Category Archives: ALARMA SOCIAL

Pràctiques fraudulentes en les revisions del gas. Com ens poden ajudar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra?

Estudi del cas

En un hipotètic carrer de la ciutat de Girona, acaben de baixar d’una furgoneta, marca YY, model XX, de color gris, 7 persones vestides amb indumentària de tècnics de revisions del gas, i porten una acreditació, amb una fotografia, on es pot llegir, tècnic revisor del gas. Sota del braç porten una carpeta amb uns impresos, que posen inspecció tècnica del gas butà.

De cop i volta, entren tots a la primera Comunitat de propietaris que troben, al Carrer Exemple, nº 17 i cada una d’aquestes persones truca el timbre d’una de les portes de cada replà.

Els veïns i les veïnes comencen a obrir les portes i nosaltres, pel que ara ens interessa,  ens centrarem en la hipotètica conversa que mantenen un d’aquests revisors amb la Sra. Joana, de 84 anys, que va quedar vídua fa dos anys.

Revisor -Bon dia, venim a fer la revisió del butà !

Senyora Joana – Bon dia.  Vostè és el revisor del gas butà?

Revisor – Si senyora, miri aquesta és la meva acreditació, si vol pot trucar al telèfon que surt en aquest document i pot fer les consultes que vulgui.

Senyora Joana- Em sembla que ja varen venir fa dos anys, però no ho recordo molt bé.

Revisor – No pot ser, perquè la revisió és obligatòria i s’ha de fer. Sinó ho fa li poden posar una multa i tallar-li el subministrament del gas butà.

Senyora Joana – I quan em costarà això?

Revisor – Doncs ja ho veurem, depèn de les peces que hàgim de canviar, però no es preocupi, de moment vagi a buscar el seu carnet d’identitat i nosaltres anirem fent.

Què està passant aquí? Analitzem la situació

La Sra. Joana, viu en un habitatge antic, on no hi ha canalització del gas. Tant l’estufa catalítica que té com els fogons de la cuina, tenen una connexió directa amb les bombones de gas butà que li subministren des de l’empresa oficial de butà.

Les revisions del gas són una pràctica que les persones consumidores, especialment les persones més grans, tenen assumides com a obligatòries i si truquen a la seva porta per mirar si tenen bé la seva instal·lació o si s’ha de canviar alguna cosa, doncs permeten que entrin i paguen el preu que els hi demanen per aquests serveis, pensant que eren obligatoris.

Anàlisi del discurs del revisor

Informació falsa o enganyosa pel que fa al carnet

 1. Tradicionalment, hi havien uns carnets d’instal·ladors de gas i electricitat, que atorgava l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, després de verificar que les persones tenien les  competències professionals necessàries. Però la  Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, han eliminat en alguns casos l’obligatorietat prèvia d’estar en possessió d’un carnet professional per exercir aquests activitats. Actualment, si bé sempre caldrà verificar-ho abans, al següent enllaç a l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, s’han eliminat els carnets d’Instal·lador/a elèctric, en les seves categories bàsiques i especialista i el d’Instal·lador/a de gas, en les seves categories A,B,C. Només queden com a obligatoris els carnets de Instal·lador d’instal·lacions tèrmiques en edificis (ITE). Instal·lador d’instal·lacions de climatització (IMCL). Instal·lador d’instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA).

Per tant, els carnets que els tècnics ensenyen a la Sra. Joana, poden ser carnets fets per la mateixa empresa que fa les revisions, però en cap cas, són credencials oficials.

Informació falsa o enganyosa pel que fa a l’obligatorietat de la inspecció

La Sra. Joana té una estufa i uns fogons connectats directament a les bombones de butà.

 1. Si es tractés d’una instal·lació canalitzada de gas natural, de gas butà o propà, amb comptador li caldria realitzar la corresponent inspecció periòdica obligatòria, cada 5 anys, i tal i com diu l’article 7.2.1 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11 –RTDG-. Aquest no és el cas de la Sra. Joan, però si ho fos, la revisió no l’haurien de fer empreses que venen a casa seva sense avisar. L’hauria de fer el distribuïdor oficial, utilitzant mitjans propis o externs. En aquest cas, els  preus d’aquestes revisions no són lliures,  els marca l’administració i la persona consumidora se n’ha de fer càrrec del seu import, que es paga en la factura de subministrament i no directament a l’empresa que faci la inspecció.
 1. Si es tractés d’una instal·lació no canalitzada connectada a “bombones” de gas butà o gas propà, sense comptador, llavors també caldria fer la revisió, tal i com preveu l’article 22 del Reial Decret 1085/1992, de 11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli – RDDGLP-, revisions periòdiques de les instal·lacions, cada 5 anys, i per fer-ho hauran d’escollir qualsevol empresa habilitada, que haurà d’expedir el corresponent certificat acreditatiu de la revisió. Aquest certificat s’expedeix per triplicat i un dels fulls s’ha de donar a la persona consumidora, l’altre se’l queda l’empresa instal·ladora i l’altre el remet l’empresa instal·ladora a l’empresa subministradora. Però aquest no és el cas de la Sra. Joana, perquè en realitat no té cap instal·lació de gas. Els preus d’aquestes revisions no venen marcats per l’administració, sinó que són lliures i s’han d’informar a les persones consumidores abans de realitzar les revisions, perquè pugui escollir l’empresa habilitada que més li convingui.
 1. Finalment, com he dit, la Sra. Joana no té canalització de gas butà, té dues bombones connectades directament, una a l’estufa i l’altra als fogons de la cuina. No procedeix realitzar la inspecció en les instal·lacions directes des de la “bombona” als aparells mòbils unitaris de gas. Quan parlem de les instal·lacions domèstiques d’un únic envàs de GLP de capacitat inferior a 15 Kg, connectat amb un tub flexible o acoblat directament a un sol aparell de gas mòbil, aquestes queden excloses de la revisió obligatòria, tal i com estableix l’article 4 de la ITC-ICG 06 del –RTDG -, encara que, malgrat això, la persona usuària ha de controlar la data de caducitat del tub flexible del gas i del funcionament dels aparells.

Per tant, la Sra. Joana té la responsabilitat de controlar que la cuina i l’estufa funcionin bé i de canviar el tub flexible del gas quan caduqui, però no té cap obligació de fer la revisió, però a ella li han dit que:

 • Ha de fer la revisió

 • Haurà de pagar un preu que no sap quin serà fins al final, perquè li diuen que el preu depèn de les peces que s’hagin de substituir (ella no sap si els tubs estan caducats o no, però l’empresa li canvia els dos tubs flexibles i no li deixa els tubs vells).

Com ens poden ajudar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra?

Així doncs, imaginem-nos que un veí o veïna ha trucat al telèfon 092 o al 112 per informar a les autoritats que en el Carrer Exemple, nº 17 hi ha unes persones que estan anant a tots els habitatges, obligant a pagar unes quantitats de diners als ciutadans i ciutadanes, per fer unes revisions del gas que en realitat no són obligatòries.

Quan arribin els agents de la Policia Local o els agents dels Mossos d’Esquadra i puguin investigar els fets, en el cas de verificar-se aquestes males pràctiques comercials, ho faran constar a les seves actes policials i amb aquestes proves es podrà iniciar un expedient sancionador, en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores, que tindrà en compte els següents elements:

 • Un operari d’una empresa ha volgut donar l’aparença, amb la seva vestimenta, el carnet no oficial i els documents de revisió, que la seva visita era obligatòria.
 • Ha accedit al domicili amb el consentiment de la Sra. Joana, però ho ha fet amb aquesta presumpció de revisió oficial i no ha informat dels preus dels serveis que ha realitzat.
 • Estem davant d’un servei tècnic no sol·licitat.
 • No ha fet pressupost previ ni ha informat a la Sra. Joana que tenia dret a aquest pressupost.
 • Ha canviat els tubs flexibles del gas, quan encara no estaven caducats, pel que ha substituït peces innecessàries per poder-les facturar.

Quines infraccions s’han comés de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya –LCCC-?

 1. Voler entrar al domicili de la Sra. Joana, fent-li creure que és obligatori per tal de realitzar la inspecció del gas coincideix amb la infracció següent:

Article 331-3 Infraccions en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus

d) Realitzar pràctiques comercials deslleials per acció o per omissió que provoquin o puguin provocar a la persona consumidora un comportament econòmic que d’una altra manera no hauria tingut. (Infracció greu)

En concret, estaríem davant d’una practica enganyosa per  confusió per als consumidors (Article 20 de la Llei 3 / 1991, de 10 de gener, de competència deslleial –LCD-): En les relacions amb consumidors i usuaris, es consideren deslleials les pràctiques comercials, inclosa la publicitat comparativa, que, en el seu context fàctic i tenint en compte totes les seves característiques i circumstàncies, creïn confusió, incloent-hi el risc d’associació, amb qualssevol béns o serveis, marques registrades, noms comercials o altres marques distintives d’un competidor, sempre que siguin susceptibles d’afectar el comportament econòmic dels consumidors i usuaris.

 1. Fer la revisió i canviar les peces, sense que s’hagi sol·licitat per part de la Sra. Joana coincideix amb les següents infraccions:

Article 331-4 Infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis

Són infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis:

o) Fer o facturar treballs de reparació o instal·lació o semblants, si no han estat sol·licitats o autoritzats expressament per la persona consumidora. (Infracció lleu)

p) Trametre béns o prestar serveis no sol·licitats prèviament pel destinatari o destinatària i enviar ofertes o publicitat no sol·licitades, si comporten despeses per al receptor o receptora. (Infracció lleu).

 1. Mostrar el carnet d’instal·lador com a oficial, conjuntament amb un uniforme i una documentació d’inspecció coincideix amb la següent tipificació.

Article 331-2 LCCC Infraccions per alteració, adulteració, frau o engany

Atorgar qualsevol distintiu que per la seva aparença o configuració pugui induir a error a les persones consumidores, fer-lo servir o fer-ne publicitat indegudament o fraudulentament (infracció greu).

Oferir béns o serveis, per mitjà de publicitat o d’informació de qualsevol classe i per qualsevol mitjà, atribuint-los qualitats, característiques, comprovacions, certificacions o resultats que difereixin dels que realment tenen o poden obtenir, i fer publicitat de qualsevol manera que indueixi o pugui induir a error, engany o confusió a les persones a qui es dirigeix o que silenciï dades fonamentals que impedeixin conèixer les veritables característiques o naturalesa del bé o servei. (Infracció greu)

 1. Canviar els tubs flexibles quan no era necessari fer-ho per poder facturar el servei, coincideix amb la següent infracció:

Article 331-2 LCCC Infraccions per alteració, adulteració, frau o engany

Substituir peces sense que calgui en la prestació de serveis d’instal·lació o reparació de béns i serveis a domicili i d’assistència a la llar per a aconseguir un augment del preu, encara que la persona consumidora hagi donat el seu consentiment induït pel prestador o prestadora; facturar treballs no realitzats, i utilitzar materials de qualitat inferior a la indicada a la persona consumidora. (Infracció greu)

 1. No oferir el pressupost, mostrar els preus de la revisió i de les peces coincideix amb la següents infraccions:

Article 331-3 Infraccions en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus

Són infraccions en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en matèria de preus:

a) Incomplir les disposicions que regulen la informació i la publicitat dels preus dels béns i serveis. (Infracció greu).

Article 331-4 Infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis

Són infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis:

h) No elaborar pressupostos, si és obligatori de fer-ne, o cobrar per a elaborar-los, si és prohibit. (Infracció lleu).

Import de les sancions

Les sancions aplicables a les infraccions que tipifica aquesta llei són les següents:

Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros, en els graus que s’indiquen tot seguit:

 • Grau baix: fins a 3.000 euros.
 • Grau mitjà: entre 3.001 i 7.000 euros.
 • Grau alt: entre 7.001 i 10.000 euros.

Per les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros, en els graus que s’indiquen tot seguit

 • Grau baix: entre 10.001 i 30.000 euros.
 • Grau mitjà: entre 30.001 i 70.000 euros.
 • Grau alt: entre 70.001 i 100.000 euros.

L’article  333-2 LCCC estableix que per determinar la quantia i l’extensió de la sanció dins dels mínims i màxims establerts, s’han de tenir en compte les circumstàncies agreujants, atenuants i mixtes.

En aquest cas, assenyalem quines circumstàncies serien agreujants:

 • El fet que els afectats siguin col·lectius especialment protegits.
 • El volum de negoci amb relació als fets objecte de la infracció i la capacitat econòmica de l’empresa.
 • La quantia del benefici obtingut.
 • Els danys o perjudicis causats a les persones consumidores.
 • El nombre de persones consumidores afectades.
 • El grau d’intencionalitat.
 • El període durant el qual s’ha comès la infracció.

Si es pot provar, que l’empresa ha passat per molts habitatges i quin ha estat l’import que ha cobrat a tots els veïns i veïnes afectades per aquest engany, és podrà documentar l’expedient i serà més fàcil aplicar els agreujants.

En tot cas, les sancions s’han d’imposar de manera que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor o infractora que el compliment de les normes infringides i s’han d’imposar en el grau màxim si en la comissió de les infraccions concorre alguna de les circumstàncies següents:

a) Que s’hagin comès conscientment, deliberadament o sense complir els deures de diligència exigibles més elementals.

b) Que es tracti d’una infracció continuada o d’una pràctica habitual.

c) Que tinguin una alta repercussió en el mercat, de manera que afectin un nombre elevat de persones consumidores.

d) Que vulnerin els principis del consum responsable.

e) Que es tracti de pràctiques il·lícites del mateix tipus generalitzades en un sector determinat.

f) Que comportin risc per a la salut o la seguretat de les persones consumidores, llevat que el risc formi part del tipus infractor.

g) Que s’utilitzin fraudulentament marques o distintius oficials.

Així doncs, en aquest cas concret hi ha hagut una mala pràctica  comercial, que l’empresa realitza de forma habitual, que afecta a moltes persones consumidores, utilitzant pràctiques il·lícites i correspon aplicar el grau màxim.

Les sancions serien de 7.000 € a 10.000 € per les infraccions lleus i de 70.000 a 100.000 € pel cas de les infraccions greus.

D’acord amb l’article  334-4 de la LCCC, seria l’empresa que ha contractat les persones revisores, la responsable, a no ser que es provés que la mala praxis l’ha realitzat un intermediari o intermediària en la prestació d’un servei, i en aquest cas se’l pot considerar responsable.

La  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix en el seu article 29 que:

“5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.”

Per tant, en aquest cas, es podria imposar una sanció entre 70.000 i 100.000 €.

Article publicat al bloc : https://personesconsumidores.wordpress.com/

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas.

Llicenciat en dret – Especialista en dret del consum. Adreça electrònica: fxsanchez@icamat.org

Es recorda que, tal i com s’estableix en l’avís legal, l’autor no inserirà publicitat de cap tipus en aquest bolc, però que pot ser que WordPress pugui fer-ho i que en aquest cas, aparegui en l’espai inferior d’aquest article. En cap cas l’autor d’aquest blog manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que s’utilitzin per part d’aquestes empreses.

Anuncis

Declaració de concurs necessari a Dental Salud 2012 SL

cierre funnydentEn un altre article d’aquest blog ja vàrem parlar del tancament de les clíniques dentals FUNNYDENT i de com això va afectar a moltes persones consumidores que després d’avançar els seus diners varen quedar-se sense la possibilitat de rebre els serveis odontològics que havien contractat.

En aquest mateix article ja analitzàvem la possibilitat que l’empresa entrés en concurs de creditors i això és precisament el que va passar el dia  5 d’octubre de 2016, quan  el Jutjat Mercantil número 9 de Madrid, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), de l’Edicte de 22 de setembre, que es pot  consultar en el següent enllaç, va notificar que mitjançant AUTO  de 20 de setembre de 2016 que s’havia declarat en concurs necessari a DENTAL SALUD 2012 SL amb número d’identificació B86328176, amb domicili a Navalcarnero, Camino Villaviciosa, 22 (Madrid).

Recordem que el procediment concursal  està pensat per quan tenim un conjunt de persones físiques i jurídiques perjudicades per la situació d’insolvència de l’empresa i fixa uns mecanismes per determinar en quin ordre i amb quins recursos s’atenen, per part de l’empresa en crisi, els deutes i les obligacions que l’empresa ha adquirit amb els  clients, els treballadors  i els proveïdors.

Aquest mecanisme es regula a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal –LC- i la declaració del concurs l’ha de sol·licitar l’empresa (concurs voluntari), o també la pot sol·licitar algun creditor (concurs necessari), que és el que ha passat en aquesta ocasió.

L’administració concursal fa la llista de creditors i fixa l’ordre per recuperar els diners i les persones consumidores s’han de posar a la cua per recuperar-los i passaran a sumar-se a la resta de creditors que també volen cobrar.

Les persones consumidores tenen 30 dies per comunicar la seva situació a l’administració concursal i aquest termini finalitza el proper dia 7 de novembre de 2016.

Si no es fa en aquest termini, llavors els crèdits es classifiquen com a crèdits subordinats i, per tant, postergats a l’efecte de pagament després dels crèdits ordinaris.

Com s’ha de fer?

tancament funnydentLes persones afectades pel tancament de les clíniques dentals de FUNNYDENT vinculades a Dental Salud 2012 SL (que no són totes les persones afectades)  i que van efectuar el pagament del seu tractament dental per avançat, ja sigui pagant en metàl·lic, o mitjançant targeta bancària, o bé mitjançant el crèdit al consum, sense que haguessin pogut recuperar els seus diners, poden ser considerades creditores i per tant, si volen recuperar els seus diners han de comunicar els seus crèdits a l’administració concursal i només en el cas que vulguin presentar-se al concurs ho hauran de fer per mitjà d’advocat i procurador.

Segons va publicar el diari “El País” en la seva edició electrònica de 30 de gener de 2016 “ Las clínicas están agrupadas en dos sociedades: los centros de Madrid pertenecen a Dental Salud 2012 SL y los de Cataluña a la empresa Catalunya Dental 2014 SL.

Per tant, les persones afectades pel tancament de les cíniques dentals de Sabadell i Mataró no serien, probablement, persones creditores de Dental Salud 2012 SL, però això s’hauria de verificar a la documentació contractual que disposin les persones afectades.

Dit això, el  cas del concurs de Dental Salud 2012 SL  el porta el  Jutjat del Mercantil n.º 9 de Madrid i és el  concurs 970/2015, amb número d’identificació general del procediment 28.079.00.2-2015 / 0.265.769, per acte de data 2016.09.20,.

L’Administració concursal és AUREN CONCURSAL, SLP, amb domicili postal a Av. General Perón, n.º 38, 3.ª planta, tel 912.037.400, fax 912.037.470, i adreça electrònica ac.dentalsalud@mad.auren.es

L’adreça electrònica del Registre Públic Concursal on es publicaran les resolucions que portin causa del concurs, és www.publicidadconcursal.es

Cal enviar un escrit a  l’administració concursal comunicant l’existència dels crèdits

Les persones consumidores afectades ho hauran de fer de forma escrita i s’hi ha d’adjuntar el títol o els documents originals o les còpies autenticades d’aquests relatius al crèdit.

La comunicació s’ha de formular per escrit signat pel creditor, per qualsevol altre d’interessat en el crèdit o per qui acrediti representació suficient d’ells, i s’ha d’adreçar a l’administració concursal.

La comunicació ha d’expressar:

 • El nom, el domicili i altres dades d’identitat del creditor, així com les relatives al crèdit, el seu concepte, la quantia, les dates d’adquisició i venciment, les característiques i la qualificació que es pretengui.
 • Si s’invoca un privilegi especial, s’han d’indicar, a més, els béns o drets als quals afecti i, si s’escau, les dades registrals.
 • També s’ha d’indicar un domicili o una adreça electrònica perquè l’administració concursal practiqui totes les comunicacions que siguin necessàries o convenients, i tenen efectes plens les que es trametin al domicili o a la direcció indicats.

S’hi ha d’adjuntar una còpia, en forma electrònica en cas que s’hagi optat per aquesta forma de comunicació, del títol o dels documents relatius al crèdit.

Llevat que els títols o els documents figurin inscrits en un registre públic, l’administració concursal pot sol·licitar els originals o les còpies autoritzades dels títols o documents aportats, així com qualsevol altra justificació que consideri necessària per al reconeixement del crèdit.

On s’ha d’enviar?

L’escrit es pot enviar al domicili o a l’adreça electrònica de l’administrador concursal

La comunicació es pot presentar en el domicili designat a aquest efecte: AUREN CONCURSAL, SLP, amb domicili postal a Av. General Perón, n.º 38, 3.ª planta, tel 912.037.400, fax 912.037.470, i adreça electrònica

També es pot efectuar la comunicació per mitjans electrònics a l’adreça electrònica  ac.dentalsalud@mad.auren.es

Si voleu més informació la trobareu a:

EMPRESES, CONSUMIDORS I CONCURS DE CREDITORS. QUÈ PASSA QUAN LA PERSONA CONSUMIDORA HA PAGAT I L’EMPRESA NO POT PRESTAR ELS SEUS SERVEIS?

EMPRESES QUE TANQUEN I DEIXEN A LES PERSONES CONSUMIDORES SENSE ELS SERVEIS QUE AQUESTES JA HAVIEN PAGAT

LA PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES AFECTADES PEL TANCAMENT DE LA CLÍNICA DENTAL FUNNYDENT

Article : Funnydent: Declaració de concurs necessari a Dental Salud 2012 SL

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: Informació i educació per al consum

Enllaç curt: http://wp.me/p3lAPu-vW

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

La protecció de la salut de les persones afectades pel tancament de la clínica dental funnydent

En un altre article d’aquest mateix blog ja vaig parlar del cas de les “empreses que tanquen i deixen a les persones consumidores sense els serveis que aquestes ja havien pagat” fent  una especial referència al tancament de les clíniques dentals de la cadena “funnydent”.

En aquest article parlàvem breument dels procediment judicials i extrajudicials per tal de poder reclamar la devolució de les quantitats pagades per avançat i la resolució dels contractes de finançament vinculats als contractes dels serveis dentals, però el tancament d’una empresa d’aquestes característiques, a més del problema econòmic que suposa per a les persones afectades, també suposa un problema per a la seva salut.

Hem sentit en molts mitjans de comunicació que moltes de les persones afectades tenien els seus tractaments dentals inacabats i això vol dir que, en alguns casos, estaven pendents d’una visita per poder-lo continuar i el fet d’interrompre’l de forma sobtada ha creat un gran desconcert entre les persones afectades que es pregunten qui els hi traurà els punts, qui els hi posarà l’implant per poder menjar amb normalitat, o si ha tingut alguna complicació, qui els hi solucionarà.

Per aquest motiu, algunes de les persones afectades necessiten amb urgència l’atenció d’una altra clínica dental, però no totes les persones poden tornar a pagar les quantitats que van avançar i que havien estalviat amb esforç, o no estan disposades a tornar a subscriure un altre contracte de finançament d’aquests serveis amb una altra clínica.

Solucions mèdiques per a les persones afectades

Pel que s’ha anat veient en els mitjans de comunicació, aquest cas tindrà un llarg recorregut a la via judicial i les persones afectades hauran de tenir molta paciència per intentar recuperar els seus diners, però la salut no espera i cal buscar solucions a curt termini.

Serveis d’odontologia dels centres d’atenció primària CAP

targeta sanitària individualRecordem que totes les persones tenim el dret  a accedir als serveis i prestacions sanitàries públiques necessàries per promoure, conservar o restablir la nostra salut, comptant amb una oferta integrada de serveis en el marc del sistema sanitari públic, que es regulen al REIAL DECRET 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut i el procediment per a la seva actualització.

L’oferta de l’atenció primària en l’àmbit de la sanitat pública, pel que fa a la salut comprèn: a) La informació i educació en matèria d’higiene i salut bucodental. b) Tractament de processos aguts odontològics, inclosa l’extracció de peces dentàries. c) L’exploració preventiva de la cavitat bucal a les dones embarassades. d) Les mesures preventives i assistencials per a la població infantil, d’acord amb el finançament i els programes especials per a la salut bucodental de cada any.

Pel que si teniu un procés agut, podeu sol·licitar el seu tractament al vostre centre d’atenció primària (CAP), però en resten exclosos els tractaments següents:

• Tractament reparador de la dentició temporal • Tractaments ortodòntics • Exodòncies de peces sanes • Tractaments amb finalitat exclusivament estètica •  Implants dentaris • Realització de proves complementàries per a finalitats diferents de les prestacions previstes com a finançables pel Sistema Nacional de Salut

Podeu sol·licitar més informació al  Departament de Salut, al telèfon 061.

Projectes d’altres entitats i associacions

Existeixen també altres serveis que han promogut altres entitats i associacions, que si bé varen néixer amb un altre objectiu, també poden ser d’utilitat, en aquest cas, per aquelles persones que compleixin certs requisits.

El projecte OdontoCUS

El projecte ODONTOCUS el va iniciar l’any 2005 la COORDINADORA D’USUARIS DE LA SANITAT –CUS-.

La  CUS, Salut, Consum i Alimentació és una associació de consumidors sense afany de lucre especialitzada en la defensa de les persones usuàries de la salut i els serveis sanitaris.

 El projecte OdontoCUs està pensat per donar atenció odontològica a persones que no  poden accedir a un tractament privat a causa de la seva situació de precarietat econòmica i es fan molts dels tractaments que no queden coberts per al Sistema Públic de Salut.

Per poder accedir a aquestes prestacions, són els treballadors i treballadores socials dels Centres d’Atenció Primària, les persones encarregades  de derivar els pacients que s’ajusten als protocols establerts i per fer-ho cal un infomre odontològic preceptiu dels odontòlegs dels mateixos CAP, i els metges de família que fan l’informe mèdic.

Un cop es disposa d’aquests informes els tècnics de la CUS fan la selecció de les sol·licituds supervisant que s’acompleixin els protocols establerts,  el control de la llista d’espera, així com la gestió econòmica de la clínica.

I finalment hi ha uns  odontòlegs que amb la seva col·laboració desinteressada,  realitzen els tractaments adequats a cada pacient.

Si voleu podeu sol·licitar més informació a:
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació
Av. Portal de l’Àngel, 7, àtic. A, B, C. 08002 Barcelona. T: 93 302 41 38.
http://www.cus-usuaris.org/
salut@cus-usuaris.org

La  Clínica Odontològica Solidària del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

tancament funnydentEl Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya –COEC- va inaugurar el dia 9 de febrer de 2016 la Clínica Odontològica Solidària on el  COEC i la Creu Roja ofereixen gratuïtament assistència odontològica bàsica a pacients en risc d’exclusió, i que té per objectiu oferir gratuïtament assistència odontològica bàsica de qualitat a pacients que arran de la seva situació socioeconòmica no hi tenen accés per cap altra via.

La clínica es troba a les instal·lacions del COEC, i  la Creu Roja a Catalunya és l’encarregada de seleccionar i derivar aquells pacients que hi tindran accés entre les persones en risc d’exclusió que ja estan atenent els seus voluntaris en el marc dels seus programes de lluita contra la pobresa. El personal que els visitarà són professionals de l’Odontologia que hi participen de forma voluntària i totalment desinteressada.

Podeu sol·licitar més informació al COEC
Travessera de Gràcia 93-95
08006 Barcelona
Tel. 93 310 15 55
coec@coec.cat

Tractaments alternatius proposats per les financeres

Algunes de les entitats que varen finançar els tractaments dentals de les persones consumidores, amb la clínica funnydent, han començat publicar en els seus portals web, informacions a les persones afectades i oferint la possibilitat de continuar els seus tractament amb altres professionals de l’odontologia.

Aquest oferiment evitaria la resolució del contracte existent amb la financera, vinculat amb el contracte principal de prestació mèdica dental de funnydent i permetria a les persones afectades continuar els seus tractaments amb normalitat sense cap cost addicional.

Podria ser una bona solució extrajudicial al conflicte plantejat i per tant, cada persona ha de valorar si la clínica dental que li ofereixen com alternativa s’adequa a les expectatives de les prestacions  que va contractar en el seu moment, donat que en aquests casos és molt rellevant els nivells de qualitat pactats i l’ ubicació de la clínica per evitar incomoditats sobrevingudes.

Podeu trobar més informació als següents webs publicats per algunes de les entitats financeres, en relació a aquest cas i als mitjans de comunicació:

FRACCIONA
Calle José Echegaray, 6
28232 Las Rozas (Madrid)
Teléfono:  De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas  902 123 445
correo electrónico clientes@fracciona.com
http://www.fracciona.com/atencion-al-cliente/
http://www.fracciona.com/wp-content/uploads/2015/08/ComunicadoFunnyDent2016.pdf
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160203/301872575322/la-financiera-fracciona-suspende-el-cobro-de-cuotas-a-clientes-de-funnydent.html

 

FINDIRECT
Avda. Fuente de la Mora, 4, 28050, Madrid.
Teléfono: 902 20 43 20
E-mail   clientes@findirect.com
D’acord amb les informacions de la  Cadena Ser: http://cadenaser.com/emisora/2016/02/03/ser_madrid_norte/1454517211_832584.html, l’empresa ha habilitat un telèfon i un correu electrònic per oferir a les persones afectades alternatives als tractaments odontològics: Telèfon 91 258 26 46 y correu electrónic:  cicfindirect@findirect.com

Hi ha altres financeres però no he trobat informacions, als mitjans de comunicació, en relació a les possibles vies alternatives a oferir a les persones afectades.

Article : La protecció de la salut de les persones afectades pel tancament de la clínica dental funnydent

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: Informació i educació per al consum

Enllaç curt:  http://wp.me/p3lAPu-sa

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.

Empreses que tanquen i deixen a les persones consumidores sense els serveis que aquestes ja havien pagat

Han estat moltes les empreses que, durant els últims anys, oferien serveis a les persones consumidores i que un cop ja havien percebut els seus diners, ja sigui al comptat o bé mitjançant un finançament, tancaven les seves portes i deixaven a aquestes persones consumidores sense la possibilitat de gaudir dels serveis contractats.

Els casos més coneguts que varen saltar als mitjans de comunicació feien referència a les acadèmies que oferien cursos d’idiomes, centres d’estètica, agències de viatges… i ara a les clíniques dentals.

Quan això succeeix es crea una alarma social entra la ciutadania que, com és natural, es considera enganyada i vol recuperar els seus diners però que es troba immersa en un procés, amb una sèrie de tràmits legals que no sempre són ràpids ni fàcils de complir.

A continuació i només a títol divulgatiu, intentaré exposar les qüestions més rellevants d’aquests casos, recordant el que es diu a l’avís legal d’aquest blog, referent a que la informació aquí recollida ho és només a nivell orientatiu, sense que hi hagi cap tipus de responsabilitat per l’ús que de la mateixa es pugui fer per terceres persones i que aquesta informació no constitueixen en cap cas, un assessorament jurídic, pel que l’autor no es pot fer responsable de l’ús o interpretacions que els lectors puguin fer del contingut d’aquesta pàgina i es recomana, si la persona afectada ho creu convenient, que es recorri als serveis d’un advocat o d’una advocada per analitzar de forma detallada el seu cas i les millors opcions per poder recuperar els seus diners.

Informacions mitjans de comunicació

Televisió de Catalunya: http://www.ccma.cat/video/embed/5580934

Antena3: http://www.antena3.com//videos-online/noticias/sociedad/detenido-responsable-nueve-clinicas-funnydent_2016012900191.html

Televisió Espanyola: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/policia-detiene-dueno-clinicas-dentales-funnydent-tras-cierre-centros-cadena/3463503/

Els contractes de les clíniques dentals

cierre funnydentUna de les primeres preocupacions que he observat, al parlar amb les persones afectades, és que en molts casos no disposen de cap contracte formal (escrit) amb la clínica dental. Tot s’ha fet de paraula i l’única cosa que tenen és un rebut o factura de les quantitats lliurades pel tractament o un extracte bancari o el resguard de la targeta de crèdit, o en alguns casos un informe mèdic sense signar.

Comentar que aquest tipus de contractes són els que es denominen contractes consensuals i que d’acord amb l’article 1278 del Codi Civil Espanyol, són perfectament vàlids.

Article 1278

Els contractes són obligatoris, sigui quina sigui la forma en què s’hagin formalitzat, sempre que hi concorrin les condicions essencials perquè siguin vàlids.

Però malgrat ser uns contractes vàlids, el problema que tenim és de prova, tant per reclamar davant de les administracions de consum com davant de l’administració de justícia.

Per aquest motiu és important fer una recopilació de tota la documentació que provi la nostra relació contractual amb la clínica dental, com ara pressupostos, albarans, factures, proves mèdiques, transferències bancàries, contracte amb la financera, publicitat, cartes, càrrecs a la targeta de crèdit… Per tal de poder utilitzar posteriorment aquesta documentació en els processos que es decideixi iniciar.

Obligacions formals que té qualsevol clínica dental en relació a les persones consumidores

Trobareu més informació sobre els requisits que han de complir aquest tipus de serveis en el següent enllaç, però ara ens interessa destacar que la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, regula la prestació de serveis en el seu Títol V i obliga a les empreses a complir certes obligacions, què és possible que en aquesta ocasió no hagin complert, però que a efectes de prova ens podrien ser d’utilitat.

D’acord amb l’article 251-3.2 la clínica dental havia de lliurar un pressupost a la persona consumidora llevat que aquesta hi renunciés expressament de manera manuscrita i amb la seva signatura.

D’acord amb l’article 251-3.4 les còpies dels pressupostos s’han de conservar durant un termini mínim de sis mesos des de la no-acceptació del pressupost o des de la finalització del servei, segons que correspongui. Per tant, l’empresa, en el cas de no haver finalitzat el servei, encara ha de conservar el pressupost o del document de renúncia al pressupost.

D’acord amb l’article 251-3.7 la clínica dental havia d’estendre i lliurar, un cop finalitzat i pagat el servei, una factura, un tiquet o un justificant de pagament, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal:

a) El nom o la raó social del prestador o prestadora, el número d’identificació fiscal i adreça completa de l’establiment.
b) Els conceptes o les activitats en què ha consistit el servei prestat.
c) Els imports dels conceptes o les activitats.
d) Els impostos o les taxes aplicables i llur import.
e) La indicació del temps de garantia del servei, si escau.
f) La data de prestació del servei, si escau.

L’article 251-3-8 estableix que si es fan pagaments parcials del servei, en cada pagament s’ha de lliurar a la persona consumidora un rebut on han de constar com a mínim les dades següents:

a) La identificació del prestador o prestadora, amb el nom o la raó social, el número d’identificació fiscal i l’adreça de l’establiment.
b) L’objecte del servei i la indicació de si es tracta d’un pagament a compte o d’un pagament parcial.
c) L’import pagat en l’acte en qüestió.
d) L’import total pagat fins aquell dia i la quantitat total que resta per pagar.
e) La data i la signatura d’una persona responsable de l’establiment prestador.

L’article 251-3-9 estableix que a banda dels pagaments parcials, un cop finalitzat el servei, s’ha de complir l’obligació d’estendre una factura, un tiquet o un justificant de pagament.

Pagaments per avançat dels serveis dentals

Moltes de les persones afectades comenten que havien fet el pagament del servei per avançat, perquè en aquets casos  l’empresa feia un important rebaixa del preu.

En aquests casos, el Codi de consum de Catalunya estableix en el seu article 211-7 el següent:

Article 211-7 Pagament per avançat

El cobrament per avançat total o parcial dels béns i serveis és permès si es compleixen els requisits següents:

 • a) Que estigui consignat prèviament en el pressupost o anunciat amb un cartell o un rètol, de manera que la persona consumidora conegui aquesta condició abans de l’inici de la prestació.
 • b) Que el pagament per avançat no comporti l’atorgament de la conformitat de la persona consumidora amb la idoneïtat de la prestació, ni cap renúncia als seus drets.
 • c) Que l’empresari o empresària hagi concertat els negocis jurídics adequats amb les entitats financeres o d’assegurances per tal de garantir la devolució de les quantitats avançades per la persona consumidora. Aquesta obligació esdevé aplicable en les relacions de consum en les quals les quantitats avançades superin el 25% de l’import total de la transacció, sempre que siguin superiors a 100 euros.

Per tant, en el cas que ens ocupa, l’important és que existeix una obligació de la clínica dental d’haver concertat els negocis jurídics adequats amb les entitats financeres o d’assegurances per tal de garantir la devolució de les quantitats avançades per la persona consumidora.

Parlarem posteriorment de la possibilitat de presentar una denúncia administrativa per l’ incompliment d’aquests article, però a continuació mirarem com es pot enfocar el tema des de la via civil.

Incompliment contractual d’una clínica dental que ha tancat

El primer que hem de tenir clar és que si hem contractat un servei i l’empresa que el presta tanca abans de poder complir amb la seva part, ja sigui de forma total o parcial, s’està produint un incompliment contractual per part d’aquesta empresa.

A partir d’aquí, les persones afectades volen recuperar els diners que ja han pagat per uns serveis que no han rebut i en el cas que aquets serveis encara s’estiguin pagat amb unes quotes a la financera que els va atorgar el finançament, el que volen és deixar de pagar aquestes quotes immediatament.

El primer que cal fer en aquests casos és resoldre el contracte principal, el de prestació de serveis odontològics, per poder resoldre també el contracte vinculat amb la financera. I en ambdós casos, sol·licitar el rescabalament de danys i l’abonament d’interessos.

Quan una part incompleix el contracte l’article 1124 del Codi Civil Espanyol estableix el següent:

La facultat de resoldre les obligacions s’entén implícita en les recíproques, per al cas que un dels obligats no compleixi el que li pertoca.

El perjudicat pot escollir entre exigir el compliment o la resolució de l’obligació, amb el rescabalament de danys i l’abonament d’interessos en tots dos casos. També pot demanar la resolució, fins i tot després d’haver optat pel compliment, quan aquest sigui impossible.

El tribunal ha de decretar la resolució que es reclami, si no hi ha causes justificades que l’autoritzin per assenyalar termini.

Això s’entén sense perjudici dels drets de tercers adquirents, d’acord amb els articles 1295 i 1298 i amb les disposicions de la Llei hipotecària.

Així doncs, en el cas que nosaltres estem analitzant, ens trobem davant d’una obligació recíproca en la que l’empres ha de prestar un servei i nosaltres, a canvi, hem de pagar un preu.

afectados funnydentSi un dels obligats, en aquest cas l’empresa, no presta el servei podem resoldre el contracte o bé podem exigir el compliment del servei.

Com que l’empresa ha desaparegut, la opció hauria de ser la de instar la resolució del contracte i la d’exigir el rescabalament de danys i l’abonament d’interessos.

Pel que fa als danys s’ha de tenir en compte el que ha implicat el fet de no prestar el servei per part de la clínica, obligant a la persona consumidora desatesa durant un tractament odontològic a buscar amb urgència  un altre professional perquè continuí aquest tractament.

Diu l’article 1107 del Codi Civil Espanyol:

Els danys i perjudicis de què respon el deutor de bona fe són els previstos o els que s’han pogut preveure en el moment de constituir-se l’obligació i que són conseqüència necessària de la falta de compliment.

En cas de dol el deutor ha de respondre de tots els que, conegudament, derivin de la falta de compliment de l’obligació.

En aquest cas és important assenyalar que es convenient que la persona consumidora afectada sol·liciti un peritatge mèdic oficial o bé que sol·liciti, a la nova clínica dental, que li faciliti un informe de l’estat del tractament en el moment en que aquest nou professional ha hagut d’intervenir, als efectes de deixar constància de les despeses que ha ocasionat l’incompliment de la prestació per part de l’anterior clínica dental (això és el que es coneix com a dany emergent).

IMPORTANT !

Del que hem dit fins aquí ha de quedar clar el següent:

 • Ha d’existir un contracte vigent  entre les dues parts (clínica i persona consumidora).

 • La persona consumidora ha d’estar al corrent de les seves obligacions, el que vol dir que, ho bé ha pagat l’import total del servei o bé es troba al corrent de pagament dels terminis establerts. Si no fos així, l’incompliment seria de les dues parts.

 • L’incompliment de l’empresa ha de ser greu i s’ha de poder demostrar que l’empres no ha volgut complir, considerant que és així quan quedi clar que es frustren les expectatives de la persona consumidora de poder rebre els serveis contractats, per la inactivitat de l’empresa o la seva passivitat i en els tipus de casos que ara estem analitzant, pel tancament definitiu de l’empresa, sense que aquesta s’ofereixi per tal de prestar els serveis pendents a càrrec d’una altra empresa (això es pot demostrar amb un recull de notícies dels diferents mitjans de comunicació on es recullin les informacions sobre el tancament i el nombre de persones afectades).

Com es resol el contracte en aquests casos?

Un cop estem segurs que l’incompliment del contracte, per part de la clínica dental, és definitiu, hem de resoldre el contracte i això ho hauríem de fer amb l’acord de les dues parts, però si una de les parts ha tancat, la cosa es complica.

Per resoldre, cal comunicar-ho eficaçment amb acta notarial o judicialment o un burofax, o per qualsevol altre mitja que en deixi constància fefaent, per poder demostrar posteriorment, en seu judicial, si fos el cas, que es va notificar la resolució a l’altra part.

També cal mirar si en el contracte ja es va pactar en alguna de les seves clàusules, que  pel mer incompliment tindrà lloc de ple dret la resolució del contracte, el que comportaria el caràcter automàtic de la resolució a la data de l’ incompliment.

Aquesta eficàcia ipso facto de la resolució del contracte, no exclou que es faci la notificació i que es pugui acudir als tribunals, per qualsevol de les dues parts, als efectes que es dictamini si efectivament es va produir incompliment en els termes exigits en el pacte.

Els efectes de la resolució es produeixen, cas de ser judicial, en el moment de la sentència, i en el cas de ser una resolució extrajudicial, en el moment que el deutor rebi la comunicació i ho accepti explícitament o tàcitament. En aquests casos, implica la devolució mútua del preu i de la cosa objecte del contracte.

Quan de temps tenim per resoldre el contracte?

El Codi Civil Espanyol assenyala al seu article 1964.2 que les accions personals que no tinguin un termini especial prescriuen al cap de cinc anys des que es pugui exigir el compliment de l’obligació. En les obligacions continuades de fer o no fer, el termini comença cada vegada que s’incompleixin.

Per tant, en el moment que l’empresa ha tancat i que nosaltres necessitem rebre el servei contractat, comença aquest termini de temps.

Supòsits en relació als pagaments efectuats

En aquests casos s’ha de distingir dos supòsits.

Què el contracte de crèdit sigui un crèdit personal i que el pagament a la clínica dental s’hagi fet amb l’efectiu d’aquest crèdit o bé que es tracti d’un contractes de crèdit al consum, formalitzat amb una financera  que no actua com a prestador del servei dental però ofereix el crèdit per aquest servei en nom del prestador, en aquest cas la clínica dental.

Crèdits personals

En el cas del crèdit personal tenim un contracte independent al del servei odontològic contractat i és com si el servei s’hagués pagat en efectiu, pel que encara que la clínica dental hagi incomplert el seu contracte, la persona consumidora haurà de seguir pagant les quotes del crèdit personal.

Per tal de recuperar els diners pagats pel servei no rebut s’haurà de formalitzar una demanda civil en el jutjat.

Crèdit vinculat a la prestació del servei dental

En canvi en el cas del contracte de crèdit per a la prestació del servei dental, tenim un contracte vinculat a aquest servei. I en  aquests casos la llei ofereix una protecció important.

L’article 29 de la Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum, ens diu que si els béns o serveis objecte del contracte no han estat lliurats en tot o en part, o no són conformes al que s’ha pactat en el contracte, la persona consumidora pot exercitar els seus drets també  davant del prestador, però per fer-ho caldrà que la persona consumidora hagi reclamat judicialment o extrajudicialment, per qualsevol mitjà acreditat en dret, contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a la qual té dret.

Article 29

Contractes de crèdit vinculats. Drets exercitables

Per contracte de crèdit vinculat s’entén aquell en el qual el crèdit contractat serveix exclusivament per finançar un contracte relatiu al subministrament de béns específics o a la prestació de serveis específics i els dos contractes constitueixen una unitat comercial des d’un punt de vista objectiu.

Si el consumidor ha exercit el seu dret de desistiment respecte a un contracte de subministrament de béns o serveis finançat totalment o parcialment mitjançant un contracte de crèdit vinculat, deixa d’estar obligat per aquest últim contracte sense cap penalització per al consumidor.

El consumidor, a més de poder exercitar els drets que li corresponguin davant del proveïdor dels béns o serveis adquirits mitjançant un contracte de crèdit vinculat, pot exercitar aquests mateixos drets davant del prestador, sempre que concorrin tots els requisits següents:

a) Que els béns o serveis objecte del contracte no hagin estat lliurats en tot o en part, o no siguin conformes al que s’ha pactat en el contracte.

b) Que el consumidor hagi reclamat judicialment o extrajudicialment, per qualsevol mitjà acreditat en dret, contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a la qual té dret.

IMPORTANT!!

Per tant, per tal de poder resoldre el contracte de crèdit amb la financera cal que els serveis dentals no s’hagin portat a terme totalment o en part, i que la persona consumidora hagi reclamat judicialment o extrajudicialment, per qualsevol mitjà acreditat en dret, contra el proveïdor i no hagi obtingut la satisfacció a la qual té dret.

Podeu consultar en el següent enllaç, com presentar reclamacions judicials i com es poden presentar reclamacions extrajudicials (en els serveis públics de consum –OMIC,OCIC, OPIC-).

Devolució dels diners

Com ja hem comentat abans, si optem per resoldre el contracte per incompliment de la clínica dental, hem de sol·licitar a la clínica dental que ens prestava els serveis, la devolució mútua del preu i de la cosa objecte del contracte, a més de sol·licitar el rescabalament de danys i l’abonament d’interessos.

Si l’empresa no procedeix a complir aquest requeriment de forma voluntària, no tindrem cap més remei que anar a la via judicial i presentar una demanda als efectes d’obtenir una sentència que condemni a la clínica a que ho compleixi.

Un cop tinguem la sentència, l’empresa pot complir voluntàriament o bé pot tornar a incomplir aquest requeriment i en aquest cas caldrà tornar a  anar a la via judicial per fer executar la sentència.

Els procediments judicials que cal seguir aquí dependran de la quantia que es reclami, perquè fins als 6.000 € es segueix el que es coneix com a judici verbal i a partir d’aquesta quantitat, cal seguir un judici que s’anomena ordinari.

A efectes pràctics cal tenir en compte que si l’import que reclamem no supera els 2.000 €, estem dins del judici verbal, però a més, la llei preveu que no cal anar necessàriament al judici acompanyat d’advocat i procurador, malgrat que sigui igualment convenient fer-ho i per tant, els costos per a la persona consumidora són menors.

Podeu trobar més informació sobre com presentar una demanda al següent enllaç.

Anar a un judici verbal o a un ordinari quedarà determinat per l’import del servei contractat i pel que es reclama, però el que serà més complicat serà determinar quin és l’import a reclamar en funció de la part del contracte que s’hagi complert per part de l’empresa.

És important distingir entre els contractes de serveis i els d’obra.

En el cas d’una clínica dental, si el que hem contractat són serveis, el/la professional que presti aquests serveis, ho farà sense la garantia d’un resultat útil, per exemple, haurà d’aplicar tots els seus coneixements (lex artis) per fer una neteja bucal, una intervenció quirúrgica,  curar una infecció o una càries, però no pot garantir un resultat final, si bé ha d’actuar amb diligència i se li podran exigir les oportunes responsabilitats civils si no fos així.

En canvi, si el que hem contractat és un resultat final, per exemple un implant, una pròtesis o una ortodòncia, tots aquests tractaments tenen una finalitat estètica final, que fan que es consideri una derivació dels contractes de serveis mèdics cap a un contracte que es denominen de medicina satisfactiva o un contracte d’obra (de resultat final).

Els contractes d’obra i de serveis es regulen a l’article 1544 del Codi Civil Espanyol

Article 1544

En l’arrendament d’obres o serveis, una de les parts s’obliga a executar una obra o a prestar a l’altra un servei per un preu cert.

A l’hora de demostrar l’incompliment del contracte, caldrà determinar si teníem contractat un contracte de serveis o d’obra i quina part dels serveis si que es poden haver prestat i quins, en no haver obtingut el resultat final, s’han de considerar incomplerts.

Coses que poden passar en relació a la financera

Suposem que s’ha actuat seguint els passos de resoldre el contracte principal, de prestació de serveis i posteriorment s’ha resolt el contracte accessori amb la financera per pagar aquests serveis, però que la financera segueixi cobrant les quotes i nosaltres hem ordenat al banc que ja no pagui més.

En aquests casos pot passar que s’iniciï un procediment judicial, per part de la financera, on se’ns demandi a nosaltres per incompliment del contracte, en un procediment judicial que s’anomena monitori.

El procediment monitori

Quan una empresa de cobrament de deutes, a qui la financera haurà encarregat que gestioni el cobrament, amenaça a la persona dient-li que si no paga el deute que se li reclama, la portarà a judici, es refereix a un judici especial, anomenat monitori, que no entra a analitzar la correcció del deute, sinó l’existència del de deute dinerari, vençut i exigible, de quantitat determinada que no excedeixi de 250.000 €, sempre que el deute d’aquesta quantitat s’acrediti , com en el cas que ara estem analitzant, mitjançant el contracte de finançament dels serveis dentals.

Ha de quedar clar que en aquest judici no es busca qui és que té la raó, sinó que es busca el cobrament associat a un document signat que acredita directament un deute, que no cal discutir.

Per això, si la persona consumidora no està d’acord amb el deute, el dia que el secretari judicial la requereixi perquè en el termini de vint dies pagui al peticionari, ho haurà d’al·legar davant el tribunal en un escrit d’oposició, exposant les raons per les que, al seu entendre, no deu en tot o en part la quantitat reclamada.

En aquest cas es podran aportar totes les proves documentals que es considerin necessàries (reclamacions presentades a l’administració, burofax enviat a la financera, demanda judicial iniciada per reclamar la resolució del contracte principal i accessori…)

L’escrit d’oposició ha d’estar signat per advocat i procurador quan la seva intervenció sigui necessària. No cal advocat en els judicis verbals quan la quantia no excedeixi de 2.000 € i en la petició inicial dels procediments monitoris.

És molt important assenyalar que si la persona consumidora no s’hi oposa, el secretari judicial dictarà un decret donant per acabat el procés monitori i ha de traslladar al creditor perquè insti el despatx d’execució, bastant per a això amb la mera sol·licitud. Per tant, l’empresa podrà cobrar definitivament el deute amb l’auxili judicial.

Si ens hi oposem i quan la quantia de la pretensió no excedeixi de 6.000 €, el secretari judicial ha de dictar decret donant per acabat el procés monitori i acordant seguir la tramitació conforme al que preveu per a aquest tipus de judici verbal, convocant a les parts a la vista davant el Tribunal. En aquest judici si que s’entrarà a discutir el fons de l’assumpte.

Quan l’import de la reclamació excedeixi d’aquesta quantitat, si el peticionari no interposa la demanda corresponent dins el termini d’un mes des del trasllat de l’escrit d’oposició, el secretari judicial ha de dictar decret sobreseient les actuacions i condemnant a costes el creditor

Si s’ha d’anar finalment a judici, és molt convenient sol·licitar consell en els Serveis d’Orientació Jurídica, que estan a disposició de la ciutadania, de forma gratuïta.

Es pot consultar quin és el servei al que es pot anar en el següent enllaç.

I si l’empresa tanca definitivament i entra en concurs de creditors?

El procediment concursal

tancament funnydent En un altre article ja vaig analitzar aquesta qüestió que podreu recuperar en el següent enllaç.

El que hem de recordar ara és que quan una empresa té problemes econòmics que no li permeten seguir desenvolupant la seva activitat econòmica amb normalitat i deixa de prestar correctament els seus serveis o fins i tot arriba a tancar, com en aquest cas, de ben segur que hi hauran altres empreses, que fins aquell moment havien mantingut tractes comercials amb l’empresa en crisis, que ara no podran cobrar els materials o els serveis subministrats a l’empresa, com tampoc no podran cobrar els treballadors i treballadores de l’empresa, ni la Seguretat Social o l’Administració Tributària.

Per això, les persones consumidores que han avançat els seus diners i que ara no podran gaudir dels serveis que l’empresa s’havia compromès a prestar-los,  han de sol·licitar la devolució d’aquests diners com a conseqüència de la resolució del contracte per incompliment i passaran a sumar-se a la resta de creditors que també volen cobrar.

Així doncs tenim tot un conjunt de persones físiques i jurídiques que passen a ser perjudicades per la situació d’insolvència de l’empresa i hi ha d’haver-hi algun mecanismes per determinar amb quin ordre i amb quins recursos s’atenen, per part de l’empresa en crisi, els deutes i les obligacions que l’empresa ha adquirit amb els  clients, els treballadors  i els proveïdors.

Aquest mecanisme es diu procediment concursal i es regula a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal –LC-.

Les persones consumidores s’han de posar a la cua per recuperar els seus diners

Si l’empresa que no pot fer front a les seves obligacions no sol·licités la declaració del concurs, només uns quants podrien recuperar els seus diners en funció del patrimoni que li quedes a l’empresa, però això seria injust per a la resta de creditors i de persones consumidores, per això, amb la declaració del concurs es busca un sistema on totes les parts afectades puguin concórrer amb els seus deutes al mateix moment.

La declaració del concurs l’ha de sol·licitar l’empresa (concurs voluntari), però també la pot sol·licitar algun creditor (concurs necessari).

La declaració del concurs es comunica pels següents sistemes:

En l’àmbit judicial la publicitat constitueix la notificació de la interlocutòria a les parts que hi hagin comparegut en el procés.

L’administració concursal està obligada a fer una comunicació individualitzada a cadascun dels creditors la identitat i domicili dels quals constin en la documentació que figuri en actuacions, i els ha d’informar de la declaració de concurs i del seu deure de comunicar els crèdits.

S’ha de publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) un extracte que ha de contenir únicament les dades indispensables per a la identificació del concursat, incloent-hi el NIF, el jutjat competent, el nombre d’actuacions, el número d’identificació general del procediment, la data de la interlocutòria de declaració de concurs, el termini establert per a la comunicació dels crèdits, la identitat dels administradors concursals, el domicili postal i l’adreça electrònica assenyalats perquè els creditors efectuïn la comunicació dels crèdits, el règim de suspensió o intervenció de les facultats del concursat i l’adreça electrònica del Registre Públic Concursal, on es publicaran les resolucions concursals que causin el concurs.

S’ha d’inscriure en el Registre Mercantil, en el Registre Civil i en els registres en què el deutor tingui béns o drets inscrits com el Registre de la Propietat.

També hi ha un portal web que dóna informació interessant per aquests casos, es tracta del portal webconcursal

Les persones consumidores tenen 30 dies per comunicar la seva situació a l’administració concursal

És molt important conèixer davant de quin jutge s’ha presentat el concurs de creditors, perquè en la interlocutòria de declaració de concurs es farà la crida als creditors perquè posin en coneixement de l’administració concursal l’existència dels seus crèdits i els afectats ho hauran de fer de forma escrita, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat de la interlocutòria de declaració de concurs, i si no es fa en aquest termini, llavors els crèdits es classifiquen com a crèdits subordinats i, per tant, postergats a l’efecte de pagament després dels crèdits ordinaris.

L’escrit de comunicació de crèdits, d’acord ha d’expressar les dades establertes a l’article 85, apartats 2 i 3 de la LC i s’hi ha d’adjuntar el títol o els documents originals o les còpies autenticades d’aquests relatius al crèdit d’acord amb l’apartat 4.

Article 85

2.La comunicació s’ha de formular per escrit signat pel creditor, per qualsevol altre d’interessat en el crèdit o per qui acrediti representació suficient d’ells, i s’ha d’adreçar a l’administració concursal. La comunicació es pot presentar en el domicili designat a aquest efecte, el qual ha d’estar en la localitat en la qual tingui la seva seu el jutjat, o s’ha de remetre al domicili esmentat. També es pot efectuar la comunicació per mitjans electrònics. El domicili i l’adreça electrònica assenyalats als efectes de comunicacions són únics i els ha de posar en coneixement del jutjat l’administrador concursal en el moment de l’acceptació del càrrec o, si s’escau, en el moment de l’acceptació del segon dels administradors designats.

3.La comunicació ha d’expressar el nom, el domicili i altres dades d’identitat del creditor, així com les relatives al crèdit, el seu concepte, la quantia, les dates d’adquisició i venciment, les característiques i la qualificació que es pretengui. Si s’invoca un privilegi especial, s’han d’indicar, a més, els béns o drets als quals afecti i, si s’escau, les dades registrals. També s’ha d’indicar un domicili o una adreça electrònica perquè l’administració concursal practiqui totes les comunicacions que siguin necessàries o convenients, i tenen efectes plens les que es trametin al domicili o a la direcció indicats.

4.S’hi ha d’adjuntar una còpia, en forma electrònica en cas que s’hagi optat per aquesta forma de comunicació, del títol o dels documents relatius al crèdit.

Llevat que els títols o els documents figurin inscrits en un registre públic, l’administració concursal pot sol·licitar els originals o les còpies autoritzades dels títols o documents aportats, així com qualsevol altra justificació que consideri necessària per al reconeixement del crèdit.

L’administració concursal fa la llista de creditors i fixa l’ordre per recuperar els diners

Presentar una denúncia a les administracions competents

Abans ja hem comentat que la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, estableix certes obligacions per empreses com aquestes i també preveu un règim de sancions pel cas que s’incompleixin aquestes obligacions.

L’article 311-6 del Codi de consum estableix que les persones consumidores, de manera individual o per mitjà de les organitzacions que les representen, tenen el dret de formular i presentar denúncies als organismes administratius competents en matèria de consum.

Per mitjà de la denúncia es comuniquen a l’administració competent en matèria de protecció de les persones consumidores uns fets, circumstàncies o esdeveniments que poden vulnerar la normativa de consum.

I l’article 311-7 del Codi de Consum estableix que si de la denúncia deriven indicis d’infracció, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i les normatives sectorials de consum, les administracions públiques competents han d’iniciar d’ofici els procediments administratius adequats per a evitar la vulneració de la normativa.

L’administració pública competent ha de comunicar a la persona denunciant l’inici d’ofici de les actuacions pertinents i li ha d’indicar els possibles efectes de la denúncia i la seva posició jurídica respecte a les presumptes infraccions.

En concret ens interessa destacar en aquests casos les següents infraccions:
Article 331-3 del codi de Consum
Infraccions en matèria de transaccions comercials i en matèria de preus
Són infraccions en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en matèria de preus:
d) Realitzar pràctiques comercials deslleials per acció o per omissió que provoquin o puguin provocar a la persona consumidora un comportament econòmic que d’una altra manera no hauria tingut.
g) No lliurar la documentació contractual, la factura o el comprovant de la venda de béns o de la prestació de serveis, o cobrar o incrementar el preu per aquest lliurament.
h) Negar-se injustificadament a satisfer les demandes de les persones consumidores i fer qualsevol tipus de discriminació respecte a aquestes demandes.
Article  331-4 del Codi de Consum:
Infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis
Són infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i en matèria de subministrament o de prestació de serveis:
a) No formalitzar les assegurances, els avals o les altres garanties imposades normativament en benefici de les persones consumidores.
e) Incomplir, amb relació a la protecció de la persona consumidora, les normes relatives a la documentació, la informació o els registres establerts obligatòriament per al règim i el funcionament adequats de l’establiment, l’empresa, la instal·lació o el servei.
f) Incomplir les disposicions sobre les condicions de les relacions de consum, en totes les modalitats, i sobre les condicions de les invitacions a comprar.
g) Incomplir el règim establert sobre el lliurament i el canvi de béns i serveis promocionals o promocionats.
h) No elaborar pressupostos, si és obligatori de fer-ne, o cobrar per a elaborar-los, si és prohibit.

Article : Empreses que tanquen i deixen a les persones consumidores sense els serveis que aquestes ja havien pagat

Autor: Francesc Xavier Sánchez Moragas

Publicat al blog: Informació i educació per al consum

Enllaç curt:  http://wp.me/p3lAPu-rS

Es recorda que l’autor d’aquest article no inserirà cap tipus de publicitat  en aquest blog. Ara bé,  WordPress, com a titular del domini,  pot fer-ho i en aquest cas la publicitat apareixerà  en l’espai inferior de l’article.

En cap cas l’autor manté cap relació amb les empreses que s’anunciïn, no en controla els continguts i per tant no n’assumeix cap responsabilitat ni comparteix necessàriament els valors publicitaris que utilitzin aquestes empreses.