Què cal saber per anar a l’audiència d’un procediment arbitral?

El dia de l’audiència

Després d’haver presentat la nostra sol·licitud arbitral davant de la corresponent Junta Arbitral de Consum i d’haver intentat la mediació prèvia sense haver arribat a cap acord ens arribarà la citació per comparèixer a l’audiència.

Aquesta audiència a les parts pot ser escrita, utilitzant la signatura convencional o electrònica, o oral, ja sigui presencialment o a través de videoconferències o altres mitjans tècnics que permetin la identificació i comunicació directa dels compareixents.

Amb qui podem anar a la vista?

Les parts poden intervenir directament o per mitjà dels seus representants.

distintiu de l'arbitratge de consumCom que estem dins d’un procediment arbitral que segueix el procediment administratiu, les parts  amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant i s’entenen amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar pot actuar en representació d’una altra davant les Juntes Arbitrals.

Cal tenir en compte que per formular les sol·licituds arbitrals, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona se n’ha d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna, o mitjançant una declaració en compareixença personal de l’interessat. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumeix aquesta representació.

La falta o l’acreditació insuficient de la representació no impedeix que es tingui per realitzat l’acte de què es tracti, sempre que s’aporti l’acreditació o se solucioni el defecte dins el termini de deu dies que ha de concedir amb aquesta finalitat l’òrgan arbitral, o un termini superior si les circumstàncies del cas ho requereixen.

Per altra banda, les parts poden actuar assistits d’un/a assessor/a quan ho considerin convenient en defensa dels seus interessos.

Què passa si alguna de les part no compareix?

Les parts han de ser citades a les audiències amb antelació suficient  però amb caràcter general, l’ incompareixença injustificada de les parts en l’audiència, no impedeix que es dicti el laude, ni el priva d’eficàcia, sempre que l’òrgan arbitral pugui decidir la controvèrsia amb els fets i documents que constin en la demanda i contestació, si aquesta s’ha produït.

Quan una de les parts no comparegui a una audiència o no presenti proves, els àrbitres poden continuar les actuacions i dictar el laude amb fonament a les proves de què disposin.

S’ha de tenir molt en compte que la incompareixença de les parts no es considera assentiment o admissió dels fets al·legats per l’altra part.

A quines persones veurem el dia de la vista?

Normalment ens trobarem amb quatre persones que seran les competents per decidir sobre la solució del conflicte.

Una d’aquestes persones és el secretari o la secretària de l’òrgan arbitral, que té veu però no té vot.

A aquesta persona li correspon, entre d’altres, el deixar constància de la realització d’actes procedimentals i de la producció de fets amb transcendència procedimental mitjançant les oportunes diligències i aixecar acta de l’audiència i signar-la.

Les altres tres persones són els àrbitres del col·legi arbitral.

Aquestes tres persones s’han elegit cadascun d’ells entre els proposats per l’Administració, les associacions de consumidors i usuaris i les organitzacions empresarials o professionals.

Els tres àrbitres actuen de forma col·legiada, i un d’aquests àrbitres actua com a President/a, concretament el que  ha proposat per l’Administració de la que depèn la Junta Arbitral de consum.

Com es decideix per solucionar el conflicte?

A diferència de les audiències en els tribunals, que sempre es decideix en dret, hem de saber que l’arbitratge de consum s’ha de decidir en equitat, llevat que les parts optin expressament per la decisió en dret.

Això vol dir que es decidirà d’acord amb el saber i l’enteniment dels àrbitres i que les  normes jurídiques aplicables i les estipulacions del contracte serviran de suport a la decisió en equitat, però es parteix dels fets per arribar a les conseqüències jurídiques i no de les normes per analitzar els fets.

En tot cas, la decisió sempre haurà de ser motivada.

El  procediment arbitral de consum s’ha d’ajustar als principis d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts i per aquest motiu, les parts poden presentar les al·legacions i proves que considerin necessàries per fer valer el seu dret.

Quines proves es poden admetre?

Es poden admetre com a prova els mitjans de reproducció de la paraula, el so i la imatge, així com els instruments que permetin arxivar i conèixer o reproduir paraules, dades, xifres i altres operacions rellevants per al procediment.

L’òrgan arbitral ha d’emetre resolució sobre l’acceptació o el rebuig de les proves proposades per les parts i les despeses ocasionades per les proves practicades a sol·licitud de cada part les ha de pagar qui les ha proposat i les proposen les dues parts per meitat.

Què pot fer l’òrgan arbitral?

052613_1903_Elsdretsdel2.jpgEl col·legi arbitral pot instar les parts a la conciliació.

El col·legi arbitral ha de donar trasllat a les parts totes les al·legacions escrites, documents i altres instruments que una de les parts aporti als àrbitres i també s’han de posar a disposició de les parts els documents, dictàmens pericials i altres instruments probatoris en els quals l’òrgan arbitral pugui fundar la seva decisió.

Com que en qualsevol moment abans de la finalització del tràmit d’audiència, les parts poden modificar o ampliar la sol·licitud i la contestació, i es poden plantejar la reconvenció davant de la part reclamant, si es planteja la reconvenció, s’ha de tenir en compte que els àrbitres no la poden admetre si versa sobre una matèria no susceptible d’arbitratge de consum o si no hi ha connexió entre les seves pretensions i les pretensions de la sol·licitud d’arbitratge. En aquest cas, la inadmissió de la reconvenció s’ha de recollir en el laude que posi fi a la controvèrsia.

Però si s’admet la reconvenció, s’ha d’atorgar al reclamant un termini de quinze dies per presentar al·legacions i, si s’escau, proposar prova, i s’ha de procedir  a endarrerir, si és necessari, l’audiència prevista.

L’òrgan arbitral ha de proposar d’ofici, si s’escau, la pràctica de proves complementàries que es considerin imprescindibles per a la solució de la controvèrsia i les ha de pagar, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries.

Llevat que hi hagi un acord en contra de les parts, els àrbitres poden nomenar, d’ofici o a instància d’una part, un o més perits perquè dictaminin sobre matèries concretes, i requerir qualsevol de les parts perquè faciliti al perit tota la informació pertinent, li presenti per a la seva inspecció tots els documents o objectes pertinents o li proporcioni accés a aquests.

Llevat que hi hagi un acord en contra de les parts, quan una part ho sol·liciti o quan els àrbitres ho considerin necessari, qualsevol perit, després de la presentació del dictamen, ha de participar en una audiència en la qual els àrbitres i les parts, per si o assistides de perits, el poden interrogar.

Què passa quan l’òrgan arbitral apreciï mala fe d’una de les parts ?

Doncs que si ambdues parts han proposat la mateixa prova, malgrat que les despeses ocasionades s’hagin de repartir per meitat. En el supòsit que l’òrgan arbitral apreciï en el laude mala fe o temeritat, pot distribuir les despeses ocasionades per la pràctica de les proves de forma diferent de la que preveu el paràgraf anterior.

La decisió final. El laude

Quan  l’òrgan arbitral està compost per tres àrbitres, el laude arbitral, o qualsevol acord o resolució diferents de la mera ordenació i impuls de les actuacions arbitrals, s’ha d’adoptar per majoria. Si no hi ha acord de la majoria, decideix el/la president/a.

Qualsevol laude ha de constar per escrit i ser estar signat pels àrbitres, que poden expressar la seva opinió discrepant.

Quan hi hagi més d’un àrbitre, n’hi ha prou amb les signatures de la majoria dels membres del col·legi arbitral o només la del president, sempre que es manifestin les raons de la falta d’una o més signatures.

Si durant les actuacions arbitrals les parts arriben a un acord que posi fi, totalment o parcialment, al conflicte, l’òrgan arbitral ha de donar per acabades les actuacions respecte als punts acordats, i ha d’incorporar l’acord adoptat al laude, llevat que apreciï motius per oposar-s’hi.

L’òrgan arbitral també ha de donar per acabades les seves actuacions i ha de dictar laude que posi fi al procediment arbitral, sense entrar en el fons de l’assumpte:

a) Quan el reclamant no concreti la pretensió o no aporti els elements indispensables per al coneixement del conflicte.

b) Quan les parts acordin donar per acabades les actuacions, o

c) Quan l’òrgan arbitral comprovi que la prossecució de les actuacions és impossible.

En aquest laude s’hi ha de fer constar si queda expedita la via judicial.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. Es recorda que en cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 5 Juny 2016, in ANEM A RECLAMAR, DRETS PERSONES CONSUMIDORES and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: