Preguntes i respostes sobre el mecanisme de reclamació extrajudicial de les clàusules sòl

S’ha establert un sistema extrajudicial per recuperar els diners de les clàusules terra

Aquest procediment pretén  facilitar la devolució de les quantitats indegudament satisfetes per les persones consumidores a les entitats de crèdit, en aplicació de determinades clàusules sòl contingudes en contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, sense necessitat d’haver d’anar a la via judicial.

Amb aquest sistema es pot presentar una  reclamació prèvia a la via judicial, sol·licitant la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pel consumidor en aplicació de les clàusules sòl.

Què passa si la persona consumidora utilitza aquest sistema extrajudicial?

Doncs que haurà d’esperar a que s’acabi el procediment abans de poder anar a la via judicial,

pel que les parts no podran exercir entre si cap acció judicial o extrajudicial en relació amb l’objecte de la reclamació prèvia durant el temps en què aquesta es substanciï.

En el cas que s’interposés demanda amb anterioritat a la finalització del procediment i amb el mateix objecte que la reclamació d’aquest article, quan se’n tingui constància, es produirà la suspensió del procés fins que es resolgui la reclamació prèvia.

S’hi pot acollir una persona consumidora si ja té un procediment judicial en curs?

Si. En els procediments judicials en curs a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, en què es dirimeixi una pretensió inclosa en el seu àmbit, exercida per un o diversos consumidors davant d’una entitat de crèdit, les parts de comú acord es podran sotmetre a aquet procediment de reclamació prèvia, sol·licitant la suspensió del procés, de conformitat amb el que disposa la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.

Quin cost té aquest sistema per a les persones consumidores?

Aquest procediment és gratuït. La formalització de l’escriptura pública i la inscripció registral que, si escau, pogués derivar de l’acord entre l’entitat financera i el consumidor meritarà exclusivament els drets aranzelaris notarials i registrals corresponents, de manera respectiva, a un document sense quantia i a una inscripció mínima , qualsevol que sigui la base.

A partir de quan es pot presentar la reclamació?

Les reclamacions es poden presentar a partir del dia 21 de gener de 2017, però les entitats tenen fins el dia 21 de febrer de 2017 per designar un departament o servei especialitzat que tingui per objecte atendre les reclamacions presentades.

Per presentar la vostra reclamació, podeu utilitzar els models que les mateixes entitats bancàries posin a la vostra disposició, ja sigui a les seves oficines presencials  o les seves pàgines web i si encara no ho han fet en el moment de presentar-la, podeu consultar un advocat, advocada o associació de persones consumidores.

A títol merament d’exemple i amb caràcter merament orientatiu, es podria presentar un escrit de l’estil d’aquest model, advertint que pot ser necessari adaptar-lo a les diferents circumstàncies personals.

Si la reclamació es presenta a la sucursal de l’entitat bancària, és important portar dues còpies de la reclamació i demanar que hi posin el segell d’entrada del banc i que ens retornin una de les còpies segellada, per tenir-ne constància.

Si la reclamació s’ha d’enviar al servei d’atenció al client i es fa per correu, és important fer-ho per correu certificat, amb acusament de recepció, o millor encara, mitjançant burofax.

Si la reclamació es presenta per correu electrònic, mireu de conservar el correu enviat  i l’acusament de recepció de l’enviament, de la recepció i de la lectura.

Quan de temps tenen les entitats bancàries per poder contestar a les reclamacions?

El termini màxim perquè el consumidor i l’entitat arribin a un acord i es posi a disposició del primer la quantitat a retornar serà de 3 mesos a comptar de la presentació de la reclamació.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que aquest termini no començarà a comptar fins que l’entitat bancària no hagi posat en marxa el departament de reclamacions corresponent, o que hagi transcorregut el termini fixat d’un mes sense fer-ho.

Així doncs,  la durada màxima d’aquest procediment serà de 4 mesos a comptar del dia 21 de gener de 2017.

És un sistema obligatori per a les entitats bancàries?

El sistema és obligatori per a les entitats bancàries, però això no vol dir que hagin de retornar els diners obligatòriament.

  • L’entitat de crèdit pot rebutjar expressament la sol·licitud de la persona consumidora.

  • L’entitat de crèdit pot, fins i tot,  no contestar la reclamació dins del termini de tres mesos establerts en el procediment de reclamació.

És aquest procediment obligatori per a les persones consumidores?

No, les persones consumidores poden seguir aquest procediment de forma voluntària.

Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit haurà d’efectuar un càlcul de la quantitat a retornar i remetre una comunicació a la persona consumidora.

Un cop la persona consumidora rebi la resposta, és aconsellable que consulti a una associació de persones consumidores, un servei públic de consum o un advocat o advocada.

No cal prendre la decisió amb urgència perquè hi ha un termini de 15 dies per tal de poder analitzar la proposta.

En el cas en què l’entitat consideri que la devolució no és procedent,  li ha de comunicar a la persona consumidora,  les raons en què es motiva la seva decisió, i en aquest cas es donarà per conclòs el procediment extrajudicial.

Quines són les obligacions concretes de les entitats bancàries?

Abans del  dia 21 de febrer de 2017, totes les entitats han de  disposar d’un departament o servei especialitzat que tingui per objecte atendre les reclamacions presentades i han de posar a disposició dels seus clients, en totes les oficines obertes al públic, així com en seves pàgines web, la informació següent:

L’existència del departament o servei, amb indicació de la seva adreça postal i electrònica, encarregat de la resolució de les reclamacions.

L’obligació per part de l’entitat d’atendre i resoldre les reclamacions presentades pels seus clients, en el termini de tres mesos des de la presentació en el departament o servei corresponent.

Referències a la normativa de transparència i protecció del client de serveis financers.

L’existència d’aquest procediment, amb una descripció concreta del seu contingut, i la possibilitat d’acollir-se a ell per a aquells clients que tinguin les clàusules sòl incloses en els seus contractes.

Un cop arribat a l’acord, quin termini hi ha per retornar els diners?

La persona consumidora haurà de  manifestar si està d’acord amb el càlcul. Si ho estigués, l’entitat de crèdit ha d’acordar amb la persona consumidora la devolució de l’efectiu.

Però malgrat això, encara pot passar que l’entitat no retorni aquesta quantitat acordada. En aquests casos, als efectes que la persona consumidora  pugui adoptar les mesures que consideri oportunes, s’entendrà que el procediment extrajudicial ha conclòs sense acord si, transcorregut el termini de 3 mesos, no s’ha posat a disposició del consumidor de manera efectiva la quantitat oferta.

Pot l’entitat bancària oferir una mesura diferent a la devolució d’aquests diners?

Si. Un cop convinguda la quantitat a retornar, la persona consumidora i l’entitat de crèdit podran acordar l’adopció d’una mesura compensatòria diferent de la devolució de l’efectiu. En aquest cas l’entitat de crèdit ha de subministrar-li una valoració que li permeti conèixer l’efecte de la mesura compensatòria i concedir-li un termini de 15 dies perquè manifesti la seva conformitat.

L’acceptació d’una mesura compensatòria requerirà que el consumidor hagi rebut informació suficient i adequada sobre la quantitat a retornar, la mesura compensatòria i el valor econòmic d’aquesta mesura. L’acceptació de la mesura compensatòria informada amb aquesta extensió ha de ser manuscrita i en document a part en què també quedi constància del compliment del termini de 15 dies.

Article publicat al blog : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor:  Francesc Xavier Sánchez Moragas.

Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica:  fxsanchez@icamat.org

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 25 gener 2017, in BANCS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: