Hem guanyat un arbitratge de consum però l’empresa no vol complir el laude. Què podem fer?

La LLEI 60/2003, de 23 de desembre –LA-, d’arbitratge, estableix en el seu article 43 que el  laude produeix efectes de cosa jutjada i davant seu només es pot exercir l’acció d’anul·lació i, si escau, sol·licitar la revisió d’acord amb el que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil per les sentències fermes .

Però un cop obtingut un laude arbitral, pot passar que la part que estigui obligada a complir amb aquest laude, arribat el moment, es negui a fer-ho i en aquests casos, la part que ha obtingut el laude al seu favor podrà sol·licitar l’auxili dels  jutjats per tal que ordenin a aquesta part el compliment forçós del mateix, o dit d’una altra manera, per tal que l’obligui a complir el que ha dit el col·legi arbitral de la Junta Arbitral de Consum.

Passos que cal seguir per a  l’execució forçosa dels laudes arbitrals

Els passos que cal seguir per fer complir un laude els trobarem, d’acord amb l’article 44 de la LA, a la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil –LEC-, concretament en el seu llibre III articles 517 a 747, ambdós inclosos, que inclou l’execució de les sentències i els altres títol extrajudicials: arts. 517-523.

El primer que cal tenir en compte és que l’article  517.2.2n,  estableix que el laude arbitral és un títol que comporta l’execució.

Cal esperar a que el laude sigui ferm?

O el que és el mateix, cal esperar a que finalitzi el termini que tenen les parts per exercir l’acció d’anul·lació del laude?

Recordem que d’acord amb l’article 41 de la LA, els motius pels quals es pot exercir l’acció d’anul·lació d’un laude arbitral si es proven aquests motius són:

a) Que el conveni arbitral no existeix o no és vàlid.
b) Que no ha estat degudament notificada de la designació d’un àrbitre o de les actuacions arbitrals o no ha pogut, per qualsevol altra raó, fer valer els seus drets.
c) Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió.
d) Que la designació dels àrbitres o el procediment arbitral no s’han ajustat a l’acord entre les parts, llevat que l’acord sigui contrari a una norma imperativa d’aquesta Llei, o, a falta de l’esmentat acord, que no s’han ajustat a aquesta Llei.
e) Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no susceptibles d’arbitratge.
f) Que el laude és contrari a l’ordre públic.

Els motius que contenen els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat anterior poden ser apreciats pel tribunal que conegui de l’acció d’anul·lació d’ofici o a instància del ministeri fiscal en relació amb els interessos la defensa dels quals li està legalment atribuïda.

052613_1903_Elsdretsdel2.jpgEn els casos que preveuen els paràgrafs c) i e), l’anul·lació afecta només els pronunciaments del laude sobre qüestions no sotmeses a decisió dels àrbitres o no susceptibles d’arbitratge, sempre que es puguin separar de les altres.

D’acord amb l’article 41.4 de la LA l’acció d’anul·lació del laude s’ha d’exercir dins els dos mesos següents a la notificació o, en cas que s’hagi sol·licitat correcció, aclariment o complement del laude, des de la notificació de la resolució sobre aquesta sol·licitud, o des de l’expiració del termini per adoptar-la.

Doncs  bé, a la pregunta de si hem d’esperar a que el laude sigui ferm, d’acord amb l’article 45 de la LA, la resposta és que no, perquè el laude és executable encara que contra aquest s’hagi exercit acció d’anul·lació, si bé  en aquests casos l’executat pot sol·licitar al tribunal competent la suspensió de l’execució, sempre que ofereixi caució pel valor de la condemna més els danys i perjudicis que es puguin derivar de la demora en l’execució del laude.

La caució es pot constituir en qualsevol de les formes que preveu el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 529 de la Llei d’enjudiciament civil. Presentada la sol·licitud de suspensió, el tribunal, després d’escoltar l’executant, ha de resoldre sobre la caució. Contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs.

El secretari judicial ha d’aixecar la suspensió i ordenar que continuï l’execució quan consti al tribunal la desestimació de l’acció d’anul·lació, sense perjudici del dret de l’executant a sol·licitar, si escau, indemnització dels danys i perjudicis causats per la demora en l’execució, mitjançant les vies ordenades en els article 712 i següents de la Llei d’enjudiciament civil.

El secretari judicial aixecarà l’execució, amb els efectes que preveuen els articles 533 i 534 de la Llei d’enjudiciament civil, quan consti al tribunal que ha estat estimada l’acció d’anul·lació.

Si l’anul·lació afecta només a les qüestions a què es refereix l’apartat 3 de l’article 41 i subsisteixen altres pronunciaments del laude, es considera estimació parcial, als efectes que preveu l’apartat 2 de l’article 533 de la Llei d’enjudiciament civil.

Coses que ha de tenir en compte la persona consumidora si l’altra part exerceix l’acció d’anul·lació

L’article 42 de la LA estableix que aquesta acció se substancia per les vies del judici verbal, sense perjudici de les especialitats següents:

a) La demanda s’ha de presentar d’acord amb el que estableix l’article 399 de la LEC, acompanyada dels documents justificatius de la seva pretensió, del conveni arbitral i del laude, i, si cas, contindrà la proposició dels mitjans de prova la pràctica interessi l’actor.
b) El secretari judicial ha de traslladar la demanda al demandat, perquè contesti en el termini de vint dies. En la contestació, acompanyada dels documents justificatius de la seva oposició, haurà de proposar tots els mitjans de prova de què intenti valer-se. D’aquest escrit, i dels documents que l’acompanyen, s’ha de traslladar a l’actor perquè pugui presentar documents addicionals o proposar la pràctica de prova.
c) Contestada la demanda o transcorregut el corresponent termini, el secretari judicial citarà a la vista, si així ho sol·liciten les parts en els seus escrits de demanda i contestació. Si en els seus escrits no haguessin sol·licitat la celebració de vista, o quan l’única prova proposada sigui la de documents, i aquests ja s’hagin aportat al procés sense ser impugnats, o en el cas dels informes pericials no sigui necessària la ratificació, el tribunal ha de dictar sentència, sense més tràmit.

Davant de la sentència que es dicti no es pot interposar cap recurs.

Quan de temps hem d’esperar per exercir l’acció d’execució?

distintiu adhesió sistema arbitralEn primer lloc, hem de tenir en compte que l’article 37 de la LA estableix que en el laude s’establirà el termini que tenen les parts per complir  amb el que s’hagi acordat i que en l’article 50 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum s’estableix que la notificació de les actuacions arbitrals, inclòs el laude, s’ha de fer, a falta d’acord de les parts conforme a la pràctica de la Junta Arbitral de Consum, segons el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que en el seu article 58 estableix que:

  1. S’han de notificar als interessats les resolucions i els actes administratius que afectin els seus drets i interessos, en els termes que preveu l’article següent.
  2. Qualsevol notificació s’ha de tramitar dins del termini de deu dies a partir de la data en què l’acte s’hagi dictat, i ha de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és definitiu o no en la via administrativa, l’expressió dels recursos que siguin procedents, l’òrgan davant el qual s’han de presentar i el termini per interposar-los, sens perjudici que els interessats en puguin exercir, si s’escau, qualsevol altre que estimin procedent.
  3. Les notificacions que continguin el text íntegre de l’acte i ometin algun del altres requisits que preveu l’apartat anterior tenen efecte a partir de la data en què l’interessat dugui a terme actuacions que impliquin el coneixement del contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la notificació o resolució, o interposi qualsevol recurs que sigui procedent.
  4. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, i als únics efectes d’entendre complerta l’obligació de notificar dins del termini màxim de durada dels procediments, n’hi ha prou amb la notificació que contingui almenys el text íntegre de la resolució, així com l’intent de notificació acreditat degudament.

Però el que ara ens interessa especialment, a l’hora d’instar l’execució del laude, és que l’article 548 de la LEC que estableix que:

Article 548

Termini d’espera de l’execució de resolucions processals o arbitrals o acords de mediació.

No s’ha de despatxar execució de resolucions processals o arbitrals o d’acords de mediació, dins els vint dies posteriors a aquell en què la resolució de condemna sigui ferma, o la resolució d’aprovació del conveni o de signatura de l’acord hagi estat notificada a l’executat.

Per tant, cal esperar com a mínim els 20 dies des de la notificació del laude per al compliment voluntari del laude arbitral  o cas que el laude n’estableixi un de superior, el que s’estableixi en el laude.

Fins quan podem esperar a instar l’execució del laude arbitral? Quan caduca l’acció executiva?

Doncs d’acord amb el que estableix l’article  518 de la LEC l’acció executiva fonamentada en resolució arbitral caduca si no s’interposa la demanda executiva corresponent dins els cinc anys següents a la fermesa de la sentència o resolució.

Què és el recurs de revisió del laude i quins efectes té?

L’article 43 de la LA estableix que contra el laude, a més d’exercir l’acció d’anul·lació que ja hem explicat, també es pot sol·licitar la revisió conforme al que s’estableix a la LEC per a les sentències fermes, en els seus articles 509 a 516.

La revisió s’ha de sol·licitar a la Sala Civil del Tribunal Suprem o dels tribunals superiors de justícia, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Els motius s’han de fonamentar, pel que ara ens ocupa, en :

1r. Si després de pronunciada, es recobren o s’obtenen documents decisius dels quals no s’ha pogut disposar per força major o per obra de la part en favor de la qual s’ha dictat.
2n. Si s’ha dictat en virtut de documents dels quals, en el moment de dictar-se, una de les parts ignorava que havien estat declarats falsos en un procés penal, o la falsedat dels quals s’hagi declarat després penalment.
3r. Si s’ha dictat en virtut d’una prova testifical o pericial, i els testimonis o els pèrits han estat condemnats per fals testimoni donat en les declaracions que van servir de fonament a la sentència.
4t. Si s’ha guanyat injustament en virtut de suborn, violència o maquinació fraudulenta.

distintiu d'adhesió limitada sistema arbitralPot sol·licitar la revisió qui hagi estat part perjudicada laude impugnat i el termini màxim per fer-ho és de cinc anys des de la data de la publicació del laude que es pretén impugnar. Ara bé, dins d’aquest termini es pot sol·licitar la revisió sempre que no hagin transcorregut tres mesos des del dia en què es descobreixin els documents decisius, el suborn, la violència o el frau, o en què s’hagi reconegut o declarat la falsedat.

Per poder interposar la demanda de revisió és indispensable que s’hi adjunti un document justificatiu d’haver dipositat a l’establiment destinat a aquest efecte la quantitat de 300 euros.

Aquesta quantitat s’ha de retornar si el tribunal estima la demanda de revisió.

Presentada i admesa la demanda de revisió, el secretari judicial ha de sol·licitar que es remetin al tribunal totes les actuacions de l’arbitratge del laude del qual s’impugna, i ha de citar tots els que hi hagin litigat, o els seus drethavents, perquè dins el termini de vint dies contestin a la demanda i hi exposin el que convingui al seu dret.

Contestada la demanda de revisió o transcorregut el termini anterior sense haver-ho fet, el secretari judicial ha de convocar les parts a una vista que s’ha de substanciar d’acord amb el que disposen els articles 440 i següents de la LEC.

D’acord amb el que estableix l’article  515 de la LEC les demandes de revisió no suspenen l’execució dels laudes ferms que les motivin, llevat del que disposa l’article 566 d’aquesta Llei.

Si el tribunal considera procedent la revisió sol·licitada, ho ha de declarar i ha de rescindir la sentència impugnada. A continuació ha de manar que s’expedeixi certificació de la decisió i ha de retornar les actuacions al tribunal del qual procedeixin perquè les parts usin del seu dret, segons els convingui, en el judici corresponent.

En aquest judici, s’han de prendre com a base i no es poden discutir les declaracions fetes en el laude de revisió.

Si el tribunal desestima la revisió sol·licitada, s’ha de condemnar a costes el demandant,que perd el dipòsit que hagi deixat.

Contra la sentència que dicti el tribunal de revisió no es pot interposar cap recurs.

A quin jutjat s’ha de presentar l’acció d’execució del laude?

Oficina municipal d'informació al consumidorD’acord amb els articles 117 de la Constitució Espanyola, 21, 22.1 i 85.1 de la Llei orgànica del poder judicial i 5, 36 i 45 de la LEC, la jurisdicció ordinària civil és l’única competent per conèixer de l’execució respecte de els negocis o demandes civils que se suscitin en territori espanyol entre espanyols, entre estrangers i entre espanyols i estrangers d’acord amb el que estableix la Llei orgànica del poder judicial i en els tractats i convenis internacionals en què Espanya sigui part.

Dins d’aquesta, correspon la competència per executar els laudes arbitrals al Jutjat de Primera Instància del lloc on s’ha dictat el laude, per aplicació del que disposen els article 85 de la Llei orgànica del poder judicial i 45, 61 i 545.2 de la LEC.

Article 545 de la LEC

Tribunal competent. Forma de les resolucions en l’execució forçosa

  1. Quan el títol sigui un laude arbitral o un acord de mediació, és competent per denegar o autoritzar l’execució i el despatx corresponent el jutjat de primera instància del lloc en què s’hagi dictat el laude o s’hagi signat l’acord de mediació.

Cal advocat/da i procurador/a ?

Doncs depèn.

En principi no cal perquè d’acord amb l’article 539.1 LEC, com que  la resolució arbitral en la que funda el seu títol executiu s’ha dictat en un procés en què no és preceptiva la intervenció de lletrat ni procurador, tampoc és preceptiva la seva assistència en l’acció d’execució, però si que cal si la quantitat supera els 2.000 € .

Article 539

Representació i defensa. Costes i despeses de l’execució

  1. L’executant i l’executat han d’estar dirigits per un lletrat i representats per un procurador, llevat que es tracti de l’execució de resolucions dictades en processos en què no sigui preceptiva la intervenció dels professionals esmentats.

Per a l’execució derivada de processos monitoris en què no hi hagi hagut oposició, s’ha de requerir la intervenció d’advocat i procurador sempre que la quantitat per la qual es despatxi execució sigui superior a 2.000 euros.

Per a l’execució derivada d’un acord de mediació o un laude arbitral es requereix la intervenció d’advocat i procurador sempre que la quantitat per la qual es despatxi execució sigui superior a 2.000 euros.

La demanda per exercir l’acció d’execució

En tot cas, amb assessorament lletrat o no, el procediment s’inicia per mitjà de demanda que reuneix tots els requisits exigits en l’article 549.1 de la LEC, a la qual s’han d’acompanyar els documents exigits en l’article 550 i concordants de la LEC.

Article 549

Demanda executiva. Contingut

  1. Només s’ha de despatxar execució a petició de part, en forma de demanda, en la qual s’han d’expressar:

1r. El títol en què es fonamenta l’executant.

2n. La tutela executiva que es pretén, en relació amb el títol executiu que s’addueix, precisant, si s’escau, la quantitat que es reclami d’acord amb el que disposa l’article 575 d’aquesta Llei.

3r. Els béns de l’executat susceptibles d’embargament de què tingui coneixement i, si s’escau, si els considera suficients per al fi de l’execució.

4t. Si s’escau, les mesures de localització i investigació que sol·liciti a l’empara de l’article 590 d’aquesta Llei.

5è. La persona o les persones, amb expressió de les seves circumstàncies identificatives, davant les quals es pretengui el despatx de l’execució, pel fet d’aparèixer en el títol com a deutors o pel fet d’estar subjectes a l’execució segons el que disposen els articles 538 a 544 d’aquesta Llei.

Quines despeses pot implicar el procediment d’execució?

Pel que fa a les taxes, cal recordar que la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses –LTAJ- estableix en el seu article 4.1.e) l’exempció per la interposició de la demanda d’execució de laudes dictats per les Juntes Arbitrals de Consum, pel que en el cas d’haver anat al procediment arbitral i haver d’exigir l’execució del laude, no caldrà pagar cap taxa.

I pel que fa a les costes d’aquesta execució han de ser imposades a l’executat, conforme al que disposen els articles 394 i 539.2 de la Llei d’enjudiciament civil.

Article 539.2 de la LEC

En les actuacions del procés d’execució per a les quals aquesta Llei prevegi expressament pronunciament sobre costes, les parts han de satisfer les despeses i costes que els corresponguin de conformitat amb el que preveu l’article 241 d’aquesta Llei, sense perjudici dels reemborsaments que siguin procedents després de la decisió del tribunal o, si s’escau, del secretari judicial sobre les costes.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret. Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 27 Abril 2016, in ANEM A RECLAMAR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: