Les relacions de les persones consumidores amb la borsa

finançament BBVA

La borsa és el mercat en el qual acudeixen les empreses per finançar-se i per poder desenvolupar els seus projectes i les seves activitats. A la borsa, les empreses capten els inversos que passen a ser accionistes de les empreses, el que vol dir que les persones físiques o jurídiques que compren les accions passen a ser copropietaris i copropietàries i també se’ls coneix per inversors.

Recordem que  en el moment en que una persona consumidora inverteix els seus estalvis en una empresa que necessita els seus diners, passa a ser accionista i la normativa de protecció a les persones consumidores ja no l’empara perquè ja no és un consumidor final de productes financers, però hem de saber que la borsa està supervisada per dos organismes. Un de privat que és l’empresa privada, BME (Borses i Mercats Espanyols) i un organisme públic, la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors).

Per tant, en cas de tenir problemes com a inversors, les reclamacions s’hauran de dirigir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Adreces d’interès:
Defensor del Cliente de Bolsas y Mercados Españoles
Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid
Tel: (34) 91.589.16.22/30/59
Fax: (34) 91.589.12.52
E-mail: defensor@bolsasymercados.es
Enllaç al Reglament de funcionament d’aquest servei: enllaç extern al BME
Reclamacions a la comissió Nacional del Mercat de Valors
Per reclamar un cop s’ha obtingut la resposta del “ Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente” de l’entitat financera.
Es pot fer on-line al següent enllaç extern a la CNMV o  utilitzant el següent Formulari i per enviar-lo a:
Servicio de Reclamaciones de la CNMV
C/ Edison, 4 – 28006 Madrid.  Telèfon: 902 149 200.

Normativa relacionada:

ORDEN ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.

Com funciona la borsa?

Totes les operacions borsàries es fan en un entorn virtual, el Sistema d’Interconnexió Borsari Espanyol – SIBE-.

En el primer moment  en que l’empresa posa al mercat les seves accions, parlem de “mercat primari”, però si un accionista decideix amb el temps, desfer-se de les accions que va comprar, a un nou preu de mercat, que pot ser superior o inferior al preu inicial, haurà de fer-ho en el que es coneix com a “mercat secundari”  i ho haurà de fer mitjançant un “intermediari financer” que enviarà a la borsa l’ordre de comprar o vendre.

Es poden consultar els intermediaris financers autoritzats al següent enllaç extern a la CNMV.

Accedint a aquest enllaç podeu seleccionar ‘entitat que us interessi i veure quines són les seves tarifes per a fer-vos la gestió.

Així doncs, les persones que s’han convertit en inversores, saben que poden obtenir guanys quan l’empresa en la que han invertit obté beneficis, que s’anomenen dividends.

I en el moment que vulguin vendre les seves accions, saben que aquestes poden haver augmentat el seu preu o que en el cas que l’empresa no hagi anat bé, aquest preu pot haver disminuït.

En llenguatge borsari quan els preus de les accions pugen es parla d’un mercat alcista o “Bull market”  i si els preus de les accions baixen es parla d’un mercat baixista o “Bear market”.

Les operacions de comprar i vendre es poden fer entre les 9h i les 17h 30 i un cop hem enviat una ordre aquesta es recull en el llibre d’ordres d’una empresa, que va situant les ordres per ordre de preu de compra, o sigui, qui paga més va el primer.

També les ordres de venda es situen en el llibre d’ordres, però a la inversa, qui ven més barat es situa primer.

Si hi ha qui vol comprar i ha qui vol vendre, pel mateix preu, l’operació es tancarà però si algú vol comprar i no hi ha ningú que vulgui vendre, l’operació quedarà anotada a l’espera –ordre pendent-. Aquesta ordre es pot modificar i canviar de preu.

Però abans de les 9h del matí, no tenim tanta informació o si més no, tenim la informació de preus del dia anterior a les 17h 30, pel que entre les 8.30 i les 9h estem en el que anomenem període de subhasta d’obertura i no es poden fer compra vendes, però com  que durant el temps que la borsa ha estat tancada poden haver passat moltes coses en relació a l’empresa que volíem comprar les accions,  es pot decidir canviar el preu de les ordres o abandonar el mercat cancel·lant les ordres de compra o venda, amb el que es calcula un preu d’equilibri per empresa.

Si una persona física o jurídica vol comprar accions pot optar per fer una “ordre de compra limitada” amb la que es marca el preu màxim de compra i de la  mateixa manera, si vol vendre, pot fer servir una “ordre de venda limitada” fixant el preu mínim pel qual vendria les accions d’aquesta empresa.

Però també pot fer una ordre de compra sense marcar cap preu concret i d’aquesta manera es compren a preu de mercat, per això es denominen  “ordre de mercat”.

Una altra modalitat és comprar al millor preu, el que es coneix com a “ordres al millor” i no sabem inicialment el preu que obtindrem, perquè un cop arribés l’ordre al llibre d’ordres, si es de compra, compraríem les més barates i si es de venda vendríem al preu més alt.

Informació per invertir

finançament i inversió responsable

Foto http://ca.wikipedia.org/ amb llicència no comercial sense atribució.

Un dels elements claus per a protegir a les persones estalviadores que volen esdevenir persones inversores és la informació.

La CNMV ha elaborat les Fitxes i guies de l’inversor que ajuden a conèixer tot aquest mon, però el cert és que hi ha una extensa normativa que obliga a donar aquesta informació als inversors i inversores.

L’article 26 de la  Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors estableix que abans de treure la venda de valor s al mercat secundari  l’emissor ha d’elaborar i publicar el fullet informatiu. No obstant això hi ha certes excepcions com  en cas d’ofertes privades (per exemple, les que s’adrecen a menys de 150 inversors o les de valors que tinguin un valor nominal de, com a mínim, 100.000 €), o per a certs tipus d’ofertes públiques o admissions (per exemple, les que s’adrecen als empleats de la companyia o les d’accions que es lliuren gratuïtament als accionistes).

Aquest fullet informatiu ha de ser aprovat prèviament per la CNMV, que verificarà que contingui tota la informació necessària perquè els inversors puguin avaluar els actius i passius, la situació financera, els beneficis i les pèrdues, així com les perspectives de l’emissor i, eventualment, del garant i dels drets inherents als valors.

Podeu consultar-los al següent enllaç extern: Fullets d’emissió i OPV , Fullets d’admissió .

El contingut de l’article 26 de la LMV es desenvolupa al Reial Decret 1310/2005, de 4 de novembre,pel qual es desplega parcialment la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, en matèria d’admissió a negociació de valors en mercats secundaris oficials, d’ofertes públiques de venda o subscripció i del fullet exigible a aquests efectes. 

Què és l’IBEX 35?

L’IBEX 35 és l’índex oficial de la borsa espanyola que es va crear l’any 1992 i està format per les 35 empreses més líquides, que no han de ser necessariament les més grans, és a dir, són les més negociades i van canviant amb el temps, ja que entren i surten empreses periòdicament.

El “Comitè Assessor Tècnic dels índexs IBEX” és qui decideix quines són aquestes 35 empreses.

A la resta del món hi ha index borsaris similars, com els índexs Standard &Pooris i Dow Jones als Estats Units, el CAC 40 a França, el FTSE 100 al Regne Unit, el DAX a Alemanya o el Nikkei al Japó.

S’ha de tenir en compte que l’IBEX 35 s’utilitza com un termòmetre de la borsa per saber si puja o baixa i també s’utilitza com un referent per altres productes financers diferent de les accions, que pugen i baixen el seu valor d’acord amb les pujades i baixades de l’IBEX.

A més del IBEX 35 hi ha altres  índexs IBEX, com ara l’IBEX MEDIUM CAP i l’IBEX SMALL CAP, i els índexs que recullen empreses socialment responsables i que segueixen una certa ètica i bon comportament en la seva activitat diària, com ara l’índex FTSE4GOOD IBEX.

Més informació econòmica sobre les empreses

Pel que fa a les societats, cal recordar també que l’article 281 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital estableix que qualsevol persona podrà obtenir informació del Registre Mercantil de tots els documents dipositats per les societats, durant els últims 6 anys, en concret, segons el que estableix l’article 279 de la mateixa norma, dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat han de presentar, per al seu dipòsit al Registre Mercantil del domicili social, certificació dels acords de la junta de socis d’aprovació d’aquests comptes, degudament signades, i d’aplicació del resultat, així com, si és el cas, dels comptes consolidats, a la qual s’adjuntarà un exemplar de cadascuna d’elles. Els administradors presentaran també, si fos obligatori, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor, quan la societat estigui obligada a auditoria o aquesta s’hagués acordat a petició de la minoria.

Aquesta és doncs també una font d’informació per conèixer les dades de les empreses.

Article publicat al blog : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor:  Francesc Xavier Sánchez Moragas.

Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica:  fxsanchez@icamat.org

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 21 Abril 2015, in BANCS, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: