàlegs i la normativa catalana l’Ordre IRP 418 2010 de 5 d’agost sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

Els establiments turístics estan obligats a trametre les nostres dades a la Direcció General de la Policia en el termini màxim de 24 hores des del nostre allotjament i han de conservar els llibres de registre de totes les persones que han allotjat, durant un termini de temps de tres anys.

Si bé cada Comunitat Autònoma té la seva pròpia normativa turística i existeixen legislacions diferents per cada país estranger que visitem, hem de saber que a Catalunya el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic estableix en el seu article 29 que la  persona usuària ha d’acreditar la seva identitat en el moment d’efectuar l’entrada a l’establiment per mitjà de l’exhibició d’un document que acrediti suficientment la seva identitat. Aquest document s’ha de retornar immediatament a la persona usuària.

CARTELLHOTELSCATREGISTRE DE VIATGERSNo es pot retenir aquesta documentació per part de l’establiment, perquè tal i com s’estableix pel cas del document nacional d’identitat a la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la seguretat ciutadana i el Reial Decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l’expedició del document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica aquest document és intransferible, corresponent al seu titular la custòdia i conservació, sense que pugui ser privat del mateix ni tan sols temporalment llevat dels supòsits en què, d’acord amb el que preveu la Llei, hagi de ser substituït per un altre document.

En el cas dels infants i adolescents, com a persones consumidores especialment protegides, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats   en la infància i l’adolescència, en el seu article 73, estableix  que els responsables d’un establiment   d’allotjament turístic, situat a Catalunya, en rebre infants o adolescents   menors de setze anys que sol·licitin d’allotjar-s’hi sense el consentiment   exprés dels progenitors, o dels titulars de la tutela o de la guarda legal,  han de posar aquest fet en coneixement dels dits progenitors o titulars o en   el dels cossos de seguretat.

L’admissió

L’article 12 del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic estableix que els establiments d’allotjament turístic tenen la consideració d’establiments oberts al públic i són de lliure utilització per qualsevol persona d’acord amb les condicions establertes a la normativa vigent, les normes del reglament d’ús o de règim interior, si n’hi ha, i, en tot cas, les regles de la bona convivència i d’higiene.

En el supòsit que n’hi hagi, les normes del reglament d’ús o de règim interior dels establiments d’allotjament turístic han d’estar a disposició immediata de les persones usuàries que les sol·licitin. Les normes de règim interior han d’estar redactades, com a mínim, en els idiomes següents: català, castellà, alemany, anglès i francès.

Per tant, tothom ha de ser admès en un establiment d’allotjament turístic sempre que formalitzin el contracte d’allotjament.

Però les persones titulars dels establiments poden desallotjar del seu establiment les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així com les persones que pretenguin entrar o romandre en l’establiment amb finalitat diferent a la pròpia de l’allotjament.

En els supòsits d’abandonament de pertinences i/o expulsió de l’establiment, les persones titulars de l’establiment poden retirar de la unitat d’allotjament les pertinences de la persona usuària que s’hi trobin, una vegada fet l’inventari i signat per dos testimonis. Transcorregut un mes d’ençà que s’hagi notificat fefaentment a l’adreça facilitada per la persona usuària, l’establiment pot disposar lliurement de les pertinences.

En establiments de càmping, els elements d’acampada i albergs de les persones usuàries poden ser retirats a un nou emplaçament dins del càmping fora de la zona d’acampada sense necessitat de garantir les condicions de vigilància d’aquests elements retirats i sempre que no suposi un increment del risc per a les persones usuàries del càmping.HOTEL HABITACIÓ CONSUMIDORS

La retirada de les pertinences per part de les persones propietàries comporta l’abonament del preu establert en aquests supòsits per l’establiment i, si no, el preu diari segons tarifes de preus vigents, així com les despeses de trasllat ocasionades.

La privacitat i la intimitat en els allotjaments

Pel que fa a la nostra intimitat és important assenyalar que malgrat que una habitació d’hotel s’ocupa temporalment,  la jurisprudència ha determinat que té la mateixa consideració que té el nostre domicili mentre hem contractat amb aquest establiment  el nostre  allotjament, sent les habitacions dels hotels espais aptes per al desenvolupament de la vida privada i  sobre aquest àmbits es projecta la tutela que la Constitució garanteix en el seu art. 18.2: la seva inviolabilitat i la interdicció de les  entrades o registres sense autorització judicial o consentiment del seu titular, fora dels casos de flagrant delicte.

Article publicat al blog : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 5 Setembre 2014, in DRETS PERSONES CONSUMIDORES, TURISME and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: