Renovar o sol·licitar el nou bo social

Sol·liciteu el nou bo social !!

En un altre article d’aquest mateix bloc ja vaig parlar del bo social de l’electricitat, però ara hi han hagut canvis importants i tothom que vulgui seguir amb el bo social, si ja el tenia concedit en el moment que ha canviar la normativa, ho ha de fer abans del dia 10 d’abril de 2018, termini que des del Ministeri ja han avançat que segurament es prorrogarà fins el mes d’octubre de 2018.

Per avisar a tothom d’aquest canvi de condicions, la “Disposició addicional primera” del Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric estableix que  els comercialitzadors de referència han de remetre als seus clients acollits al PVPC una carta, juntament amb les factures que s’emetin durant els sis mesos següents a l’entrada en vigor de l’ordre del ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital amb la finalitat de comunicar l’existència de les noves condicions per aplicar el bo social i publicitar el procediment per sol·licitar-lo i les persones beneficiàries potencials de la condició de consumidor vulnerable ja poden cursar la seva sol·licitud a partir de la data d’entrada en vigor de l’ordre esmentada.

Per altra banda, a la “Disposició transitòria primera”, s’estableix que les persones que, d’acord amb la normativa anterior, en la data d’entrada en vigor de l’ordre ministerial, siguin beneficiaris del bo social, disposen del termini de sis mesos des de la data d’entrada en vigor de l’ordre esmentada per acreditar la condició de consumidor vulnerable de conformitat amb el que disposa aquest Reial decret.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi sol·licitat i acreditat la condició del consumidor vulnerable, el bo social s’ha de deixar d’aplicar a partir de la primera factura emesa pel comercialitzador de referència, o bé en la factura immediatament posterior.

Què és el bo social?

El Bo Social s’aplica exclusivament en l’àmbit del consum d’energia elèctrica, no n’hi ha en el cas del gas ni en el cas de l’aigua, encara que en aquest cas es pot aplicar el cànon social que podeu consultar en aquest enllaç.

El bo social és un descompte sobre el Preu Voluntari per el Petit Consumidor (PVPC), pel que el primer que hem de saber és que per poder obtenir aquests avantatges en el preu de l’electricitat, hem d’estar en el mercat regulat, no en el mercat lliure. Per poder saber si esteu en el mercat regulat, busqueu el vostre contracte o mireu la darrera factura de l’electricitat, hi ha de posar PVPC i a més, heu de mirar que la potència contractada sigui igual o inferior a 10 kW, cosa que és força normal, perquè 10 Kw són molts per un habitatge normal.

Les empreses comercialitzadores del PVPC a Catalunya són:

Comercialitzadora Telèfon Adreça web Adreça  postal
Endesa Energía XXI, S.L.U. 800 760 333 Endesa Apartat. Correus 1.167,
41080 Sevilla
Iberdrola Comercialización de
Último Recurso, S.A.U.
900 200 708 Iberdrola Apartat. Correos 61.017,
28080 Madrid
Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 900 100 283 Gas Natural Apartat. Correus 61.084
28080 Madrid
EDP Comercializadora de
Último Recurso, S.A.
900 902 947 EDP Apartat. Correus 191
33080 Oviedo
Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. 900 10 10 05 VIESGO Apartat. Correus 460, 39080 Santander

A la pàgina web del comercialitzador de referència, així com a les seves oficines d’atenció presencial al consumidor, quan n’hi hagi, han d’estar disponibles els formularis de sol·licitud del bo social.

Si esteu en el mercat lliure i voleu passar al mercat regulat PVPC, ho podeu fer, però abans mireu si teniu alguna permanència pactada amb la vostra companyia elèctrica. Si la teniu mireu si s’ha establert alguna penalització i en aquest cas, haureu de mirar si us surt a compte o bé haureu d’esperar a que finalitzi el contracte i després ja podreu passar al mercat regulat i sol·licitar el bo social.

Els descomptes que es poden aconseguir van del 25% per les persones consumidores vulnerables, a un 40% si s’és consumidor vulnerable sever, al 100% si s’és persona consumidora amb risc d’exclusió social.

El descompte s’aplica sobre el terme d’energia i sobre el terme de potència del PVPC. En el terme d’energia, hi ha un límit màxim anual d’energia amb dret a descompte que es calcula prorratejant aquest, entre el nombre de dies que comprèn cada factura. L’energia per sobre d’aquest límit es facturarà al PVPC sense descompte.

Els límits d’energia sobre els quals s’aplicarà el descompte corresponent són els següents:

Tipologia       Anual       Mensual
(Aproximat)
Unitat familiar sense menors o demandant individual   1.200 kWh      100 kWh
Unitat Familiar amb un menor   1.680 kWh      140 kWh
Unitat familiar amb dos menors   2.040 kWh      170 kWh
Unitat familiar de famílies nombroses   3.600 kWh      300 kWh
Unitat familiar amb la condició de pensionista   1.680 kWh      140 kWh

Definicions legals importants

El Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric en els seus articles 3 i 4 respectivament,  ens fa una nova definició de persones consumidores, en relació al subministrament de l’electricitat, són la figura de la persona consumidora vulnerable, prsona consumidora vulnerable severa i la persona consumidora en risc d’exclusió social.

La persona consumidora vulnerable

Al efectes, com he dit, del subministrament elèctric, és la persona titular d’un punt de subministrament d’electricitat a la residència habitual que, sent persona física, estigui acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i compleixi algun dels següents requisits:

  1. Que la seva renda o, en cas de formar part d’una unitat familiar (*), la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi sigui igual o inferior:
  • A)a 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) (**) de 14 pagues, en cas que no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar;
  • B)a 2 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
  • C) a 2,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.

Els multiplicadors de renda respecte de l’índex IPREM de 14 pagues s’han d’incrementar, en cada cas, en 0,5, sempre que concorri alguna de les circumstàncies especials següents:

a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

b) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de violència de gènere, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

(*) Es considera unitat familiar la constituïda d’acord amb el que disposa l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni:
Unitat Familiar: 
1a La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi ha:
a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests.
b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
2a En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre i que reuneixin els requisits a què es refereix la regla 1a de aquest article.
(**) L’indicador públic de renda múltiples –IPREM-  és un índex referència del nivell de renda que serveix per a determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics de l’Estat, i que substitueix en aquesta funció al salari mínim interprofessional (SMI).Es pot obtenir més informació al següent enllaç.
  1. Tenir el títol de família nombrosa.
  2. Que el mateix consumidor i, en cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres d’aquesta que tinguin ingressos, siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a les classes de pensió esmentades, i no percebin altres ingressos.

La persona consumidora vulnerable severa

Quan es compleixen els requisits de persona consumidora vulnerable pel que fa a la seva renda, dels que hem parlat abans i  el consumidor i, si s’escau, la unitat familiar a la qual pertanyi, tinguin una renda anual inferior o igual al 50% dels llindars que estableix l’apartat anterior, incrementats si s’escau d’acord amb el que correspongui, el consumidor s’ha de considerar vulnerable sever. Així mateix, també s’ha de considerar vulnerable sever quan el consumidor i, si s’escau, la unitat familiar a la qual pertanyi, tinguin una renda anual inferior o igual a una vegada l’IPREM a 14 pagues o dues vegades aquest, en cas que estigui en la situació de l’apartat C) o B), respectivament.

En tot cas, perquè un consumidor sigui considerat vulnerable ha d’acreditar el compliment dels requisits que s’estableixin per ordre del ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

La persona consumidora en risc d’exclusió social

Es  denomina persona consumidora en risc d’exclusió social el consumidor la persona  que reuneixi els requisits per ser vulnerable sever, i que sigui atès pels serveis socials d’una Administració autonòmica o local que financi almenys el 50 per cent de l’import de la seva factura,  circumstància que s’ha d’acreditar mitjançant un document expedit pels serveis socials de les administracions públiques referides.

En aquests casos, el  subministrament a un consumidor que hagi acreditat els requisits de l’apartat anterior i estigui acollit a la tarifa d’últim recurs (TUR) corresponent s’ha de considerar subministrament d’electricitat essencial, d’acord amb el que preveu l’article 52.4.j) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i per tant, no se li pot tallar l’electricitat.

Com es pot demanar el bo social?

Demaneu informació a la vostra empresa distribuïdora o bé aneu al portal de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i en concret al seu enllaç on s’explica molt bé aquest tema del bo social. També podeu trobar més informació a l’enllaç del  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Fer la sol·licitud

L’article 7.2 del Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric s’estableix que la persona consumidora que es vulgui acollir al bo social ha de presentar al comercialitzador de referència la sol·licitud corresponent ajustada al model que s’aprovi, juntament amb la documentació que, si s’escau, s’indiqui en el model esmentat. Aquesta sol·licitud es pot presentar per algun dels mitjans següents:

a) Per telèfon, a través del número disponible a la pàgina web del comercialitzador de referència. Aquest número també ha d’estar publicat a la pàgina web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

b) A les oficines del comercialitzador de referència, quan n’hi hagi.

c) Per fax o a través de l’adreça de correu electrònic que comuniqui el comercialitzador de referència en la seva pàgina web i en la seva factura.

d) Per correu postal a l’adreça que comuniqui el comercialitzador de referència en la seva pàgina web i en la seva factura.

e) A través de la pàgina web del comercialitzador de referència.

En aquesta sol·licitud, tant el titular del punt de subministrament d’electricitat com la resta de membres de més de 14 anys i amb capacitat per obrar que, si s’escau, integrin la unitat familiar a la qual pertanyi, han de donar el consentiment exprés perquè, a l’efecte de comprovar els requisits a què se subordina l’aplicació del bo social, el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital pugui sol·licitar informació d’altres administracions competents en la matèria. En el cas de les famílies nombroses, la sol·licitud ha de recollir de manera expressa que el consentiment s’estén durant la vigència del títol de família nombrosa corresponent.

Així mateix, en la sol·licitud esmentada tant el titular del punt de subministrament com la resta de membres de més de 14 anys i amb capacitat per obrar que, si s’escau, integrin la unitat familiar a la qual pertanyi, han de donar el consentiment exprés perquè la comercialitzadora de referència pugui sol·licitar en qualsevol moment informació de les administracions corresponents, ja sigui de les autonòmiques o locals els serveis socials de les quals estiguin atenent o hagin d’atendre el consumidor que compleixi els requisits per ser vulnerable, ja sigui de l’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. El consentiment atorgat a la comercialitzadora de referència en cap cas implica l’autorització per tenir accés a informació sobre les circumstàncies especials que recull l’article 3.3. 6. El consentiment prestat, que s’estén durant el període d’aplicació del bo social, es pot revocar lliurement en qualsevol moment, a partir del qual no es pot comprovar si concorren les circumstàncies necessàries per ser considerat consumidor vulnerable, i en conseqüència no es pot ser beneficiari del bo social a partir d’aquell moment.

La verificació de la sol·licitud

L’article 8 del  Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric estableix que una vegada rebuda la sol·licitud d’aplicació del bo social, el comercialitzador de referència, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte a la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, ha de comprovar les dades que conté la sol·licitud. Els mecanismes d’intercanvi d’aquesta informació s’han establert a la Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual es posa en marxa l’aplicació telemàtica que permeti al comercialitzador de referència comprovar que el sol·licitant del bo social compleix els requisits per ser considerat consumidor vulnerable .

A partir d’aquí, el comercialitzador de referència té un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de la recepció de la sol·licitud completa del bo social amb la documentació acreditativa que, si s’escau, sigui necessària, per comunicar al sol·licitant el resultat de les comprovacions efectuades per aplicar el bo social. En cas que es denegui la sol·licitud, el comercialitzador de referència ha d’indicar al sol·licitant la raó de la denegació. Si hi ha discrepàncies, els consumidors poden reclamar davant els serveis de consum corresponents, en els termes que estableixi la normativa de defensa dels consumidors.

Per tant, els serveis públics de consum, municipals, comarcals, provincials o autonòmics, poden haver de tramitar les reclamacions per denegació del bo social elèctric.

L’aplicació del bo social

L’article 9 del  Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric estableix que el bo social es merita a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, si s’escau, sigui necessària. S’ha d’aplicar en la factura següent, sempre que aquesta factura s’emeti transcorreguts com a mínim quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud completa del consumidor per part del comercialitzador de referència. En cas contrari, l’aplicació s’ha de fer des de la factura immediatament posterior. Tot això, excepte si es perd alguna de les condicions que donen dret a la percepció.

El bo social s’ha d’aplicar durant el termini de dos anys, llevat que amb anterioritat es produeixi la pèrdua d’alguna de les condicions que donen dret a percebre’l.

En el cas de les famílies nombroses que siguin perceptores del bo social, l’aplicació del bo social s’estén al període en què estigui vigent el títol de família nombrosa corresponent.

En cas que abans del termini de dos anys, o abans que finalitzi el període de vigència del títol de família nombrosa, es produeixi la pèrdua d’alguna de les condicions que donen dret a la percepció del bo social, aquest s’ha de deixar d’aplicar des del dia en què es materialitzi la pèrdua de la condició. El comercialitzador de referència ha de regularitzar el subministrament d’electricitat aplicant el PVPC, calculat segons el que disposa el Reial decret 216/2014, de 28 de març, en la factura següent que emeti, sempre que tingui coneixement d’aquest fet quinze dies hàbils abans de l’emissió de la factura. En cas contrari, la regularització s’ha de fer des de la factura immediatament posterior.

Renovació del bo social

L’article 10 del Reial Decret  897/2017 de 6 octubre, regula consumidor vulnerable, el bo social i mesures protecció consumidors domèstics energia elèctric estableix que abans de la finalització del termini de dos anys, i en tot cas amb una antelació mínima de quinze dies hàbils de la finalització d’aquest termini, el consumidor titular del punt de subministrament d’electricitat acollit al bo social en pot sol·licitar la renovació. Aquesta renovació es pot sol·licitar novament abans del terme dels dos anys addicionals esmentats i, successivament, abans de la finalització de cadascuna de les renovacions ulteriors, mentre es mantinguin els requisits que donen dret a aplicar el bo social, així com el consentiment exprés del titular i de tots els membres de la seva unitat familiar de més de 14 anys i amb capacitat per obrar per a comprovar els requisits.

Una vegada rebuda la sol·licitud, s’ha de continuar aplicant el bo social al consumidor en els termes en què s’estava fent fins que aquesta tingui resposta, i per comprovar que es manté el compliment dels requisits. Una vegada s’hagi comprovat que es mantenen aquests requisits, el comercialitzador de referència ha de comunicar al consumidor la renovació del bo social pel termini de dos anys, amb indicació expressa de la data fins a la qual és aplicable.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal  com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 25 Març 2018, in electricitat, SERVEIS BÀSICS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: