L’abonament social a les tarifes del servei bàsic de telefonia i els aspectes obligatoris relacionats amb l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional

El servei universal del servei telefònic i la seva funció social

Per moltes persones el telèfon és un element bàsic de la seva vida i no m’estic referint al fet que moltes persones ens hàgim acostumat a consumir serveis telefònics i de dades d’internet per comunicar-nos a les xarxes socials, amb el wassap, o que puguem jugar a totes hores amb els videojocs que ens podem descarregar fàcilment amb els telèfons intel·ligents…

No, al que em refereixo és al servei bàsic que el telèfon ofereix a les persones malaltes, que han de poder trucar al metge quan ho necessitin, persones dependents que necessiten el seu “ teleassistència” o persones   que viuen soles i que necessiten  poder contactar en qualsevol moment amb algú de la seva família.

En aquests casos, no estem davant de serveis de telefonia vinculats al oci sinó davant de serveis essencials que considerem bàsics com a societat del benestar i que no podem permetre que hi hagi persones que per les seves circumstàncies personals no hi pugui accedir.

Per altra banda, hi ha persones amb diversitat funcional que també necessiten que els serveis de telefonia els puguin ajudar en el seu dia  a dia i per això, les persones invidents que no poden consultar els números telefònics a les guies, han de tenir certes compensacions quan truquen als números telefònics d’atenció comercial, demanant la informació d’un número d’un abonat o abonada per poder-los trucar. Aquests números comercials cobren pel servei que ens donen, però no és lògic que cobrin a qui no té cap altra possibilitat per trucar, que consultar-los obligatòriament.

I que passa amb les persones sordes que han de comunicar-se amb videotrucades perquè s’han d’expressar amb el llenguatge dels signes. Són serveis que en circumstàncies normals serien més cars que les trucades de veu tradicionals.

En definitiva, els serveis de telefonia han de poder garantir un accés a totes les persones, amb independència de les seves circumstàncies personals, de forma igualitària i per aquest motiu, les normatives de consum regulen les proteccions que han d’atendre aquestes circumstàncies especials, en considerar-se col·lectius de persones consumidores especialment protegides.

El servei universal i els col·lectius de persones consumidores especialment protegides

En un altre article d’aquest bloc ja vaig parlar dels drets de les persones usuàries dels serveis de telefonia i en concret, vaig comentar que l’article 4 del Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques –RDCDUSCE- establia com a obligació, la prestació del servei universal, que entre d’altres ha de garantir que totes les persones usuàries  puguin   obtenir una connexió a la xarxa telefònica pública des d’una ubicació fixa i   accedir a la prestació del servei telefònic disponible al públic, sempre que   les seves sol·licituds es considerin raonables.

La connexió ha d’oferir la   possibilitat d’establir comunicacions de dades a una velocitat suficient per   accedir de forma funcional a Internet.

Actualment, aquesta connexió mínima s’ha establert de tal manera que l’usuari pot sol·licitar i obtenir de l’operador designat, una línia de connexió a la xarxa amb servei telefònic, amb servei d’accés a Internet de banda ampla a 1 Mbps, o amb tots dos serveis.

També pot obtenir la prestació del servei d’accés a Internet de banda ampla a 1 Mbps sobre una línia existent.

Així doncs, aquest servei mínim ha de poder gaudir dels serveis de veu i dades a uns preus mínims i accessibles.

Els preus fixats pels serveis universals són els següents (Informació publicada al següent portal oficial http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/InformeUniversal/Paginas/ConexServTelefyBA.aspx ).

Es poden actualitzar les tarifes al següent enllaç extern: http://www.movistar.es/tarifas

Els preus màxims de la quota d’alta i de la quota mensual que podrà aplicar Telefónica (Movistar) segons les prestacions sol·licitades i sense incloure impostos, a 1 de gener de 2017, són:

Línia + servei telefònic (línia individual): Quota d’alta de 83,53 € i quota mensual de 14,379 €.
Banda ampla a 1Mbps sobre línia existent: Quota d’alta de 0 € i quota mensual de 19,90 €.
Línia + Banda ampla a 1Mbps (sense servei telefònic): Quota d’alta de 66 € i quota mensual de 29,90 €.
Línia + servei telefònic + Banda ampla a 1Mbps: Quota d’alta 83,53 € i quota mensual de 34,279 € (14,379 + 19,900).
La quota mensual del servei d’accés a Internet de banda ampla inclou la transmissió de dades a 1 Mbps / 256Kbps amb un límit de descàrrega de 5 Gbytes (superat el límit, la velocitat es redueix a 128 Kbps / 64Kbps).
La quota mensual del servei telefònic inclou la recepció de trucades i totes les altres facilitats associades a aquest servei, a excepció de les trucades realitzades a números no gratuïts, les tarifes màximes a 1 de gener de 2017 i sense incloure impostos, són:
Metropolitana o provincial: Establiment de 0,1544 € i preu per minut de 0,0154 €.
Interprovincial: Establiment de 0,15 € 44 i preu per minut de 0,0741 €.
A mòbils nacionals: Establiment de 0,1595 € i preu per minut de 0,155 € en horari normal (1) i 0,1029 € en horari reduït (2).
(1) Horari tarifa normal: LV (8 a 22 h.), Dissabtes (8 a 14 h.)
(2) Horari tarifa reduïda: La resta.

L’abonament social

Hi ha però una bonificació de les tarifes dirigida especialment a les persones grans.

Podem trobar tota la informació al següent enllaç: https://atencionalcliente.movistar.es/pregunta-frecuente/abono-social/

MOVISTAR ofereix  una tarifa destinada a persones jubilades i pensionistes, que consisteix en una reducció del 70% de la quota d’alta de la línia telefònica fixa individual i del 95% de la quota mensual de la mateixa.

Per poder gaudir d’aquesta tarifa cal:

 • Ser jubilat o pensionista.
 • Que la renda familiar no superi els 9.023,50 euros de conformitat amb l’últim Certificat d’IRPF disponible en el moment de la sol·licitud de l’Abonament Social.

Com es pot sol·licitar?

 • Mitjançant Fax, al número 901 50 37 00.
 • Mitjançant carta, l’apartat de correus: 423 Codi Postal: 48080- Bilbao.
 • O per correu electrònic a l’adreça: abonosocial@telefonica.com

Cal indicar les següents dades:

 • Nom i cognoms del titular. Si el titular de la línia fos el cònjuge del sol·licitant, incloure també el seu nom, cognoms i DNI.
 • DNI.
 • Número de telèfon per al qual sol·licita l’Abonament Social.
 • Documentació justificativa de la situació familiar

Cal tenir en compte que:

L’Abonament Social és incompatible amb qualsevol producte que inclogui de forma empaquetada la quota de línia individual, entre d’altres: Movistar Fusió +, Línies amb trucades (Línia Tarifa Plana, Planazo a Fixos i Mòbils, Contracte Bàsic, …).

Persones consumidores amb diversitat funcional

Un altre dels serveis que estan inclosos en el servei universal són els que han de garantir que els usuaris finals amb  diversitat funcional tinguin accés al servei telefònic disponible al públic des d’una   ubicació fixa en condicions equiparables a les que s’ofereixen a la resta d’usuaris   finals i que  les persones amb necessitats   socials especials disposin d’opcions o paquets de tarifes que difereixin de   les aplicades en condicions normals d’explotació comercial i que els permetin   tenir accés al servei telefònic disponible al públic des d’una ubicació fixa   i fer-ne ús.

L’operador designat ha de garantir l’existència d’una oferta suficient i tecnològicament actualitzada de terminals especials, adaptats als diferents tipus de discapacitats, i fer una difusió suficient de la mateixa.

Podem trobar més informació al següent enllaç: http://www.movistar.es/particulares/accesibilidad/

Problemes de visió

Les persones usuàries invidents o amb greus dificultats visuals han de gaudir de:

 • Una franquícia de 10 trucades mensuals al servei de consulta telefònica sobre números d’abonat 11822. Movistar ofereix doncs la franquícia d’oferir les 10 primeres trucades gratis al mes al seu servei 11822 pels clients que tenen registrats en les seves bases de dades. Per tant, no cal contractació expressa, però si comunicar a Movistar aquesta circumstància.
 • Les factures i la publicitat i informació subministrada als altres abonats del servei telefònic fix sobre les condicions de prestació del servei, en llenguatge Braille o en lletres grans, de forma gratuïta.
 • La guia telefònica universal accessible i gratuïta per a consultes a través d’Internet
 • Les cabines telefòniques han d’incorporar  progressivament un major nombre de facilitats per a millorar les condicions d’accessibilitat, com ara: una plataforma vocal d’ajudes dinàmiques dirigides a facilitar el l’ús del terminal, una indicació auditiva de crèdit mínim insuficient en el moment de realitzar trucades telefòniques, així com un major contrast a la pantalla del nou frontal.

Problemes d’audició i/o fonació

Els usuaris sords o amb greus dificultats auditives han de disposar de:

 • Un pla especial de preus per a les trucades que es realitzin des de qualsevol punt del territori nacional al Centre d’intermediació telefònica per a persones sordes (preu igual al d’una trucada metropolitana).
 • Cabines amb facilitats per millorar la seva accessibilitat, com ara la dotació de càpsula magnètica amb acoblament inductiu per audiòfons, la facilitat d’amplificació del volum i l’adaptació dels cartells informatius de manera que incloguin els pictogrames adequats indicant aquestes facilitats.

Sobre el “Centre d’intermediació telefònica per a persones sordes”

Podeu trobar més informació al següent enllaç extern del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El Centre d’Intermediació és un servei promogut per la Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat mitjançant el qual es facilita la comunicació entre persones sordes, amb discapacitat auditiva i / o fonació que són usuàries de telèfons de text, telèfons mòbils, fax, correu electrònic o videoconferència, amb persones oients i serveis que utilitzen telèfons convencionals.

Per utilitzar el Centre d’Intermediació, l’usuari sord, amb discapacitat auditiva i / o de fonació té a la seva disposició múltiples canals de comunicació: l’intèrpret o operador del Centre rep el contacte pel canal escollit, informa a l’usuari que ha contactat amb el servei i seguidament transmet el missatge a aquella persona amb la qual l’usuari desitja contactar. De la mateixa manera s’estableix la comunicació quan és una persona oient la qual vol entrar en contacte amb una persona sorda, amb discapacitat auditiva i / o de fonació.

El Centre d’Intermediació Telefònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat presta el seu servei de manera ininterrompuda, 24 hores al dia i 365 dies a l’any (de 8 a 20 hores per al servei de videointermediació).

Quins canals hi ha disponibles?

Amb l’ajut d’una  persona oient, aquesta  pot trucar al telèfon 901 55 88 55 per contactar amb el Centre d’Intermediació, que, seguint les indicacions de la persona oient, /na operador/a del servei es posarà en contacte pel canal que se sol·liciti amb la persona sorda, amb discapacitat auditiva i / o fonació.

També es poden utilitzar els telèfons de text, on els usuaris d’aquest tipus de dispositius tenen a la seva disposició els següents telèfons:

 • DTS: 901 51 10 10
 • DTS-Urgències: 900 21 11 12
 • Amper: 901 56 88 66

També es poden utilitzar els SMS, fax i correu electrònic. Tot usuari del Centre d’Intermediació pot enviar missatges de text (SMS) al número 610 44 49 91, fax al 901 51 50 11 o correus electrònics a l’adreça cii@sertel.es  per sol·licitar la intermediació.

També es poden utilitzar dispositius mòbils compatibles. Amb aquests telèfons les persones amb diversitat funcional auditiva/fonació, es poden descarregar una aplicació que permet a les persones sordes transformar les seves telèfons mòbils a telèfons de text i poder així comunicar-se amb persones oients a través dels operadors del Centre d’Intermediació des de qualsevol ubicació que els seus mòbils disposin de cobertura amb accés a Internet.

També és pot utilitzar la videoconferència. Aquest sistema permet la connexió de vídeo i d’àudio a temps real a través d’un vídeo-intèrpret que realitza les tasques d’intermediació sol·licitades per cada usuari. És possible contactar amb aquest servei a través dels següents dispositius : Els usuaris d’ordinadors fixos o portàtils poden accedir al servei mitjançant aquest enllaç de inici de videoconferència . Els usuaris de telèfon mòbil amb tecnologia 3G hauran de realitzar una videotrucada al telèfon: 914.387.071 . Els usuaris de telèfons de vídeo hauran de realitzar una trucada a l’identificador SIP: 1031908 . Els usuaris de càmeres de vídeo IP hauran de realitzar una trucada de vídeo a la IP: 85.62.218.7

El cost d’aquests serveis

La tarifació de la diferent numeració varia en funció del tipus d’acord a què s’hagi arribat amb l’operador de telecomunicacions, per tant, cal consultar al nostre operador de telefonia.

En tot cas,  els costos d’enviament de SMS no ha d’excedir els 0,15 € / u + IVA

Persones amb mobilitat reduïda

Les persones usuàries de cabines en cadira de rodes o de baixa alçària han de poder disposar d’un alt percentatge de terminals accessibles.

 

 

La normativa reguladora

El Reglament del servei Universal el trobem al Reial Decret 424/2005, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, modificat pel  Reial decret 726/2011, de 20 de maig .

En concret, cal tenir en compte el que estableix el seu article 35

Concepte i objectius. 1. La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, a proposta dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i d’Economia i Hisenda, i amb l’informe previ de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, ha de garantir el caràcter assequible dels preus dels serveis inclosos dins del servei universal. Són objecte d’especial consideració els col·lectius de pensionistes i jubilats de renda familiar baixa i el col·lectiu de les persones amb discapacitat a les quals es refereix l’article 33.1.
S’entén que els preus dels serveis inclosos en el servei universal són assequibles per als usuaris quan es compleixin els objectius següents
a) Que els preus dels serveis inclosos en el servei universal en zones d’alt cost, rurals, insulars i distants siguin comparables als preus d’aquests serveis en àrees urbanes, tenint-ne en compte, entre d’altres factors, els costos i els col·lectius amb necessitats socials especials de conformitat amb aquest reglament.
b) Que s’asseguri l’eliminació de barreres de preus que impedeixin a les persones amb discapacitat l’accés i ús dels serveis inclosos en el servei universal en condicions equivalents a la resta d’usuaris.
c) Que existeixi una oferta suficient, a preu uniforme, de telèfons d’ús públic en el domini públic d’ús comú, en tot el territori abastat per cada designació. Els preus de les trucades efectuades des d’aquests terminals han de ser comparables als de les efectuades pels abonats en aplicació de l’apartat a) anterior, tenint en compte els costos unitaris de la seva prestació a través de telèfons públics de pagament.
 d) Que s’ofereixin plans de preus en els quals l’import de les quotes d’alta, el dels conceptes assimilats i el de les quotes periòdiques fixes d’abonament no limitin la possibilitat de ser usuari del servei.
e) Que el servei de consulta telefònica sobre números d’abonat, referit a l’article 31, sigui accessible a tots els usuaris del servei telefònic disponible al públic a preus que no suposin una limitació a les necessitats d’utilització d’aquest pels usuaris.
2. Per assolir els objectius esmentats a l’apartat anterior, l’operador designat, segons escaigui, ha d’oferir als seus abonats:
 a) Programes de preus d’accés i ús dels serveis inclosos en el servei universal que permetin el màxim control de la despesa per part de l’usuari i, en particular, els següents:
1r Abonament social. Aquest pla de preus està destinat a jubilats i pensionistes amb una renda familiar que no excedeixi de l’indicador que determini, en cada moment, la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, i consisteix en l’aplicació d’una bonificació en l’import de la quota d’alta i en la quota fixa de caràcter periòdic de la connexió a la xarxa.
2n Usuaris cecs o amb greu discapacitat visual. Consisteix en l’aplicació d’una determinada franquícia en les trucades al servei de consulta telefònica sobre números d’abonat, i a l’establiment de les condicions per a la recepció gratuïta de les factures i de la publicitat i informació subministrada als altres abonats de telefonia fixa sobre les condicions de prestació dels serveis, en sistema Braille o en lletres grans o bé en un format electrònic accessible, segons sigui la seva necessitat per a l’accés apropiat a la informació.
3r Usuaris sords o amb discapacitat auditiva greu o persones amb greus problemes en la parla. Aquest pla especial de preus s’ha d’aplicar a les trucades efectuades des de qualsevol punt del territori nacional que tinguin com a origen o destí un terminal de telefonia de text i que s’estableixin a través del centre de serveis d’intermediació per a telèfons de text.
 b) Possibilitat que l’usuari esculli la freqüència de facturació que millor s’adapti a les seves preferències, dins de les possibilitats que ofereix l’operador, les quals han d’incloure, com a mínim, la freqüència mensual.
c) Possibilitat de restringir i bloquejar per part dels usuaris, a través d’un procediment senzill i sense cap cost, les trucades internacionals i les que es facin a serveis amb tarifació addicional. Tot això sense perjudici que es pugui continuar fent el mateix tipus de trucades a través de mecanismes de selecció d’operador quan tinguin contractat el servei amb algun altre proveïdor sense la restricció o el bloqueig d’aquests tipus de trucades.
d) Publicitat i informació sobre les condicions de prestació dels serveis, especialment amb relació al principi d’accessibilitat i d’assequibilitat d’aquests. e) Un nivell bàsic i gratuït de detall en les factures, perquè els consumidors puguin comprovar i controlar les despeses generades per l’ús dels serveis, així com efectuar un seguiment adequat de les seves pròpies despeses i utilització, i exercir amb això un nivell raonable de control sobre les seves factures.
f) Mitjans per a l’abonament previ, així com la possibilitat d’efectuar el pagament de la connexió de manera escalonada, quan així s’estableixi per resolució del secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.
3. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions ha d’elaborar un informe anual sobre l’evolució i el nivell de la tarifació al públic aplicable als serveis pertanyents a les obligacions de servei universal i que siguin prestats per empreses designades, en particular en relació amb els nivells nacionals de preus al consum i de rendes.

Per altra banda, tenim el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social, que en el seu article 3 estableix les condicions bàsiques d’accessibilitat als serveis d’atenció al client i al contingut dels contractes, les factures i altra informació exigida:

Els operadors han de fer els ajustos raonables que permetin l’accés de les persones amb discapacitat al servei d’atenció al client.
Així mateix, els operadors han de facilitar als abonats amb discapacitat visual que ho sol·licitin, en condicions i formats accessibles, els contractes, les factures i altra informació subministrada a tots els abonats en compliment del que disposen la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions i la seva normativa de desplegament, en matèria de drets dels usuaris.
Quan la informació o comunicació es faci a través d’Internet, és aplicable el que disposa aquest Reglament per a les pàgines de les administracions públiques o amb finançament públic.

I en el seu article 4 estableix les condicions  bàsiques d’accessibilitat al servei de telefonia mòbil.

El  servei universal i la protecció dels usuaris, aprovat pel Reial decret 424/2005, de 15 d’abril, el Ministeri de Treball i Afers Socials, a través del Centre Estatal d’Autonomia Personal i Ajudes Tècniques, ha de promoure l’existència d’una oferta suficient i tecnològicament actualitzada de terminals de telefonia mòbil especials, adaptats als diferents tipus de discapacitats. A aquests efectes, s’han de tenir en consideració, entre d’altres, els elements o les facilitats següents: Marcatge vocal i gestió de les funcions principals del telèfon per veu.
·         Informació, a través d’una síntesi de veu, de les diferents opcions disponibles en cada moment o de qualsevol canvi que es produeixi en la pantalla.
·         Generació de veu per facilitar l’accessibilitat dels SMS.
·         Connectors per instal·lar equips auxiliars com ara auriculars, amplificadors amb bobina inductiva, pantalles externes o teclats per enviar missatges.
·         Pantalles d’alt contrast, amb caràcters grans o ampliats i possibilitat de configuració per l’usuari.
Quan, d’acord amb la Directiva 1999/5/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 1999, sobre equips radioelèctrics i equips terminals de telecomunicacions i reconeixement mutu de la seva conformitat, la Comissió Europea decideixi la incorporació de requisits addicionals en els equips terminals de telefonia mòbil, relatius a la compatibilitat d’aquests amb les funcionalitats que en facilitin la utilització per usuaris amb discapacitat, la seva publicació a Espanya s’ha de fer mitjançant una resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Reglament que estableix el procediment per a l’avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicacions, aprovat pel Reial decret 1890/2000, de 20 de novembre.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas. Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum.

Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

 

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 9 Mai 2018, in COL•LECTIUS ESPECIALMENT PROTEGITS, SERVEIS BÀSICS, TELEFONIA I INTERNET and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: