Model contracte de cessió d’habitatge a títol gratuït

Tal i com vaig comentar a l’article “Els contractes gratuïts per a l’ús d’habitatges en temps de crisis “ aquí teniu un possible model de contracte de precari per cedir temporalment l’ús d’un habitatge buit, que es pot adaptar segons les circumstàncies.

__________ a ____ de ________ de _________

REUNITS:

D’una part, el/la senyor/a _________________________________________________,  amb domicili _______________________________________________________________________i DNI _______________,

I de l’altra:

El/la senyor/a ____________________________________, amb DNI ___________________ i el/la Senyor/a _________________________________________, amb DNI/NIF ______________ , majors d’edat,  residents a Espanya i de veïnatge civil __________________________.

Intervenen tots ells en nom propi i representació, es  reconeixen plena capacitat per a l’atorgament del present contracte.

I EXPOSEN:

I.- Què el/la Sr/a. _______________________ és propietari /a de la següent finca urbana, ubicada a _______________________________________, amb referència cadastral _____________________________________ , inscrita en el Registre de la Propietat en el Tom _______, Llibre _________ de ______________, Foli _________, finca ___________,

II.- Que el/la senyor/a ___________________ i el/la Senyor/a _____________________, estan interessats en el fet que els hi sigui cedit en precari l’immoble referit, el que efectuen ambdues parts de conformitat amb els següents:

ACORDS:

Primer.- El/la senyor/a  _______________________ cedeix en precari l’ús, gaudi de la finca abans descrita al/la senyor/a ________________________ i al/la Sr/a. ______________________, els quals accepten.

Segon.- Els precaristes podran empadronar-se en aquest habitatge i tenir-hi animals domèstics de companyia, però no s’autoritza que cap altra persona aliena a aquest contracte, pugui ocupar l’habitatge ni tampoc que pugui empadronar-se a l’habitatge.

Tercer.- La persona propietària de la finca no percebrà cap quantitat ni cap preu per aquesta cessió, reconeixent els precaristes, que se serviran de la finca per simple tolerància de la seva propietària i sense pagar cap cànon o lloguer.

Quart.- En consideració al caràcter gratuït d’aquest contracte i sense termini concret, la persona propietària té dret a donar per finalitzada la cessió gratuïta en qualsevol moment, sempre que doni avís fefaent a l’altra part, la qual, en l’improrrogable termini de 30 dies, a comptar de la notificació, haurà de deixar la finca lliure, vàcua i expedita a disposició de la seva propietària i haurà  d’ indemnitzar a la propietària, en cas contrari, amb una quantia de 100 euros per cada dia de retard.

També seran de compte i càrrec dels precaristes els danys i perjudicis dimanats de la mora; i això, sense perjudici de l’exercici per part de la propietària, de les accions dirigides a recuperar les seves propietats.

Cinquè.- Mentre els precaristes tingui l’ús de l’habitatge, seran del seu càrrec les despeses derivades dels subministraments d’aigua, electricitat, gas i telèfon i les despeses corresponents de la comunitat de propietaris de l’habitatge, i es faran càrrec també d’abonar les quantitats corresponents a tots els impostos i taxes que  generi l’habitatge.

Sisè.- Els precaristes es fan directament i exclusivament responsables i eximeixen de tota responsabilitat a la persona propietària, pels danys que es puguin ocasionar a persones o coses, que se’n derivin de les instal·lacions per serveis i subministraments de l’habitatge cedit, així com per les activitats que s’hi realitzin.

Setè.- Seran a càrrec dels precaristes totes les reparacions que exigeixi el desgast i el manteniment de l’habitatge i de les seves instal·lacions, però no es podran  realitzar obres sense permís de la persona propietària. En conseqüència, els precaristes retornaran l’habitatge en el mateix estat de conservació en què el van rebre.  En aquest sentit, els precaristes declaren que reben l’habitatge en un bon estat de conservació.

Vuitè.-  Els precaristes s’obliguen a conservar correctament el bé cedit, i la persona propietària es reserva el dret d’inspeccionar l’habitatge  quan ho consideri oportú, a fi de constatar el seu estat.

Novè. – Els precaristes s’obliguen a complir en tot moment les normes estatutàries i/o reglamentàries que cada una de les Comunitats de Propietaris  tinguin establertes o estableixin, en ordre a la consecució i al manteniment d’un bon règim de convivència i a la utilització dels serveis comuns.

Desè.-  L’incompliment de qualsevol de les precedents clàusules, serà causa d’extinció immediata del present contracte i a efectes de qualsevol notificació i/o citació, les parts assenyalen com a domicilis, el que la propietària ha fet constar en aquest contracte i pel que fa als precaristes, l’adreça de l’habitatge cedit en el present contracte de precari.

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, el signem en dos exemplars del mateix valor i efecte.

La persona propietària                                                 Els precaristes

Anuncis

About Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret. Assessor i formador. Especialista en temes de disciplina del mercat i drets de les persones consumidores.

Posted on 24 Juny 2018, in HABITATGE, MODELS DOCUMENTS LEGALS and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: