AVÍS LEGAL

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús del blog “Informació i educació per al consum” que en Francesc Xavier Sánchez Moragas, d’ara endavant “l’autor”, posa a disposició del públic en la present URL:  https://personesconsumidores.wordpress.com

La utilització del blog per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

Aquesta pàgina pot contenir notificacions d’altres propietaris i informació de copyright les clàusules del les quals han de ser observades i seguides.

L’autor d’aquest blog és un professional de l’àmbit del dret del consum que, sense afany de lucre, ha creat aquest espai de debat per potenciar l’ intercanvi de coneixements de les persones i de les institucions interessades en aquesta temàtica, com poden ser els tècnics i les tècniques de consum, els agents econòmics del mercat, les institucions públiques, les organitzacions de persones consumidores i molt especialment el sector acadèmic, ja sigui de l’ensenyament universitari o no universitari.

Aquest és un blog personal que no està vinculat a cap relació de treball ni de prestació de serveis. Per tant, aquest blog no està associat a cap tipus de contractació de béns o de serveis d’assessorament, ni forma part de cap activitat econòmica.

L’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però pot ser que WordPress pugui fer-ho. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat.

Si malgrat la cura que s’ha tingut en aquest blog, per complir amb les lleis, alguna persona o institució pensés que s’està vulnerant algun dels seus drets, agrairem ens ho fessin saber a l’adreça fxsanchez@icamat.org, per tal de procedir a solucionar aquesta incidència de forma immediata.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 1. Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el blog des d’altres blogs o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública de l’autor, del blog o de qualsevol de les persones físiques o jurídiques a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de l’autor.
 2. Aquest blog i tots els seus continguts, com  els textos, les fotografies, les imatges, els arxius d’àudio i de vídeo, els gràfics, els logotips i d’altres elements que hi apareixen, són propietat de l’autor, sempre que no se n’indiqui una altra titularitat i estan protegits per les lleis internacionals del copyright, patents i marques. Queden reservats tots els drets d’imatge en aquest blog. No està permès copiar, ni distribuir, ni comunicar públicament aquestes imatges, fora del seu contingut textual, sense l’autorització expressa de l’autor. L’usuari  pot veure, comunicar, imprimir o descarregar els continguts textuals només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.
 3. L’usuari no pot crear, directament o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit de l’autor. Tampoc no pot fer rèpliques del bloc en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.
 4. Si l’usuari vol realitzar la comunicació pública dels continguts textuals, en les condicions assenyalades en els paràgrafs anteriors, sempre serà obligatori esmentar-ne el nom de l’autor “Francesc Xavier Sánchez Moragas”, el títol de l’article corresponent, el nom del bloc “informació i educació per al consum” i l’enllaç a l’article original, dins del portal https://personesconsumidores.wordpress.com
 5. Aquest blog s’ha de considerar una creació original literària, artística, científica o tècnica, pel que és objecte de la protecció del “Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia” – TRLPI-.
 6. De forma general, l’autoria i la titularitat dels textos, les imatges i els arxius sonors que apareixen en aquest blog són de l’autor del blog. Ara bé, les aportacions que es facin per part d’altres particulars o institucions en els espais de debat, són de l’autoria de qui els signi i en aquest cas expressen exclusivament la seva opinió.
 7. Com que l’objectiu d’aquest blog és el de facilitar l’intercanvi d’informació i de coneixements, s’incorporaran en aquest blog tots aquells materials i recursos que puguin complementar les informacions analitzades en el blog, sempre que els seus autors o propietaris n’hagin autoritzat públicament la seva comunicació pública.
 8. En aquest sentit, els materials que s’incorporaran especialment en aquest blog seran els que es distribueixin sota alguna de les llicències de Creative Commons, respectant sempre les restriccions fixades pels respectius autors i tenint en compte que aquest blog no té finalitats comercials
 9. També s’incorporaran els materials Open Course Ware (OCW), donat que l’objectiu de la iniciativa OCW és el de proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors del sector no lucratiu, estudiants i autodidactes del món sencer.
 10. Les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, així com les resolucions del òrgans judicials, els actes, els acords, les deliberacions i dictàmens dels organismes públics i les traduccions oficials de tots els textos anteriors no són objecte de propietat intel·lectual tal i com s’estableix a l’article 13 del TRLPI.
 11. En ocasions i d’acord amb el que s’estableix a l’article 32 del TRLPI s’inclourà en l’obra pròpia, fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i que la seva inclusió es faci a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític, donat que aquest blog va adreçat al sector docent i d’investigació en l’àmbit del dret del consum.
 12. Pel que fa a la secció de notícies, on hi apareixen recopilacions sobre aspectes del dret del consum, el seu objectiu és el de donar compte de manera breu i concisa del més rellevant que s’ha publicat en altres mitjans i té la consideració de cita.
 13. Pel que fa a la secció d’enllaços, com que està generalment acceptat que la introducció d’hipervincles en un blog no afecta a cap dret d’autor en concret, s’inclouran com a cites aquells enllaços de llocs “web” aliens sempre que els consideri interessants pel seu contingut i puguin afavorir el debat i facilitar l’accés a certes informacions rellevants. Sempre que sigui possible, els enllaços es faran directament a la pàgina inicial del lloc “web” extern, per tal que la persona que utilitzi aquest bloc pugui veure clarament que ha canviat de lloc “web”. Ara bé, com que en ocasions la informació que es pretén mostrar requereix una certa selecció de opcions, també hi podrà haver-hi enllaços que ens hi portin directament, sempre que l’autor d’aquest lloc “web” no ho hagi prohibit públicament, i en cap cas s’inclourà mai un enllaç a pàgines restringides.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

 1. L’ús d’aquest blog implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal i en les condicions d’ús de WordPress que siguin aplicables.
 2. L’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolg, però pot ser que WordPress pugui fer-ho. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat.
 3. L’autor es reserva el dret a modificar aquestes condicions d’ús del blog en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del blog des d’aquella data.
 4. En accedir, navegar i/o utilitzar aquest blog, l’usuari manifesta haver llegit, entès i estar d’acord amb aquests termes i complir totes les normes aplicables.
 5. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del blog, quedant l’autor, exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l’usuari. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l’autor i basada en la mala utilització per l’usuari del blog. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a l’autor amb motiu de tals reclamacions o accions legals.
 6. L’accés i ús del blog té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el seu registre previ.
 7. Aquest és un blog personal que no està associat a cap tipus de contractació de béns o de serveis d’assessorament, ni forma part de cap activitat econòmica.
 8. L’autor exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a l’autor. Així mateix, l’autor també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’autor.
 9. L’autor està facultat per a suspendre temporalment o definitivament l’accessibilitat al blog.
 10. L’autor manté aquest lloc com un espai de divulgació i de debat sobre el dret del consum en el territori de Catalunya.
 11. Malgrat que la intenció de l’autor és oferir una via per obtenir informació fiable i exacta sobre el dret del consum, l’autor no pot garantir en absolut la fiabilitat, la validesa i l’efectivitat del contingut d’aquest lloc.
 12. L’autor tractarà de mantenir aquesta informació actualitzada i exacta en la mesura de les seves possibilitats, de manera que podrà ser modificada sense previ avís per corregir els errors que es detectin o que s’assenyalin per tercers.
 13. S’adverteix que la informació continguda en aquest blog pot no ser exhaustiva, completa ni/o actualitzada.
 14. Tot el material contingut en aquestes pàgines té un caràcter merament divulgatiu i només els textos legals publicats en els “Butlletins Oficials” corresponents, es consideren autèntics.
 15. Sempre es recomana que es consultin les últimes versions de les normatives des de les seves fonts originals.
 16. Aquesta informació no es pot considerar com una alternativa a l’assessorament jurídic, desaconsellant la presa de decisions sense obtenir un assessorament professional i personal adequat. Per això, l’autor no es responsabilitza de les accions que puguin dur a terme els usuaris i usuàries del blog, en base a la informació que conté i no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que se’n puguin derivar.
 17. L’autor no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat dels continguts d’altres web amb els quals s’estableixen enllaços. Aquests enllaços tenen una finalitat informativa i en cap cas impliquen cap relació ni cap col·laboració amb les entitats, organismes o titulars d’aquests llocs. Els enllaços o links continguts en el blog poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. L’autor declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del blog, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. L’autor queda exonerat de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat
 18. Els usuaris d’aquest blog es comprometen a participar en el fòrum d’aquest blog de conformitat amb la llei així com amb les pràctiques generalment acceptades a Internet.
 19. L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar les seves participacions amb finalitats o efectes il·lícites, i no s’accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies del dret del consum.
 20. L’autor no garanteix que el blog i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al blog o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 21. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del blog.
 22. Al fer servir aquest blog, l’usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes condicions, comprometent-se a no fer-los servir per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, fent mal a la imatge pública i/o la vida privada de terceres persones o que per a qualsevol motiu infringeixin cap llei.
 23. L’autor no es fa responsable i no pot garantir que els usuaris utilitzin els seus comentaris de conformitat amb aquestes condicions, ni que ho facin de manera diligent.
 24. L’autor tampoc té l’obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, adhesivitat i/o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre ells mateixos o altres usuaris.
 25. L’autor es reserva el dret a denegar la utilització dels espais de debat d’aquest blog i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d’aquests post, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions i podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, fora de context o que no tinguin continuïtat al debat.
 26. Tenint en compte la naturalesa d’aquest blog, el contingut dels missatges publicats pels usuaris expressa únicament la seva opinió. L’autor no garanteix l’exactitud, integritat o utilitat de qualsevol missatge, per al que en cap cas l’autor en comparteix necessàriament el seu contingut i per tant, no en serà responsable del contingut dels mateixos.
 27. Els possibles conflictes, controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran pel dret de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Mataró els únics competents.
 28. Tota persona usuària del blog, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Anuncis