Comprar productes de consum a l’estranger

Quan som persones consumidores en un altre país

reclamacions consum estrangerSegur que moltes persones , quan viatgen a l’estranger , compren alguns productes de consum per portar-los cap a casa. Potser són per regalar o per consum propi o potser els hem anat a buscar expressament perquè en aquell país tenen un millor preu o perquè són productes que només es poden trobar allà.

La qüestió és que existeixen una sèrie de consideracions, que com a persones consumidores hem de tenir clares abans de comprar aquests productes sempre que, per la seva naturalesa i quantitat, no es pugui presumir que siguin l’objecte d’una activitat comercial, perquè en aquest cas, ja no seriem persones consumidores sinó que seriem persones empresàries i la normativa que s’aplicaria seria diferent.

Encara que en aquesta ocasió, més que persona consumidora, la normativa tributària ens classifica com a viatgers i ens diu que són viatgers:

  • Qualsevol persona que entra temporalment del territori peninsular espanyol, Illes Balears o illes Canàries, sense tenir-hi la residència habitual.
  • Qualsevol persona que torni al territori peninsular espanyol, a les Illes Balears o a les illes Canàries, on té la residència habitual, després d’una estada temporal al territori d’un tercer país o a Ceuta i Melilla.

Els impostos i els viatgers.

A Espanya tenim un règim tributari que hem de conèixer abans de comprar aquests productes fora de les nostres fronteres per tal de no tenir problemes posteriorment.

La normativa reguladora la trobem a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit –LIVA-, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials –LIE- i al  Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOUE, 10-diciembre-2009).

Què són els aranzels?

duanes consumidorsL’Aranzel és un impost que grava els productes estrangers,no comunitaris, que són importats cap a la UE i per tant suposa un increment del preu del producte importat, de tal forma que si l’aranzel és elevat, aquest constitueix un element per desencentivar a la persona consumidora, per tal que opti per productes de producció comunitària.

Podem parlar d’aranzels comuns, quan aquest aranzel és el mateix per tots els estats membres de la Unió Europea.

L’article 28.1 del nou Tractat de Funcionament de la Unió Europea que diu “La Unió comprendrà una unió duanera, que comprendrà la totalitat dels intercanvis de mercaderies i que implicarà la prohibició, entre els estats membres , dels drets de duana d’importació i exportació i de qualssevol exaccions d’efecte equivalent, així com l’adopció d’un aranzel duaner comú en les seves relacions amb tercers països”.

Aquest aranzel comú està regulat al Reglamento (CEE) Nº 2913/92 del consejo, de 12 de octubre de 1992,por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario. (DOUE, 19-octubre-1992).

Importacions de béns en règim de viatgers

Hem de saber que no haurem de pagar drets d’importació, pels productes que comprem i que portem a casa en el nostre equipatge personal, tal i com s’estableix a l’article 35 de la LIVA, article 16 de la LIE i 41 del Reglament 1186/2009.

En aquests casos té la consideració d’equipatge personal el conjunt d’objectes transportats pel viatger durant el viatge, siguin de mà o facturats.

  • Són equipatges de mà els que el viatger transporta amb ell.
  • Són equipatges facturats els que, havent estat registrats davant de la companyia de transports que utilitzi el viatger, no li siguin accessibles durant el viatge.

Estaran exemptes de drets d’importació, IVA i impostos especials les mercaderies contingudes a l’equipatge personal del viatger, desproveïdes de caràcter comercial i el valor total de les quals no excedeixi dels límits següents:

Viatgers de transport terrestre: 300 € per persona
Viatgers de transport aeri o marítim: 430 € per persona
Viatgers menors de 15 anys, sigui quin sigui el mitjà de transport utilitzat: 150 €

En els valors anteriors no es tindrà en compte el valor dels medicaments que el viatger necessiti per al seu ús personal ni el de les mercaderies que hagin estat prèviament exportades temporalment.

També està exempt dels drets d’importació, IVA i impostos especials, el combustible del dipòsit del nostre vehicle i una quantitat continguda en un dipòsit portàtil que no excedeixi de 10 litres.

Hi ha uns productes específics que estan exempts dels drets d’importació, IVA i impostos especials els límits quantitatius següents:

Labors de tabac (cada un exclou l’altre):

Cigarrets: 200
Cigarretes: 100 (Són cigars amb un pes màxim de 3 g/unitat)
Cigars: 50
Tabac per fumar: 250 g.

Alcohol i begudes alcohòliques (cada un exclou l’altre):

Alcohol i begudes alcohòliques de grau alcohòlic superior al 22% vol., o d’alcohol etílic no desnaturalitzat d’un grau alcohòlic igual o superior al 80% vol.: 1 litre
Alcohol i begudes alcohòliques de grau alcohòlic inferior al 22% vol.: 2 litres
Vi : 4 litres
Cervesa: 16 litres

Els viatgers menors de 17 anys no es beneficiaran de cap franquícia referida a tasques de tabac, alcohol, begudes alcohòliques, vi i cervesa.

Els productes comprats a Andorra

A Catalunya sempre ha estat freqüent anar a comprar productes al nostre Estat veí, que no és membre de la UE i que té unes consideracions especials a la normativa fiscal espanyola.

Amb caràcter general, s’admetran amb franquícia les mercaderies contingudes a l’equipatge personal del viatger quan el seu valor no excedeixi dels límits assenyalats a continuació:

CARBURANT El contingut en el dipòsit normal del mitjà de transport utilitzat pel viatger i el contingut en un dipòsit portàtil, sempre que el contingut no excedeixi de 10 litres.

PRODUCTES ALIMENTARIS

Fins a 300 € (Menors de 15 anys, 150 €)

Límits quantitatius màxims, sempre que no superin les quantitats anteriors.

Llet en pols: 2,5 kg
Llet condensada: 3 kg
Llet fresca: 6 litres
Mantega: 1 kg
Formatge: 4 kg
Sucre i dolços: 5 kg
Carn: 5 kg

PRODUCTES DE TABAC

(les categories següents s’exclouen entre si)

Cigarrets: 300 peces
Cigars petits (cigars amb un pes màxim de 3 g/peça): 150 unitats
Cigars: 75 unitats
Picadura de tabac i tabac per a pipa: 400 grams

No es beneficiaran d’aquesta franquícia els viatgers menors de 17 anys

ALCOHOLS I BEGUDES ALCOHÒLIQUES

(les categories següents s’exclouen entre si, excepte en el cas de vins)

No es beneficiaran d’aquesta franquícia els viatgers menors de 17 anys

Begudes de grau alcohòlic superior a 22°: 1,5 litres
Begudes de grau alcohòlic inferior a 22°: 3 litres
(Els punts 1 i 2 s’exclouen entre si, només un dels dos)
Vins : 5 l
Cervesa: 16 litres

PERFUMS

Perfums: 75 grams
Aigua de tocador: 3/8 de litre

INFUSIONS

Cafè i extractes (les categories següents s’exclouen entre si)
Cafè: 1.000 g
Extractes i essències de cafè: 400 g
Te: 200 g
Extractes i essències de te: 200 g

RESTA DE PRODUCTES (calçat, roba, electrodomèstics, etc.)

Fins a 900 € (menors de 15 anys fins a 450 €) hi ha franquícia d’aranzel i IVA
De 901 a 1.200 € (menors de 15 anys de 451 € a 600 €) només hi ha franquícia d’aranzel
A partir de 1.201 € (menores de 15 anys a partir de 601 €) només hi ha franquícia d’aranzel mitjançant presentació prova producte origen Andorra expedida per duana andorrana.

Aspectes sanitaris en les compres de productes a l’estranger

Compra de menjar

El Reglament (CE) núm 206/2009 de la Comissió, de 5 de març de 2009, relatiu a la introducció en la Comunitat de partides personals de productes d’origen animal i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm 136/2004 i Reglament d’Execució (UE) núm 467/2013 de la Comissió, de 16 de maig de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm 206/2009, relatiu a la introducció en la Comunitat de partides personals de productes d’origen animal, pel que fa a la informació que s’ha de proporcionar als cartells als viatgers i al públic en general, regula l’entrada d’aliments a la UE i estableix que com a norma general es prohibeix la introducció de productes d’origen animal, carnis, lactis, etc., llevat de les excepcions que es recullen en l’esmentat Reglament.aliments duanes consumidors

El Reglament no s’aplica a les partides personals enviades des d’Andorra, Liechtenstein, Noruega, San Marino i Suïssa. Tampoc no s’aplica a les partides personals de productes pesquers enviades des de les Illes Fèroe i Islàndia.

Tret d’aquest reglament, no hi ha altres restriccions en el transport d’aliments a l’equipatge de mà que no siguin les limitacions de mida i pes establertes per la seva companyia i les relatives al transport de líquids. Aquestes mesures no afecten els productes adquirits a les botigues dels aeroports de la Unió Europea, sempre i quan les esmentades botigues estiguin situades després dels controls de seguretat, o a la mateixa aeronau. Tampoc no afecten els productes facturats.

Pel que fa a les dietes especials i aliments infantils, a l’equipatge de mà s’hi poden transportar els líquids que hagin de ser utilitzats durant el viatge (vol d’anada + estada + vol de tornada) per necessitat de dietes especials, per exemple els celíacs, incloent el menjar infantil. Quan se li demani, el passatger haurà de mostrar l’autenticitat dels aliments, que s’han de presentar separadament als controls de seguretat. Es recomana que, si és possible, el passatger porti una justificació de la seva condició particular.

Comprar animals

animals UE duanesNo es tant freqüent anar de viatge i comprar un animal, si bé, potser si que voldrem anar a comprar-lo a l’estranger per algun altre motiu concret. En tot cas, cal tenir en compte que en aquest cas, existeixen normatives de caràcter sanitari que també intervenen en la seva importació.

En aquest cas s’aplica el Reglament (CE) núm 998/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, pel qual s’aproven les normes zoosanitàries aplicables als desplaçaments d’animals de companyia sense ànim comercial, i es modifica la Directiva 92/65 / CEE del Consell.

D’acord amb la INSTRUCCIÓN 1/2010 de la Dirección General de Recursos agrícolas y ganaderos relativa a la introducción en España de animales de compañía sin ánimo comercial procedentes de otros Estados Miembros , el nombre d’animals que es poden transportar sense que es considerin partida comercial és el següent:

gossos, gats i fures: 5
aus: 5
primats: 1
resta d’espècies: 5

Els animals de companyia han de venir acompanyats del model de certificat veterinari o del passaport.

Els gossos, gats i fures menors de tres mesos es podran introduir amb autorització per part de la Sotsdirecció General de Sanitat de la Producció Primària de la Direcció General de Recursos Agraris i Ramaders pertanyent al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

Mes informació al següent enllaç extern al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient.

Compte amb el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna i flora silvestre

Penseu que si compreu, bosses o sabates de pell de cocodril, o abrics de pell d’algunes espècies d’animals, o objectes de decoració que estan fets, per exemple d’ ivori, el que esteu fent és comprar objectes que contribueixen a la caça d’aquests animals, com passa en el cas dels elefants,  que per obtenir-ne els ullals s’ha provocat un descens de la població d’elefants a l’Àfrica molt important.

El mateix passa amb objectes artístics que utilitzen closques de tortugues o trofeus de caça i pel que fa a animals vius, això afecta a espècies en perill d’extinció.

Per tal d’evitar la caça furtiva i la comercialització il·legal d’aquests productes es va fer el Conveni de Washington relatiu a la protecció d’espècies de la fauna i flora silvestres (Conveni CITES).

En aquestes qüestions cal atenir-nos al que estableix el Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio  (DOUE, 03-marzo-1997) i el Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre,Medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) de 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) 338/1997, del Consejo de 9 de diciembre de 1996 (LCEur 1997\519), relativo a la protección de especies mediante el control de su comercio. (BOE, 28-noviembre-1997).

Podeu trobar més informació al següent enllaç extern Portal de l’autoritat administrativa CITES d’Espanya.

Sempre que compreu productes que puguin estar relacionats amb les espècies i la fauna protegida, heu de pensar que haureu de presentar a la duana els permisos o les notificacions d’importació corresponents.

Per als residents a la Unió Europea, no caldrà presentar documents d’exportació o reexportació ni permisos subjectes a la legislació CITIS, en els casos següents i per a cada viatger:

Caviar d’esturió: 125 g en envasos individuals
Pals de pluja: 3
Cocodril (processats morts): 4, excepte carn i trofeus de caça
Closques (Strombus gigas): 3
Cavallets de mar: 4 morts
Cloïsses gegants: 3 (sense que el seu pes superi els 3 kg en total)

A més, l’expedició dels certificats CITES estan sotmesos a una TAXA que podeu consultar en el següent enllaç extern.

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Article: Comprar productes de consum a l’estranger

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: https://personesconsumidores.wordpress.com

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 22 Setembre 2014, in TURISME and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: