Aspectes importants a tenir en compte en relació als viatges combinats

En un altre article anterior d’aquest blog, ja varem analitzar quins eren els avantatges i inconvenients de organitzar nosaltres mateixos les nostres vacances o bé adreçar-nos a una agència de viatges per tal de contractar un viatge combinat.

Ara analitzarem una mica més amb detall la normativa reguladora dels viatges combinats.

La publicitat dels viatges combinats

publicitat turismeLes persones consumidores tenen dret a rebre de l’agència de viatges detallista o, si s’escau, de l’organitzador un programa o fullet informatiu que contingui per escrit l’oferta corresponent sobre el viatge combinat i que ha d’incloure una clara, comprensible i precisa informació sobre els aspectes següents:

a) Destins i mitjans de transport, amb menció de les seves característiques i classe.

b) Durada, itinerari i calendari de viatge.

c) Relació d’establiments d’allotjament, amb indicació del tipus, situació, categoria o nivell de comoditat i les seves principals característiques, així com la seva homologació i classificació turística en els països en què existeixi classificació oficial.

d) El nombre d’àpats que s’hagin de servir i, si s’escau, si les begudes o algun tipus de begudes no estan incloses en el règim alimentari previst.

e) La informació d’índole general sobre les condicions aplicables als nacionals dels estats membres dela Unió Europeaen matèria de passaports i de visats, i les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada.

f) Preu final complet del viatge combinat, inclosos els impostos, i preu estimat de les excursions facultatives. En el cas de despeses addicionals corresponents als serveis inclosos en el viatge combinat que hagi d’assumir el consumidor i que no s’abonin a l’organitzador o detallista, informació sobre la seva existència i, si es coneix, el seu import.

g) L’import o el percentatge del preu que s’hagi de pagar en concepte d’avançament sobre el preu total i el calendari per al pagament de la part de preu no coberta per l’avançament desemborsat, així com les condicions de finançament que, si s’escau, s’ofereixin.

h) Si per a la realització del viatge combinat es necessita un nombre mínim d’inscripcions i, en aquest cas, la data límit d’informació al consumidor i usuari en cas d’anul·lació.

i) Clàusules aplicables a possibles responsabilitats, cancel·lacions i altres condicions del viatge.

j) Nom i domicili de l’organitzador del viatge combinat així com, si s’escau, de la seva representació legal a Espanya.

k) Tota informació addicional i adequada sobre les característiques del viatge ofert.

El contracte d’un viatge combinat

El contracte de viatge combinat s’ha de formular per escrit i ha de contenir entre  les seves clàusules, en funció de les característiques de l’oferta de què es tracti, una referència, almenys, als elements següents:

a) El destí o els destins del viatge.

b) En cas de fraccionament de l’estada, els diferents períodes i les seves dates.

c) Els mitjans, característiques i categories dels transports que s’hagin d’utilitzar.

d) Les dates, hores i llocs de sortida i de tornada.

e) En cas que el viatge combinat inclogui allotjament, la seva situació, la seva categoria turística i les seves principals característiques, així com l’homologació i classificació turística, en els països en què hi hagi classificació oficial, i el nombre d’àpats que se serveixin.

f) Nombre mínim de persones exigit, si s’escau, per a la realització del viatge combinat i, en aquest cas, data límit d’informació al consumidor i usuari en cas de cancel·lació, que s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de deu dies a la data prevista d’iniciació del viatge.

g) L’itinerari.

h) Les visites, excursions o altres serveis inclosos en el preu total convingut del viatge combinat.

i) El nom i l’adreça de l’organitzador, del detallista i, si és procedent, de l’assegurador.

j) El preu del viatge combinat, desglossant les despeses de gestió, així com una indicació de tota possible revisió, ajustat al que preveu l’article 157, i dels possibles drets i impostos corresponents als serveis contractats, quan no estiguin inclosos en el preu del viatge combinat.

k) Les despeses d’anul·lació, si n’hi ha i es poden calcular raonablement per endavant, degudament desglossades. Si no se’n pot calcular l’import raonablement per endavant, el fet que es poden repercutir aquestes despeses, sempre que s’hagin produït efectivament.

l) Modalitats de pagament del preu i, si s’escau, calendari i condicions de finançament.

m) Tota sol·licitud especial que el consumidor i usuari hagi transmès a l’organitzador o al detallista i que aquest hagi acceptat.

n) L’obligació del consumidor i usuari de comunicar tot incompliment en l’execució del contracte, per escrit o de qualsevol altra forma en què en quedi constància, a l’organitzador o al detallista i, si s’escau, al prestador del servei de què es tracti.

ñ) El termini de prescripció de les accions en què el consumidor i usuari pot formular les seves reclamacions per la no execució o execució deficient del contracte.

o) El termini en què el consumidor i usuari pot exigir la confirmació de les seves reserves.

El consumidor i usuari ha de ser informat, amb anticipació a la formalització del contracte, del contingut de les clàusules contractuals i n’ha de rebre una còpia, una vegada formalitzat.

La descripció del viatge combinat comunicada pel detallista o, si s’escau, per l’organitzador al consumidor i usuari, així com el preu i totes les altres condicions aplicables al contracte han de ser veraços i comprovables.

Les modificacions de l’oferta d’un viatge combinat

dret turísticLa informació continguda en el programa oferta és vinculant per a l’organitzador i el detallista del viatge combinat, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que els canvis a l’esmentada informació s’hagin comunicat clarament per escrit al consumidor i usuari abans de la formalització del contracte i aquesta possibilitat hagi estat objecte de menció expressa en el programa oferta.

b) Que es produeixin posteriorment modificacions, amb l’acord previ per escrit entre les parts contractants.

Hi ha alguns supòsits que permeten modificar els preus si en els contractes en els contractes  s’hi preveu la possibilitat de ser revisats a l’alta o a la baixa i es defineixen prèviament les modalitats de càlcul.

Els motius del canvi del preu podran tenir en consideració les variacions següents:

a) Cost dels transport, inclòs el cost de carburants.

b) Taxes i impostos relatius a determinats serveis, com impostos d’aterratge, de desembarcament en ports i aeroports.

c) Tipus de canvi aplicats al viatge organitzat que es tracti.

Els preus es podran revisar només fins a 20 dies abans de la data prevista per al viatge. Transcorregut el termini indicat no es podrà revisar el preu determinat en el contracte.Avió

Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del contracte de viatge combinat, i en especial el seu preu, per raons diferents a  les que hem assenyalat, haurà de notificar-ho al més ràpidament possible al viatger, per tal de permetre que prengui les decisions següents:

a) Rescindir el contracte sense penalització.

b) Acceptar un suplement del contracte en el qual es precisin les modificacions introduïdes i llur repercussió en el preu.

El consumidor haurà d’informar de la seva decisió a l’organitzador del viatge o al venedor final, en funció de l’agència de viatges que li hagi notificat la modificació.

En cas que el consumidor rescindeixi el contracte de conformitat amb l’apartat anterior, o que per qualsevol altre motiu no imputable al consumidor, l’agència organitzadora del viatge cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, el consumidor tindrà dret a una de les següents alternatives:

a) A un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior en cas que l’agència organitzadora del viatge o la venedora final del viatge combinat puguin oferir aquesta possibilitat. Si el viatge ofert en substitució de l’anterior és d’inferior qualitat haurà de reemborsar al consumidor la diferència de preu.

b) Al reemborsament en el termini màxim d’un mes de totes les quantitats pagades d’acord amb el contracte.

En els supòsits de l’apartat anterior, el consumidor, si escau, tindrà dret a una indemnització que li pagarà l’agència organitzadora a excepció que:

a) La cancel·lació sigui perquè el nombre de persones inscrites al viatge combinat sigui inferior al nombre mínim exigit i s’informi per escrit al consumidor de la cancel·lació dins els terminis indicats en la descripció del viatge combinat.

b) La cancel·lació, a excepció del cas d’excés de reserves, sigui per motius de força major, és a dir, circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar-se malgrat tota la diligència emprada.

En el cas que després de la sortida no se subministri una part important dels serveis previstos al contracte o l’agent de viatges organitzador del viatge observés que no pot subministrar una part important d’aquests, l’organitzadora del viatge adoptarà les solucions adients per a la continuació del viatge, sense suplement de preu al consumidor, i, si s’escau, reemborsarà a aquest l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

En el cas que les solucions susdites siguin inviables o el consumidor no les accepti per raons vàlides, l’organitzadora subministrarà al consumidor, en cas necessari i sense suplement de preu, un mitjà de transport equivalent per tal que pugui tornar al lloc de sortida o altre lloc de tornada que ambdós hagin convingut i, quan sigui procedent, indemnitzarà el consumidor.

La resolució del contracte o cancel·lació

HOTEL HABITACIÓ CONSUMIDORSL’article 159 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries estableix que l’organitzador cancel·li el viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor i usuari, aquest té dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades, d’acord amb el contracte mateix, o bé a la realització d’un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior sempre que l’organitzador o detallista l’hi pugui proposar.

En el cas que el viatge ofert sigui de qualitat inferior, l’organitzador o el detallista han de reemborsar al consumidor i usuari, quan sigui procedent en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu, d’acord amb el contracte.

En tot cas, el consumidor i usuari pot exigir el reintegrament de les quantitats desemborsades a l’empresari a qui les va abonar, que les hi ha de reintegrar en el termini màxim de 30 dies. El còmput del termini, en aquest cas, s’inicia des de la notificació del consumidor i usuari de la seva opció per la resolució o des que es produeixin les circumstàncies determinants de la cancel·lació.

L’organitzador i el detallista són responsables del pagament al consumidor i usuari de la indemnització que, si s’escau, correspongui per incompliment del contracte, que en cap cas pot ser inferior al 5 per cent del preu total del viatge contractat, si l’incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge; el 10 per cent si es produeix entre els quinze i els tres dies anteriors, i el 25 per cent en el cas que l’incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.

No hi ha obligació d’indemnitzar en els casos següents:

a) Quan la cancel·lació es faci perquè el nombre de persones inscrites per al viatge combinat és inferior a l’exigit i es comuniqui així per escrit al consumidor i usuari abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat en el contracte, que com a mínim ha de ser de 10 dies d’antelació mínima a la data prevista d’iniciació del viatge.

b) Quan la cancel·lació del viatge, excepte en els casos d’excés de reserves, sigui deguda a motius de força major, entenent per tals les circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

La cessió del viatge combinat

El consumidor contractant principal d’un viatge combinat o el beneficiari poden cedir gratuïtament la seva reserva en el viatge combinat a una persona que reuneixi totes les condicions requerides.

El cessionari haurà de reunir doncs els mateixos requisits que havia de tenir el cessionista, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i ambdós respondran solidàriament davant l’agent de viatges del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió.

Quan pel tipus de tarifa o característiques pròpies del mitjà de transport a utilitzar, o quan les característiques dels serveis a realitzar per prestataris tercers, facin del tot impossible la cessió, i així s’hagi reflectit a l’opuscle, programa i contracte del viatge combinat, l’organitzador i el venedor final d’aquest podran oposar-se a la cessió esmentada.

La cessió s’ha de comunicar per escrit al detallista o, si s’escau, a l’organitzador amb una antelació mínima de 15 dies a la data d’inici del viatge, llevat que les parts pactin un termini més curt en el contracte.

El pagament amb targeta de crèdit i finançament aliè

En tots els casos, si el pagament s’ha fet amb targeta de crèdit s’ha d’estar al que preveu la  Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament .targetes i consumidors

Si la persona consumidora utilitza finançament per tal de pagar el cost del viatge, tenim un contracte de crèdit vinculat al paquet turístic i hem de tenir present el que estableix l’article 29 de la  Llei   16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Per contracte de crèdit vinculat s’entén aquell en el qual el crèdit contractat serveix exclusivament per finançar un contracte relatiu al subministrament de béns específics o a la prestació de serveis específics i els dos contractes constitueixen una unitat comercial des d’un punt de vista objectiu.

En aquest cas, si la persona consumidora  ha exercit el seu dret de desistiment respecte a un contracte de serveis turístics finançats totalment o parcialment mitjançant un contracte de crèdit vinculat, deixa d’estar obligat per aquest últim contracte sense cap penalització.

En el mateix sentit es manifesta l’article 77 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

El consumidor, d’acord  amb l’article 29 de la Llei   16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, a més de poder exercitar els drets que li corresponguin davant del proveïdor dels béns o serveis adquirits mitjançant un contracte de crèdit vinculat, pot exercitar aquests mateixos drets davant del prestador, sempre que concorrin tots els requisits següents:

a) Que els béns o serveis objecte del contracte no hagin estat lliurats en tot o en part, o no siguin conformes al que s’ha pactat en el contracte.

b) Que el consumidor hagi reclamat judicialment o extrajudicialment, per qualsevol mitjà acreditat en dret, contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a la qual té dret.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/ Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 6 Octubre 2014, in TURISME and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: