L’arbitratge de consum i les persones consumidores

La submissió de les parts al Sistema Arbitral del Consum és voluntària, però:

El Laude, que és la resolució que adopta la Junta Arbitral, té caràcter vinculant i executiu per a les dues parts, per tant allò que s’acordi s’ha de complir i si fos necessari es pot fer complir judicialment.

Model de sol·licitud d’arbitratge

Relacions del conveni arbitral i la demanda quant al fons davant un tribunal

Cal optar per l’arbitratge o els tribunals.

El conveni arbitral obliga les parts a complir l’estipulat i impedeix que els tribunals coneguin de les controvèrsies sotmeses a arbitratge, sempre que la part a qui interessi ho invoqui mitjançant declinatòria. El termini per a la proposició de la declinatòria serà dins dels 10 primers dies del termini per contestar la demanda.

Per tant cal tenir en compte que és important presentar la declinatòria, si fos el cas, acompanyada de totes les proves, per al·legar l’existència del procediment arbitral, sobre tot en casos de reclamacions de deutes associats a la reclamació arbitral presentada.

© de la fotografia (F. Xavier Sánchez Moragas)La declinatòria es pot presentar davant del Tribunal que coneix el litigi o bé davant del Tribunal del domicili del demandat, que ja li farà arribar.

La declinatòria no impedeix la iniciació o prossecució de les actuacions arbitrals i la doctrina estableix que també es pot procedir, davant dels tribunals, a contestar la demanda “ad cautelam”, o sigui, per precaució, per si el tribunal no estimés la declinatòria i no dictés l’auto de sobreseïment del procés judicial, sense que això s’hagi de considerar una renúncia tàcita a la via arbitral, d’acord amb la doctrina dels actes propis.

El conveni arbitral no impedirà a cap de les parts, amb anterioritat a les actuacions arbitrals o durant la seva tramitació, sol·licitar d’un tribunal l’adopció de mesures cautelars ni a aquest concedir-les.

Submissió a l’arbitratge de consum per part de les empreses reclamades

distintiu adhesió sistema arbitral

La persona consumidora pot sol·licitar el procediment arbitral i es pot trobar que l’empresa contra la que reclama es trobi en alguna d’aquestes situacions:

Que estigui adherida  al sistema arbitral sense limitacions (**). En aquest cas serà procedent l’arbitratge.

Que estigui adherida al sistema arbitral, però amb limitacions (**), per exemple només per algunes qüestions concretes i d’altres no. En aquest cas, si el que reclamem és una de les qüestions sotmeses a l’arbitratge l’ arbitratge serà procedent i en cas contrari no.

Que l’establiment no estigui adherit al sistema arbitral, però que accepti adherir-s’hi per el cas en qüestió  a proposta d’una Junta Arbitral que hagi rebut una sol·licitud d’arbitratge. En aquest cas l’arbitratge també serà procedent i en el cas que rebutgi l’arbitratge no.

Que en el moment de contractar o comprar béns o serveis hàgim formalitzat un conveni arbitral amb l’empresa per sotmetre el possibles conflictes que sorgeixin. En aquest cas també podrem procedir amb l’arbitratge (*).

(*) En matèria de crèdits i préstecs hipotecaris que tenen per objecte l’habitatge habitual, s’entén que l’empresa prestadora accepta el conveni arbitral sempre que no hagi manifestat expressament al prestatari la voluntat en contra abans de la signatura del contracte.
(*) No són vinculants per als consumidors els convenis arbitrals subscrits amb un empresari abans que sorgeixi el conflicte. La subscripció d’aquest conveni té per a l’empresari la consideració d’acceptació de l’arbitratge per a la solució de les controvèrsies derivades de la relació jurídica a la qual es refereixi, sempre que l’acord de submissió reuneixi els requisits que exigeixen les normes aplicables.
(**) Queden sense efecte els convenis arbitrals i les ofertes públiques d’adhesió a l’arbitratge de consum formalitzats pels qui siguin declarats en concurs de creditors. Amb aquesta finalitat, l’acte de declaració de concurs s’ha de notificar a l’òrgan a través del qual s’ha formalitzat el conveni i a la Junta Arbitral Nacional, i des d’aquest moment el deutor concursat queda exclòs a tots els efectes del Sistema Arbitral del Consum.

Durada del procediment arbitral

El termini per presentar la sol·licitud arbitral dependrà de si existeixen limitacions o no en els respectius convenis arbitrals que s’hagin d’aplicar.

El termini per dictar un laude és de 6 mesos des de l’endemà de l’inici del procediment arbitral, i el pot prorrogar l’òrgan arbitral mitjançant una decisió motivada, llevat d’acord en contra de les parts, per un període no superior a 2 mesos.

El termini per dictar laude s’ha de suspendre, si fos el cas,  per a l’intent de mediació prèvia, per un període no superior a 1 mes des de l’acord d’iniciació del procediment arbitral.

Si les parts aconsegueixen un acord conciliatori sobre tots els aspectes del conflicte, una vegada iniciades les actuacions arbitrals, el termini per dictar el laude conciliatori és de 15 dies des que s’adopti l’acord.

La notificació de les actuacions arbitrals, inclòs el laude, s’ha de fer, a falta d’acord de les parts conforme a la pràctica de la Junta Arbitral de Consum, segons el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Costes del procediment arbitral

distintiu de l'arbitratge de consumL’arbitratge de consum és gratuït, si bé, en el cas de proposar proves, les despeses ocasionades són sufragades per qui les ha proposat i les comunes o coincidents per meitat. Ara bé, les proves proposades d’ofici per l’òrgan arbitral han de ser  costejades per la Junta Arbitral de Consum o per l’Administració de la qual depengui, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

I en el supòsit que l’òrgan arbitral apreciï en el laude mala fe o temeritat, pot distribuir les despeses ocasionades per la pràctica de les proves de forma diferent.

Capacitat d’obrar en el procediment arbitral

Tenen capacitat d’obrar davant les Juntes Arbitrals, a més de les persones que la tenen d’acord amb les normes civils, els menors d’edat per a l’exercici i la defensa dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament juridicoadministratiu sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curadoria. Se n’exceptua el supòsit dels menors incapacitats si l’extensió de la incapacitació afecta l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Legitimació activa

comptadors d'electricitatNomés poden acudir a aquest sistema les persones consumidores que, l’article  111-2.a) de la  Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, defineix com les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa. Qualsevol referència que es faci en aquesta llei al concepte de persona consumidora s’entén que és feta a la persona consumidora o usuària en tant que gaudeix de béns i serveis fruit de l’activitat empresarial en el mercat.

A més de les persones consumidores, en el cas dels litigis en que la part reclamada siguin empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat, l’article  111-1.2 del Codi de Consum estableix que els drets i les obligacions que estableix aquest codi són aplicables, en la mesura que hi siguin compatibles, a:

 • a) Les relacions de prestació de serveis entre les persones físiques empresàries que estiguin dins del règim especial de treballadors autònoms i les empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat.
 • b) Les relacions entre empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat i els ens que tinguin la consideració de microempreses d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, del 6 de maig.

L’article 251-2 del Codi de Consum defineix, en el seu apartat c) com a serveis bàsics, “els serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores. S’hi inclouen els subministraments, els transports, els mitjans audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comunicacions, els assistencials i sanitaris, i els financers i d’assegurances”.

I en el seu apartat d) aquets mateix article defineix els serveis de tracte continuat “els serveis que l’empresari o empresària no presta d’un sol cop, sinó que tenen continuïtat en el temps, de manera periòdica, habitual i en diversos terminis”.

Legitimació passiva

L’empresari o empresària, ja sigui persona física o jurídica, pública o privada, que, en l’acompliment d’un negoci, un ofici o una professió, comercialitza béns o serveis o, de qualsevol altra manera, actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional i s’adhereixi voluntàriament al sistema arbitral de consum.

Representació en el procediment arbitral

Les persones consumidores amb capacitat d’obrar i les empreses poden actuar per mitjà d’un representant i s’entenen amb aquest les actuacions arbitrals, llevat de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar pot actuar en representació d’una altra davant les Juntes Arbitrals de Consum. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumeix aquesta representació.

Però per formular la sol·licitud, entaular recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona se n’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de l’interessat.

La falta o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per realitzat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti l’acreditació o se solucioni el defecte dins el termini de deu dies que ha de concedir amb aquesta finalitat l’òrgan administratiu, o un termini superior si les circumstàncies del cas ho requereixen.

Defensa de les parts en el procediment arbitral

No és obligatori comparèixer al procediment arbitral amb advocat si bé les persones consumidores i les empreses poden actuar assistides d’un/a assessor/a quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.

El procediment arbitral de consum s’ha d’ajustar als principis d’audiència, contradicció, igualtat entre les parts. El que implica que les dues parts puguin exposar i defensar els seus arguments en igualtat de condicions.

052613_1903_Elsdretsdel2.jpgSi bé les Juntes Arbitrals depenen dels Ajuntaments, dels Consells Comarcals, de les Comunitats Autònomes o de l’Estat, els seus òrgans arbitrals estan integrats per representants dels sectors empresarials interessats, de les organitzacions de consumidors i usuaris i de les administracions públiques.

L’arbitratge de consum s’ha de decidir en equitat, llevat que les parts optin expressament per la decisió en dret. Si l’oferta publica d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum s’ha realitzat a l’arbitratge en dret i llevat que el consumidor o l’usuari hagi acceptat expressament l’esmentat arbitratge en la seva sol·licitud, s’ha de comunicar aquest fet al reclamant perquè manifesti la seva conformitat amb la decisió en dret. En cas de no estar-hi d’acord, s’ha de tractar la sol·licitud com si fos dirigida a una empresa no adherida.

Les normes jurídiques aplicables i les estipulacions del contracte serveixen de suport a la decisió en equitat que, en tot cas, ha de ser motivada.

Quan l’arbitratge de consum s’hagi de resoldre en dret i tingui caràcter internacional, segons el que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, la determinació de la legislació aplicable al fons de l’assumpte es farà de conformitat amb el que preveuen els convenis internacionals en els quals Espanya és part o en la legislació comunitària que sigui aplicable.

Un cop iniciat el procediment arbitral s’ha de tenir en compte que amb caràcter general, la no-contestació, inactivitat o incompareixença injustificada de les parts en qualsevol moment del procediment arbitral, inclosa l’audiència, no impedeix que es dicti el laude, ni el priva d’eficàcia, sempre que l’òrgan arbitral pugui decidir la controvèrsia amb els fets i documents que constin en la demanda i contestació, si aquesta s’ha produït.

El silenci, la falta d’activitat o la incompareixença de les parts no es considera assentiment o admissió dels fets al·legats per l’altra part.

Finalització anticipada del procediment arbitral

Si durant les actuacions arbitrals les parts arriben a un acord que posi fi, totalment o parcialment, al conflicte, l’òrgan arbitral ha de donar per acabades les actuacions respecte als punts acordats, i ha d’incorporar  l’acord adoptat al laude, llevat que apreciï motius per oposar-s’hi.

L’òrgan arbitral també ha de donar per acabades les seves actuacions i ha de dictar laude que posi fi al procediment arbitral, sense entrar en el fons de l’assumpte:

 • a) Quan el reclamant no concreti la pretensió o no aporti els elements indispensables per al coneixement del conflicte.
 • b) Quan les parts acordin donar per acabades les actuacions, o
 • c) Quan l’òrgan arbitral comprovi que la prossecució de les actuacions és impossible. En aquest laude s’hi ha de fer constar si queda expedita la via judicial.

Desistiment de l’arbitratge per part de la persona consumidora

Una cosa important que s’ha de tenir en compte és que si bé la persona consumidora pot desistir de la seva sol·licitud d’arbitratge en qualsevol moment, el que vol dir que sol·licita que l’arbitratge s’arxivi, pot passar que l’empresa reclamada accepti o no aquest desistiment i si no ho accepta, perquè per exemple ha presentat una reconvenció contra la persona consumidora per defensar els seus propis drets, o té interès perquè el cas finalitzi en seu arbitral per evitar la possibilitat d’haver d’acudir als tribunals posteriorment, els àrbitres , davant d’aquesta oposició i si li reconeixen a l’empresa un interès legítim a obtenir una solució definitiva del litigi, continuaran amb les actuacions arbitrals i la persona consumidora haurà d’acatar el laude.

Model de desistiment de l’arbitratge

Matèries que poden ser objecte d’arbitratge

Únicament poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre matèries de lliure disposició de les parts conforme a dret.

No poden ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o els conflictes en què hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests, conforme amb el que preveu l’article 57.1 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Junta Arbitral de Consum competent

distintiu d'adhesió limitada sistema arbitralÉs competent per conèixer de les sol·licituds individuals d’arbitratge dels consumidors o usuaris la Junta Arbitral de Consum a la qual les dues parts, de comú acord, sotmetin la resolució del conflicte. En defecte d’acord de les parts, és competent la Junta Arbitral territorial en la qual tingui el seu domicili el consumidor, llevat del que preveu l’apartat següent. Si conforme a aquest criteri hi ha diverses juntes arbitrals territorials competents, ha de conèixer  l’assumpte la d’àmbit territorial inferior.

Quan hi hagi una limitació territorial en l’oferta pública d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, és competent la Junta Arbitral de Consum a la qual s’hagi adherit l’empresa o professional, i si aquestes són diverses, aquella per la qual va optar el consumidor.

Els Òrgans Arbitrals

Hi ha dos tipus d’òrgans arbitrals, els unipersonals i els col·legiats.

Òrgans arbitrals unipersonals

Ha de conèixer dels assumptes un àrbitre únic:

 • a) Quan les parts així ho acordin.
 • b) Quan ho acordi el president de la Junta Arbitral de Consum, sempre que la quantia de la controvèrsia sigui inferior a 300 € i que la falta de complexitat de l’assumpte així ho aconselli.

Les parts es poden oposar a la designació d’un àrbitre únic, cas en què s’ha de procedir a designar un col·legi arbitral.

L’àrbitre únic s’ha de designar entre els àrbitres acreditats proposats per l’Administració pública, llevat que les parts, de comú acord, sol·licitin per raons d’especialitat que l’esmentada designació recaigui en un altre àrbitre acreditat.

Òrgans arbitrals col·legiats

En els supòsits que no s’opti per un òrgan arbitral unipersonal, ha de conèixer dels assumptes un col·legi arbitral integrat per tres àrbitres acreditats elegits cadascun d’ells entre els proposats per l’Administració, les associacions de consumidors i usuaris i les organitzacions empresarials o professionals. Els tres àrbitres han d’actuar de forma col·legiada, i ha d’assumir la presidència l’àrbitre proposat per l’Administració.

Les parts de comú acord poden sol·licitar la designació d’un president de l’òrgan arbitral col·legiat diferent de l’àrbitre proposat per l’Administració pública, quan l’especialitat de la reclamació així ho requereixi o en el supòsit que la reclamació es dirigeixi contra una entitat pública vinculada a l’Administració a la qual estigui adscrita la Junta Arbitral de Consum.

En cas que l’òrgan arbitral estigui compost per tres àrbitres, el laude arbitral, o qualsevol acord o resolució diferents de la mera ordenació i impuls de les actuacions arbitrals, s’ha d’adoptar per majoria. Si no hi ha acord de la majoria, ha de decidir el president.

Efectes paral·lels provocats per la presentació d’una sol·licitud arbitral

reclamacions telefoniaL’article 252-5.5 del  Codi de consum de Catalunya estableix que en el cas dels serveis de tracte continuat no es pot deixar de prestar el servei de tracte continuat per manca de pagament d’algun rebut o alguna factura si la persona consumidora ha presentat alguna reclamació amb relació al rebut o la factura davant del mateix prestador o prestadora o per mitjà dels mecanismes judicials o extrajudicials de resolució de conflictes, pel que si es vol fer efectiu aquest dret, s’ha de comunicar a l’altra part de forma fefaent.

El mateix article, en el seu apartat setè estableix que per a incloure les persones consumidores en fitxers d’impagats, cal que hi hagi prèviament un deute cert, vençut i exigible. Es compleixen aquests requisits si no hi ha cap reclamació pendent de resolució, pel que en cas d’haver presentat una sol·licitud d’arbitratge no es pot incloure a la persona consumidora al fitxer d’impagats i aquesta circumstància s’ha de posar en coneixement del titular del fitxer, per part de la persona consumidora de forma fefaent.

Procediment arbitral

Presentació de la sol·licitud: La persona consumidora que considerin que s’han vulnerat els seus drets reconeguts legalment o contractualment poden presentar una sol·licitud d’arbitratge, aportant si s’escau, còpia del conveni arbitral i en cas que hi hagi oferta pública d’adhesió a l’arbitratge en dret, el reclamant ha d’indicar si presta la seva conformitat perquè es resolgui d’aquesta forma.

Possible millora de la sol·licitud: Si la sol·licitud no reuneix els requisits, el secretari de la Junta Arbitral de Consum ha de requerir al reclamant la seva esmena en un termini que no pot excedir els 15 dies, amb l’advertència que si no se soluciona en el termini concedit se l’ha de tenir per desistit de la sol·licitud, i s’ha de procedir a l’arxivament de les actuacions.

En els casos que existeixi conveni arbitral: Si consta l’existència de conveni arbitral vàlid el president de la Junta Arbitral ha d’acordar la iniciació del procediment arbitral i n’ha d’ordenar la notificació a les parts, en un termini de  30 dies des de l’endemà a la recepció a la Junta competent de la sol·licitud o la seva esmena. En la resolució que acordi l’inici del procediment arbitral consta expressament l’admissió de la sol·licitud d’arbitratge, la invitació a les parts per arribar a un acord a través de la mediació prèvia en els supòsits en què sigui procedent i el trasllat al reclamat de la sol·licitud d’arbitratge perquè, en el termini de 15 dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes per fer valer el seu dret i, si s’escau, presenti els documents que consideri pertinents o proposi les proves de què intenti valer-se.

En els casos en que no consti l’existència d’un conveni arbitral previ o aquest no sigui vàlid: en el termini de trenta dies des de l’endemà a la recepció a la Junta competent de la sol·licitud o la seva esmena, s’ha de donar trasllat de la sol·licitud d’arbitratge al reclamat i s’hi ha de fer constar que aquesta ha estat admesa a tràmit, i se li ha de donar un termini de 15 dies per a l’acceptació de l’arbitratge i de la mediació prèvia en els supòsits en què sigui procedent, i també, si s’escau, per contestar la sol·licitud formulant les al·legacions que consideri oportunes per fer valer el seu dret i, si s’escau, presentar els documents que consideri pertinents o proposar les proves de què s’intenti valer.

Transcorregut l’esmentat termini sense que consti l’acceptació de l’arbitratge pel reclamat, el president de la Junta Arbitral de Consum ha d’ordenar l’arxivament de la sol·licitud, i l’ha de notificar a les parts.

En la notificació al reclamant de la resolució d’arxivament d’actuacions s’hi ha de fer constar expressament l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’arbitratge. Si el reclamat contesta acceptant l’arbitratge de consum, es considera iniciat el procediment en la data d’entrada de l’acceptació a la Junta Arbitral de Consum, i el seu president ha de dictar, no obstant això, un acord exprés d’iniciació del procediment. En la notificació al reclamant de l’acord d’iniciació del procediment s’ha de fer constar expressament l’admissió a tràmit de la sol·licitud d’arbitratge i la invitació a la mediació prèvia, en cas que no consti realitzat aquest tràmit.

Les al·legacions: Les al·legacions presentades pel reclamat tenen el valor de contestació a la sol·licitud d’arbitratge i s’integren, juntament amb la sol·licitud i la documentació aportada per les parts, en el procediment arbitral.

De totes les al·legacions escrites, documents i altres instruments que una de les parts aporti als àrbitres, se n’ha de donar trasllat a l’altra part. Així mateix, s’han de posar a disposició de les parts els documents, dictàmens pericials i altres instruments probatoris en els quals l’òrgan arbitral pugui fundar la seva decisió.

Reconvenció i modificació de les pretensions de les parts: En qualsevol moment abans de la finalització del tràmit d’audiència, les parts poden modificar o ampliar la sol·licitud i la contestació, i es poden plantejar la reconvenció davant de la part reclamant.

Plantejada la reconvenció, els àrbitres l’han d’inadmetre si versa sobre una matèria no susceptible d’arbitratge de consum o si no hi ha connexió entre les seves pretensions i les pretensions de la sol·licitud d’arbitratge. La inadmissió de la reconvenció s’ha de recollir en el laude que posi fi a la controvèrsia.

Admesa la reconvenció, s’atorga al reclamant un termini de 15 dies per presentar al·legacions i, si s’escau, proposar prova, i es procedeix a endarrerir, si és necessari, l’audiència prevista.

Prova: L’òrgan arbitral ha d’emetre resolució sobre l’acceptació o el rebuig de les proves proposades per les parts, i ha de proposar d’ofici, si s’escau, la pràctica de proves complementàries que es considerin imprescindibles per a la solució de la controvèrsia. Són admissibles com a prova els mitjans de reproducció de la paraula, el so i la imatge, així com els instruments que permetin arxivar i conèixer o reproduir paraules, dades, xifres i altres operacions rellevants per al procediment.

L’acord de l’òrgan arbitral sobre la pràctica de les proves s’ha de notificar a les parts amb expressió de la data, l’hora i el lloc de celebració, i s’han de convocar les parts a la pràctica de les proves en què sigui possible la seva presència.

Audiència: L’audiència a les parts pot ser escrita, utilitzant la signatura convencional o electrònica, o oral, ja sigui presencialment o a través de videoconferències o altres mitjans tècnics que permetin la identificació i comunicació directa dels compareixents. Les parts han de ser citades a les audiències amb antelació suficient i amb l’advertència expressa que hi poden presentar les al·legacions i proves que considerin necessàries per fer valer el seu dret.

De l’audiència, se n’aixeca acta que ha de ser signada pel secretari de l’òrgan arbitral.

Terminació de les actuacions i laude: La forma i el contingut del laude que, en tot cas, ha de ser motivat, s’ha de regir pel que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. En aquest laude s’hi ha de fer constar si queda expedita la via judicial.

El laude produeix efectes de cosa jutjada i davant seu només es pot exercitar l’acció d’anul·lació i, si s’escau, sol·licitar la revisió d’acord amb el que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil per a les sentències fermes

Acció d’anul·lació del laude: Contra un laude definitiu es pot exercir l’acció d’anul·lació. L’acció d’anul·lació del laude s’ha d’exercir dins els 2 mesos següents a la notificació o, en cas que s’hagi sol·licitat correcció, aclariment o complement del laude, des de la notificació de la resolució sobre aquesta sol·licitud, o des de l’expiració del termini per adoptar-la.

Els motius que ha de provar la part que ho sol·liciti són:

 • a) Que el conveni arbitral no existeix o no és vàlid.
 • b) Que no ha estat degudament notificada de la designació d’un àrbitre o de les actuacions arbitrals o no ha pogut, per qualsevol altra raó, fer valer els seus drets.
 • c) Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió.
 • d) Que la designació dels àrbitres o el procediment arbitral no s’han ajustat a l’acord entre les parts, llevat que l’acord sigui contrari a una norma imperativa d’aquesta Llei, o, a falta de l’esmentat acord, que no s’han ajustat a aquesta Llei.
 • e) Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge.
 • f) Que el laude és contrari a l’ordre públic.

Els motius que contenen els paràgrafs b), e) i f) poden ser apreciats pel tribunal que conegui de l’acció d’anul·lació d’ofici o a instància del ministeri fiscal en relació amb els interessos la defensa dels quals li està legalment atribuïda.

En els casos que preveuen els paràgrafs c) i e), l’anul·lació afecta només els pronunciaments del laude sobre qüestions no sotmeses a decisió dels àrbitres o no susceptibles d’arbitratge, sempre que es puguin separar de les altres.

Protecció de dades

La Junta Arbitral de Consum ha d’informar a les parts que d’acord amb el que disposen els articles 1 i 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’inclouran en un fitxer anomenat “XXXXXXXX” les dades recollides en el procediment amb la finalitat de registrar, gestionar i fer el seguiment dels expedients de la Junta Arbitral de Consum. En relació amb aquestes dades es pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant la persona responsable del fitxer, a l’adreça XXXXXXXXXXX.

També ha d’informar que d’acord amb el que disposa l’article 6 de l’esmentada llei, les dades recollides podran ser tractades per a l’exercici de les funcions pròpies que són competència de la Junta Arbitral de Consumi i entre d’altres, d’acord amb l’article 30.3 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, totes les al·legacions escrites, documents i altres instruments que una part aporti als àrbitres s’han de traslladar a l’altra part. Així mateix, s’han de posar a disposició de les parts els documents, dictàmens pericials i altres instruments probatoris en què els àrbitres puguin fonamentar la decisió.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 24 Desembre 2015, in ANEM A RECLAMAR, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 comentaris.

%d bloggers like this: