Model d’escrit de reclamació prèvia de devolució de les quantitats indegudament satisfetes en aplicació de clàusules sòl

Servei d’Atenció al client

Entitat ____________________________________________________

Adreça:____________________________________________________

Assumpte: Reclamació prèvia de devolució de les quantitats indegudament satisfetes en aplicació de clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària.

El/la Sr/a, _________________________________________________, major d’edat, amb DNI nº _____________, i el/la Sr/a ______________________________________, major d’edat, amb DNI nº______________ amb domicili al carrer ___________________________, amb nº de telèfon ________________ i correu electrònic ____________________________, respectivament, com a titulars del préstec hipotecari subscrit amb l’entitat _______________________________, davant de la sucursal nº_____________ d’aquesta entitat, ubicada a __________________, al Carrar/Avinguda/Plaça _____________________________________, nº_________, compareixen i com millor procedeixi en dret DIUEN:

PRIMER.- Que els qui subscriuen, tenen la condició de persones consumidores, d’acord amb el que s’estableix al Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

SEGON.- Que en data _____________ varen subscriure amb aquesta entitat bancària, un préstec hipotecari, per import de _______________, a retornar en __________ anys, signant l’escriptura davant del notari de __________________ el/la Sr/a. _______________________________, amb el número de protocol ________________ per a l’habitatge situada a ______________ nº ____, pis ____, porta _____ del municipi de ________________________.

TERCER.- Que aquest contracte té incorporada una clàusula de límit de variació del tipus d’interès, en la qual s’estableix que el tipus d’interès aplicable en cap cas serà inferior al …….%.

QUART.- Que d’acord amb el que estableix l’article 2.3 del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, aquesta clàusula té la consideració de  clàusula sòl i en la nostra qualitat de consumidors, considerem que aquesta clàusula ha de ser considerada com a nul·la per falta de transparència i falta d’informació.

CINQUÈ.- Que d’acord amb les diferents sentències del Tribunal Suprem, que les declara nul·les per la seva falta de transparència i perquè generen un desequilibri contractual important, que desvirtua l’essència mateixa del contracte de préstecs a interès variable subscrit, i considerant també la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21/12/16, on es determina que els bancs han de retornar totes les quantitats pagades de més per l’aplicació de la clàusula sòl.

SISÈ.- Que l’article 3.1 del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, estableix que les entitats de crèdit hauran d’implantar un sistema de reclamació prèvia a la interposició de demandes judicials, que tindrà caràcter voluntari per a les persones consumidores i que l’objecte serà atendre les peticions que aquestes formulin en l’àmbit d’aquest Reial Decret Llei. 

Per tot el que s’ha exposat, procedim a formular la reclamació prèvia de devolució de les quantitats indegudament satisfetes i sol·licitem que aquesta entitat efectuí un càlcul de la quantitat a retornar, en aplicació dels criteris fixats a les sentències assenyalades,  considerant nul·la la clàusula terra aplicada  des de la data de la primera revisió fins la darrera quota pagada i ens ho comuniqui, d’acord amb el que estableix el procediment establert pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener i en el cas què aquesta entitat consideri que la devolució no és procedent, ens comuniqui les raons en les quals  motiva la seva decisió.

Aquesta reclamació prèvia de devolució de les quantitats indegudament satisfetes tindrà els efectes previstos a l’article 3 del  Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener,  i  a l’article 394 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. i en el  cas que  en el termini de tres mesos des de la presentació d’aquesta reclamació prèvia, no es porti a terme aquesta comunicació,  entendrem finalitzat el procediment extrajudicial i ens reservem les accions judicials oportunes.

Restem a la seva disposició

Signatura                                             Signatura

Sr/a_________________________  Sr/a ___________________________

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 25 gener 2017, in BANCS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: